0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Operation of the Smart Grid with Wide Area Information

I overgangen til et fornybart energisamfunn blir driften av elkraftsystemet stadig mer utfordrende. Større og hurtigere endringer i produksjon og forbruk gir nye utfordringer i forhold til sikker og stabil drift. Samtidig vil det være større usikkerhet med hensyn til tilgjengelighet av nødvendige...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Biocatalytic utilization of lignin for increased biogas production in a biorefinery setting

I prosjektet BioLiGas var hovedmålet å produsere biogass fra lignin-rik biomasse ved å bruke enzymer og mikrobielle samfunn. Prosjektet ble ledet av NMBU med NIBIO og RISE-PFI som partnere, og NREL i USA som internasjonal partner. En viktig del av prosjektet var å utvikle en analyseplatform for å...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)

Satellittdata blir et stadig viktigere informasjonsgrunnlag for operative tjenester og brukes i økende grad til å løse mange grunnleggende oppgaver innen forvaltning, samfunns- og næringsliv. CIRFA bidrar til å styrke kunnskapsutvikling og innovasjon basert på jordobservasjonsdata og satellittekn...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

iCod 2.0: Integrative environmental genomics of Atlantic cod (Gadus morhua); a holistic approach to characterize the biological effects of

Stadig flere menneskeskapte kjemikalier blir påvist i miljøet, også i organismer som lever i øde områder som Arktis og polare strøk. For de fleste av disse kjemikaliene har vi i dag svært begrenset kunnskap om potensielt skadelige effekter på nøkkelarter og sårbare økosystemer. Enda mindre vet vi...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The use of manual-vacuum aspiration in the treatment of incomplete abortions and post-abortion care in Malawi

Abort kan være selvbestemt eller skje spontant. Uansett så kan komplikasjoner oppstå. Selvbestemt abort er en selvfølge i mange deler av verden, men i mange land er det kun lov om det står om kvinnens liv. Ironisk nok er det i slike land det oppstår mest komplikasjoner. Når selvbestemt abort er u...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What Lies Within: Evolution and ecological significance of a common conifer endophyte.

Et stort mangfold av mikroorganismer lever skjult inne i planter. Disse mikroorganismer kalles endofytter, og hjelper ofte sine verter med å overleve miljømessige stress og sykdom, og kan beskytte mot å bli spist av dyr og insekter. Lophodermium piceae er en endofytisk sopp som finns i opp til 95...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Investigations into the Influence of High Dynamic Loads and Interaction Phenomena on Performance of Marine Propulsors

INTER-THRUST er et forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor rammene av MARTEC II-programmet, som er etablert gjennom ERA-Net skjema i EU's syvende rammeprogrammet. Prosjektet er støttet av forskningsfond i Norge og Tyskland. INTER-THRUST konsortiet innbefatter SINTEF Ocean (tidligere Marin Mari...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRIO: FRont Interaction with Orography

Målet med FRIO er å forbedre forståelsen av hvordan fjell og fjellkjeder påvirker fronter i atmosfæren. Slike fronter er en viktig del av hvordan været oppleves, fordi frontene medfører brå endringer i lufttemperaturen. I tillegg får vi ofte kraftig nedbør og kraftige vindkast når en front passer...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Semi aktiv ørepropp

Prosjektet skal utrede kommersialiseringspotensialet for et nytt unikt hørselsvern for industrielle applikasjoner. Hørselvernet vil realiseres i form av en ørepropp med variabel demping og kontroll via bluetooth. Konseptet er fundert på teamets erfaringer fra tidligere prosjekt finansiert gjennom...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Solidarity and the common interest in the European Union

Is the notion of a Common European Interest best understood as a political or as a legal notion and how does its evolution mirror the competences or lack thereof allocated to the European Union? The very first Article of the Treaty on the European Union (TEU) stipulates that “[t]he Member States ...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI The political economy of Einsatz Finnland: Organsation Todt in Finland 1941-1944

Prosjektet tar for seg den tyske bygge- og ingeniørorganisasjonen Organisation Todt (OT) og dens aktiviteter i det allierte Finland i årene 1941-1944. Studien fokuserer på hvordan en tysk organisasjon opererte i et ikke-okkupert land, det vil si på hvordan fraværet av okkupasjon påvirket OTs tils...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Automated Pig Launcher Qualification

National Oilwell Varco (NOV) Subsea Automated Pig Launcher (SAPL) har blitt utviklet i løpet av de siste 4 årene (Fase A og B). SAPL Systemet er patentert og NOV eier IP-rettigheter. National Oilwell Varco vil nå starte fase C, hvor NOV vil, i en JIP med Shell og Total og med støtte fra Forskn...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

B7-H3/PTEN: a new axis for novel anti-cancer therapies in prostate cancer

Søk etter nye terapeutiske mål for behandling av prostatakreft. Så mye som en av to menn vil muligens få kreft i løpet av livet sitt, og den vanligste krefttypen hos menn er prostatakreft. I Norge, får hvert år nesten 5000 menn beskjed om at de har prostatakreft, og rundt 1000 mennesker dør år...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestfold og Telemark

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Digitization and Diversity - Potentials and challenges for diversity in the culture and media sector

Konsekvensene av digitaliseringen for mangfold er ambivalente og sammensatte; nye tjenester og plattformer øker og reduserer mangfoldet samtidig. Det teknokulturelle mangfoldet har definitivt økt siden digitaliseringens start; nye formater og en stadig rikere digital infrastruktur har muliggjor...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Crossover Research 2.0 Well constructed knowledge commons

Crossover (CR2) bidrar til arbeidet med å samle og strukturere eksisterende kunnskap om genregulering. Arbeidet inngår i en omfattende internasjonal satsing på å bygge en åpent tilgjengelig digital infrastruktur for fremtidens biovitenskap. Antagelsen er at a) et system av kunnskapsdatabaser - iv...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utveksling av standardiserte balanseprodukter i det europeiske kraftmarkedet

Det hender stadig at strømforbruket blir annerledes enn man trodde på forhånd, eller at vindkraften ikke respekterer værmeldingen. En av systemoperatørens (TSO-ens) mest kritiske oppgaver er å sørge for kontinuerlig energibalanse, ved å følge med på og justere produksjon eller forbruk når det lig...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention

Målet med prosjektet ArsForensica var å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. ArsForensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning ...

Tildelt: kr 21,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Innlandet

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics

ForBio - Forskerskole i Biosystematikk var et NFR finansiert prosjekt i perioden 2011-2020 som hadde som fokus å trene en ny generasjon av biosystematiker for å møte samfunnets behov for kompetanse om biologisk mangfold. Biosystematikk omfatter forskning på morfologisk, genetisk og geografisk var...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Celletall og jurhelse i automatiske melkingssystemer (AMS)

Mastitt er en betennelse i en eller flere jurkjertler som kan gi forhøyet innhold av kjerneholdige celler (SCC) i melken. Den vanligste årsaken til mastitt er intramammære infeksjoner (IMI). Kyr med mastitt kan vise kliniske tegn (klinisk mastitt) eller ingen kliniske tegn (subklinisk mastitt). M...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Scientific coordinator for the AACA project

Adaptation Actions for a Changing Artic-part C (AACA-C)er et prosjekt vedtatt av ministermøtet i Arktisk Råd mai 2013. Det er et Arktis råd prosjekt som ledes av AMAP. Prosjektet skal gjennomføre en vitenskapelig vurdering sammen med stakeholders og urbefolkning om hvordan klimaet i Arktis endrer...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Hydrodynamic Loads on Offshore Wind Turbine Substructures due to Nonlinear Irregular Breaking, High Steep and Extreme Waves

Understellet til bunnfaste offshore vindmøller står for en betydelig del av den totale investeringen for denne teknologien. Detaljert kunnskap om bølger og kunnskap i å kunne forutsi bølgenes samspill med ulike understell er av vesentlig betydning for å designe den mest kostnadseffektive konstruk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

: INNOvative LABS for leveraging cross capacity building between BIO and ICT sectors for new emerging industries in personalized health

The aim of current project is to develop STAGE 2 proposal for Horizon 2020 H2020-INNOSUP-2015-1: Cluster facilitated projects for new value chains. We will be targeting Innovation action requesting for a large budget of approx. ?5 million. The proposal has passed stage 1 and been invited to submi...

Tildelt: kr 55 727

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Hydro Dynamic Booster Pump som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner.

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid med identifiserte bedrifter og universiteter for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt for Magneto Hydro Dynamic Booster Pump som skal øke utvinningsgraden i eksisterende oljebrønner. Det fysiske prinsippet (Lorentz lov) som boosterpumpen er ba...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Venturigo - Equipment and technology for airtightness testing of buildings.

40% of all energy is consumed by our buildings. In the Kyoto protocol buildings are calculated to be the most cost-efficient solution to reduce CO2 emissions. The best way to reduce energy consumtion in our buildings are airtightness. We are developing technology and equipment for airtightness te...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Workshop on The long-term potential of marine biotechnology.

The workshop is one of several that are being organised during 2014-2015 as an integral part of the OECD project The Future of the Ocean Economy - Exploring the prospects for emerging ocean industries to 2030 (see: www.oecd.org/futures/oceaneconomy.htm) and aims to organize a discussion among lea...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES BIOFOREVER 2015

The BIOFOREVER project for which we aim to apply for funding under H2020, is a demo project where leading industries in europe collaborate to convert lignocellulosic biomass (spruce and a new species of polar) to bio-chemicals. The partners are DSM Suez Environnement SA Phytowelt GreenTechnol...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

RimoV - Risikomodellering og Visualisering av Farer i Modeller av Jernbaneinfrastruktur for Effektiv og Sikker Jernbaneprosjektering

I store jernbaneprosjekter er det utstrakt bruk av 3D modeller for prosjektering av infrastrukturen. En 3D modell vil typisk inneholde informasjon om alle spor, beskrivelse av underlaget for sporene, hvordan vann skal dreneres, hvor kabler til ulike signaler skal ligge og masse annet. Da ulike ob...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC)

...

Tildelt: kr 280,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Ukjent Fylke