0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

MARKEDSNÆRT PROSJEKT - Hydrogenveien i Norge: Knutepunkt Stavanger

Knutepunkt Stavanger er en del av det nasjonale HyNor prosjektet. Følgende partnere utgjør Knutepunkt Stavanger: Rogaland fylkeskommune, Statoil ASA, Lyse Gass AS, Stavanger kommune, RF-Rogalandsforskning, Energiparken AS, Rogaland Taxi AS og Bellona. H yNor Stavanger skal etablere mulighet for...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Rogaland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering i forbindelse med 7. rammeprogram

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

INCO - WAVESSG: Extension to moderate wave climate application

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

New method development for gender differentiation inbull sperm cells

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nye CO2 fangst teknologier for gasskraftverk - utredning og testing i HYTREC

Statkraft, Det Norske Veritas (DNV) og Statoil samarbeider om et demonstrasjonsanlegg for hydrogenteknologi i Trondheim, HYTREC, som etter planen skal produsere hydrogen fra 2007. Det skal produseres hydrogen på en bærekraftig måte; fra fornybar energi (v indkraft) og fra naturgass med CO2-håndte...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Kunnskapsoverføring innen akvakultur gjennom et felles forskningsprosjekt mellom UTMSI og RF - akvamiljø, i Belize

Bakgrunn IC2 institute er involvert i etablering av en forskningspark i Belize (mellomamerika). Et sentralt element i forskningsparken er fokus på akvakultur som er den hurtigst voksende industrien i landet utenom turisme. Instituttet UTMSI som er Univers ity of Texas sitt akvakultur - instituttt...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - Samarbeid på forsknings - og næringsnivå innen økonomisk utvikling og innovasjonssystemer mellom Stavanger og Texas

Dette prosjektet har to nivåer, et forskningssamarbeid og et samarbeid på næringslivsnivå som inkluderer samarbeid mellom teknologi-inkubatorer. Begge prosjektene involverer i høyeste grad kunnskapoverføring - og utvikling. I forskningssmarbeidet tenker en en ?tradisjonelt? ved at en gjennomfø...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

MUNIN - a surface independent ROV system

Here we propose a pre-project to establish a conceptual and organisational basis for a Petromaks project, a project for the development of the so called MUNIN concept. MUNIN is our name for a new concept that exploits remotely operated and autonomous veh icle technology (ROV and AUV) in a way th...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Dissecting the process of plastid division in higher plants using functional genomics approaches

Plant cells contain plastids, vital organelles representing the ultimate source of all food production. Plastids are not created de novo but arise by division from pre-existing cytosolic plastids but despite recent progress in the field new approaches are needed to unravel this fundamental biolo...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Forskernettverk - Biomembran

Universitetet i Stavanger ved Institutt for naturvitenskap og matematikk (prof. Torleiv Bilstad) har i lengre tid vært engasjert i utvikling og anvendelse av en biomembran. Biomembranen som er utviklet regulerer bakketemperatur og vannhusholdning i jorda. Den hindrer også sandflukt og erosjon. B...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Governing public health services: The interplay between patients, professionals and politicians in comparative perspective

The overarching research questions of the proposed study are: What are the differences and similarities between the public health systems in Denmark, England and Norway? In what way do salient differences in the structure and history of the health care sy stems affect the roles of politicians, pa...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA - Descision dilemmas in the Oil and Gas industry in meeting resource rights of indigenous people in the Arctic

In preparing and planning for oil and gas exploration and production in the Arctic oil and gas companies are expected to take into account the resource rights and the cultural rights of indigenous peoples. Through international regulations the rights of i ndigenous peoples are to some extent prot...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingskoalisjonen Hordaland/Rogaland. Innovasjon og verdiskaping gjennom regionale partnerskap og lokale nettverk

Medvirkningsbasert innovasjon er det sentrale fokus i all aktivitet i hovedprosjektet. Det er planlagt spredning av det konkrete utviklingssamarbeidet i 2006 og utover, både når det gjelder bedrifter og nettverk. Hovedsamarbeidspartnerne; Industrinettverk et AS og Industrinettverket i Hardanger. ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Kommersialisering og verifisering av Innløpsanordning for hydrosykloner.

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea electrical power switchgear

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Rogaland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Shchederkina, A RUS05/06-72

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend; Bioprotein som næringskilde i fôr til husdyr og fisk.

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialisering og verifisering av unik diagnose-metodikk for å bestemme kjønn på sædceller fra pattedyr (storfe).

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

IP - IntEgrated Spatial Processes for Achieving Coastal zonE Sustainability

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?

Dannelse av det nye regionale Norge gjennom fremvekst av by- og landsdelsregioner på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er tema for prosjektet. Prosjektets teoretiske tilnærming til regionaliseringsprosessene er basert på en integrasjon av s tatsvitenskapelige og geografiske perspek...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Rogaland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Serikov, A RUS05/06-69

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Ezhova, Y RUS05/06-14

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Dowhnhole Oil Water Separation

Downhole separation of water from the well stream has the potential to significantly increase hydrocarbon production rate and reserves. Based on flow simulation the oil reserves may increase by 0.1 to 0.5 MSm3 during a 4 years period as shown in Figure 1. (See attached document for more details)...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Martsyniva, C RUS 05/06-49

...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Developing an Index of the Quality of the Marine Environment(Marine Environment I.Q.) based on biomarkers: integration of pollutant effects.

The marine environment is an important natural resource of the Earth?s system and provides vast economic and social resources. Marine, coastal and estuarine ecosystems are complex assemblages of biota, chemical processes and physical dynamics that are gre atly influenced by human activities. Inte...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Typhoon Valve - Feasibility Study

PREPROJECT DESCRIPTION The preproject is planned as four more or less parallel activities. There is no obvious milestones before the project termination, except the application to PETROMAKS before 15.03.2006. We intend to have regular contact with the par ticipants to keep them updated on the pro...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improving sub-sea pumping reliability

...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Seawater-based fresh water - a way to reduce environmental impact on infections?

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Drilling mud follow up study - Input data and validation experiments for ERMS

Discharges from drilling operations during exploration and production of oil and gas in the North Sea spread over large areas and remain in the water column for a long time. Potential impacts on marine organisms need to be elucidated to clearly establish what actions, if any, are needed to comply...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Risikostyring og samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland