0 antall prosjekter

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Elevsamtalen som plan- og utviklingsdialog - videreutvikling og analyse av utviklingssamtaler, planbok og samtaleportefølje

Læreplanen antyder et verdisyn som tar sikte mot å utvikle og utnytte ressursene og talentene hos den enkelte elev, samtidig som den minner om bevisstgjøring og styrke sjølbildet og sjøltilliten hos barn og unge. Prosjektet setter eleven i sentrum, som a ktiv deltaker i sin egen læring og utvikl...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Innlandet

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Læring og fornyelse i videregående opplæring, studier av elever og lærere.

Prosjektet setter søkelyset på skolen og arbeidsplassen som arbeids- og læringsarena i et skoleutviklingsperspektiv. Gjennom følgende delprosjekter belyses lærings- og fornyelsesprosesser i videregående opplæring: 1. Skolen som yrkesfaglig læringsaren a for elever. 2. Arbeidsplassen som l...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Historieundervisning og interkulturell læring.

Prosjektet omfatter 4 faser: 1. Kort oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til interkulturell historisk læring i vest-europeiske samfunn etter ca. 1990. Analyse av synet på interkulturell læring i Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Burden allocation and climate policiers

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Ensemble forecasting and the ocean's mesoscale

Project summary: Despite the popularity of ensemble simulations for medium-range and long-range forecasts in meteorology, similar activities are rather sparse in the ocean modeling community. The abundance of mesoscale activity (such as eddies) off the Norwegian coast has been throughly document...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Liturgisk musik i det medeltida Nidaros sedd inom sin europeiska kontext (AVSNITT II)

Projektets skall öka vår kunskap om Norges tidligaste musikhistoria genom intensiva forskningsinsatser inom den norska medeltidens mest relevanta musikhistoriska problemkomplex: den liturgiska musiken i det medeltida Nidaros. Projektets titel antyder ett perspektivskifte: Norges receptiva andel ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Microbiological risk assessment in food safety; Sources of importance for the increased incidence of campylobacteriosis in humans

1. Data from various epidemiological studies need to be translated into statistical distributions using appropriate software (Palisade Decision Tools). Of special concern is the translation of results frame "black box" epidemiological studies into distrib utions with their uncertainty and varianc...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molecular aspects of pathogenicity of Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus

Potato ring rot is caused by the Gram-positive bacterium Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus and is an economically important disease in potatoes. There are currently no strategies to combat this disease once it has established itseif in a crop. Fu rthermore, latent infections are common a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Modelling of meandering river evolution using CFD

The project will build on already existing state-of-the-art 3D CFD models for river flow and sediment transport. The models solve the Navier-Stokes equations with the k-epsilon turbulence model to compute the water flow. The convection-diffusion equation for sediment concentration is also solved,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Den rettsmedisinske sakkyndighet. Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk displin ved det nyopprettede Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i da g. For det andre, og som den mest sentral...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fordeling, velferd og legitimitet.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnevernsbarnet som tekst. Nærlesning av 15 utvalgte journaler fra 1950- og 1980-tallet

Avhandlingen er en kritisk lesning av barnevernjournaler med utgangspunkt i moderne språkfilosofi og tekstanalyse. Etter Engebretsens oppfatning er barnevernjournalen en kompleks genre som rommer flere konflikter bl.a. mellom klientens egne opplevelser og saksbehandlerens og de sakkyndiges forto...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effect of ultraviolet radiation on lipids, fatty acids and nutritional quality of Arctic marine algae and zooplankton

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Risiko og risikohåndtering i økologisk jordbruksproduksjon

Myndighetene har som målsetning at ti prosent av det totale jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk areal innen 2009. Ved beslutninger på bruksnivå om å legge om til og å opprettholde økologisk drift må bl.a. lønnsomhet og risiko vurderes. Analyser av risiko i økologisk drift har vært fr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

The next generation wind turbine blade

This project proposal is the result of a pre-project carried out during the last halfyear of 200l with the aim to define a main project proposal. The background for the proposal is that Umoe Mandal has decided to start large-scale industrial production of wind turbine blades for the fast growing...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Role of Arctic Sea Ice-Atmosphere Processes (ROLARC)

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Biobanks for Health. The Norwegian Network of Human Research Biobanks and Health studies

We propose to set up a human biobank platform to serve funcional genomic research on a national level by building on existing human biobanks and population-based health studies in Norway. The central components of BIOHEALTH-NORWAY are: 1. CONOR – a cohort of 200 000 subjects including blood sampl...

Tildelt: kr 52,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a SNP techology platform within an integrative genetics framework (sammenslåes med matprogram 153302/I10)

Most phenotypic traits in salmon and other commercially important marine species associated with health, growth, meat quality, and capacity for utilising new food items, have complex and partly interconnected genetic and regulatory architectures. To ensur e a continuous reduction in production co...

Tildelt: kr 45,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Innovation, Perception, Ethics and Nature (IPEN) tidl. ESB/KS 156232/510

IPEN will describe and discuss the interdependence and the interplay between innovation, public perception, bioethics and images of nature in modern biotechnology. Four sub-projects will examine: * The mapping of the Salmon-genome, Bio-banks and bio-consulting as examples of Norwegian innovation....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE 2002 - Consortium for Advanced Microbial Sciences and Technologies

Genomic science and related technologies have the power to revolutionize the field of microbiology, which will in turn improve the quality of life and provide unique economic opportunities. In order to fulfill this potential, strategic interventions are i mmediately needed to maintain and promote...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Deteksjon og fjerning av kveis - Ny teknologi frem mot kommersiell utnyttelse

Prosjektsammendrag: Redusert råstofftilgang, konkurranse fra lavkostland og høye produksjonskostnader har i de seinere år ført til økonomisk nedgang i norsk filetnæring. Filetindustrien har derfor kollektivt gått inn for å prioritere forskning og utvikling innen problemstill inger som omhandler ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Poetry: Prima Vista - Reader-response Research on Poetry in a Foreign Language Context.

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Project investments and the precautionary principle: An interpretation

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

The Kyoto Protocol: Effects and further development

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Pathways to sustainability: Policy instruments, technol ogical change and dynamic efficiency

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Spatial planning as strategy for sustainable development - the role of social capital in resource management

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

HMS-kultur

I Stortingsmeldingen nr. 7 (2001-2002) fremstår HMS-kultur som et viktig tema og satsningsområde. Mæringen har også fått en egen forskrift om HMS-kultur (§ 11 i Rammeforskriften), der det heter at "den ansvarlige skal fremme en sikkerhetskultur som omfatt er alle områder og at alle skal ta ansvar...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

On Thin Ice? Climatic influence on Energy Flow and Trophic Structure in Arctic Marine Ecosystems

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn og globalisering - omsorg over grenser

Prosjektet skal belyse to omsorgsmigrasjonsstrømninger på ulike kontinenter, og hvordan de er relatert til oppståtte omsorgsunderskudd i befolkningene. Ulike samspillsformer mellom familieinstitusjoner, velferdsstater og markeder i forskjellige kulturer a ntas å kunne forklare hva som utløser beh...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland