0 prosjekter

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Manufacturing: Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products

SFI Manufacturing er et samarbeid mellom 14 industribedrifter, 3 SINTEF institutter og 5 fakulteter på NTNU. Fra starten i 2015 har en viktig aktivitet vært overvåkning av forskningsfronten og trender innen utvalgte fagområder. Basert på dette har senteret nå laget et white paper "Trender som påv...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Power system protection in a smartgrid perspective

Prosjektet utforsket håndtering av feil i et stadig mer komplisert kraftnett med distribuert kraftproduksjon. Dette er ble gjort ved å kommunisere sanntidsinformasjon (synkroniserte målinger) fra nettet kombinert med fortløpende analyser. Prosjektet så på både distribusjons- og transmisjonsnett d...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Marine Operations Center (MOVE)

SFI MOVE støtter hele verdikjeden for marine operasjoner ved å utvikle kunnskap, metoder og dataverktøy for effektiv analyse av både utstyr og operasjoner. Metoder blir implementer i simuleringsomgivelser til å teste marine operasjoner inkludert menneskelig faktor. Målet er at senteret skal bidra...

Tildelt: kr 92,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Møre og Romsdal

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Offshore Mechatronics

I Senter for Offshore Mekatronikk jobber fem akademiske partnere og ti industrielle partnere sammen om kunnskapsutvikling for robuste og kostnadseffektive operasjoner offshore. Akademiske partnere: Universitetet i Agder, NORCE Research, NTNU, Aalborg Universitet, RWTH Achen. Industrielle Part...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Agder

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

BigInsight er et senter for forskningsbasert innovasjon, startet i april 2015, i tredje generasjon SFI. Det er finansiert av Norges forskningsråd og av femten partnere og varer til 2023. BigInsight lager innovative løsninger for viktige metodiske utfordringer som vårt konsortium av private, offen...

Tildelt: kr 96,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Metal Production

Metaller har stor betydning for vårt moderne dagligliv, bl.a. i mobiltelefoner, utstyr for produksjon av fornybar energi som vindmøller, solcellepaneler og batterier. Fremtidig produksjon av metaller vil kreve bærekraftige karbonnøytrale prosesser med høyt utbytte av materialer, effektiv utnyttel...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reliability and ruggedness of high power high voltage power electronics

Krafthalvlederne, idag for det meste "Insulated Gate Bipolar Transistors" (IGBTs) utgjør nøkkelkomponentene, og er samtidig de mest sårbare komponentene i mellom- og høyeffektomformere med anvendelsesområder innen eksempelvis fornybarsektoren og for HVDC transmisjon. En viktig årsak til krafthalv...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks

SMART-RIG prosjektet utfører forskning på intelligente datasystemer og trådløs sensornettverkteknologi, som gir nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskiner på offshore oljeplattformer. Virkningen av dette prosjektet vil bli demonstrert i form av bed...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Exposed Aquaculture Operations

Store deler av norskekysten er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge- og strømforhold. SFI EXPOSED har over seks år bragt frem kunnskap og teknologi som setter sitt preg på utviklingen innen eksponert fiskeoppdrett, med et mål om å gjøre eksponert fiskeoppdrett robust, sikkert og ef...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

NORBIS - Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics

Forskerskolen NORBIS støtter doktorgrads-utdanning i hele Norge innen områdene bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi. Skolen er et samarbeid mellom åtte norske universitet. Bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi spiller viktige roller i forskning innen livsvitenskap, og har også ...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Role of Information Quality in Healthcare Quality Assurance

Kvalitet i gjenbruk av pasientdata I dagens spesialisthelsetjeneste er elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) sentrale i pasientbehandlingen, og består av store mengder kliniske og administrative data. EPJ-systemer støtter hovedsakelig primærbruk av data, hvor klinikere aktivt innhenter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonome robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksindustrien

Integrasjonen av vaskeutstyr med roboten har blitt gjennomført. Robotens rekkevidde og bevegelsesmønster er slik at ved vask av Baader 142 sløyemaskin er dette slik man ønsket.Det ble videre utviklet og implementert et preprogrammert bevegelsesmønster for grovspyling og skumlegging av vaskeobjek...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Historisk sett har NORCE fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavanger vært en viktig nasjonal forskningsinfrastruktur for å utvikle og klargjøre ny teknologi og nye metoder for boring og brønnoperasjoner både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå har NORCE og Universitet i Stavang...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Tildelt: kr 163,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

NORWEGIAN RESEARCH NETWORK IN MATHEMATICAL MODELS IN GEOPHYSICAL FLOWS, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, TOPOLOGY AND GEOMETRY

Etter anbefaling fra 2012 evalueringen i matematikk i Norge og oppfølgingsplan, foreslå vi et tverrfaglig prosjekt der Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Trondheim), Høgskolen...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets

Framtidens europeiske kraftsystem forventes å omfatte en økende andel uregulerbar fornybar kraft, slik som vind- og solkraft. Dette vil gi økt variabilitet i daglig produksjon. Samtidig forventes sterkere integrasjon, både fysisk ved utbygging av overføringskapasitet og markedsmessig ved harmonis...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated dynamic drilling hazard identification

Når et oljereservoir produseres vil poretrykket i reservoaret avta. Poretrykkendringenen vil føre til kompaksjon av reservoarbergartene og strekking av takbergarten. Ved hjelp av repetert havbunnsseismikk kan vi observer og måle bevegelsene i og rundt oljereservoaret. Trykkendringene kan også før...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Tildelt: kr 36,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og...

Tildelt: kr 27,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Ingen endringer

Tildelt: kr 53,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Tildelt: kr 28,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske ...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage