0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Internasjonal Autisme Konferanse i Tromsø: Juni 2015

Prosjektbeskrivelse Igjennom Roald Øiens stilling som Associate research scientist ved Yale Child Study Center, og vårt prosjekt "Autism Spectrum Disorders (ASD) - Eye-tracking and EEG as a supplement to standard assessment and implications for treatment" har vi muligheten til å hente noen av ve...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BigDataValuePPP

(Obs! Intensjonen var å søke om et 3 årig prosjekt, men søknadsskejma tillot ikke det, se fremdriftsplan) I EU er det nå etablert et såkalt offentlig-privat-samarbeid (Public Private Partnership ? PPP) for forskning og innovasjon innen temaområdet Big Data, og der både privat og offentlig finans...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bergens forskningsstiftelses gave til UiB til MR-maskin

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

PROFORSK-Skole og samfunn

Alternative byrom: Unges framtidshistorier

Den økende kommersialiseringen av det offentlige rom bidrar til å marginalisere de unges stemme i byutvikling. Denne delen av befolkningen er lite synlig i tradisjonelle mediekanaler og har få muligheter til å ytre sitt samfunnsengasjement på måter som blir lagt merke til av beslutningstakere. Pr...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IFE-Rammebevilgning for PES-2015 in Horizon 2020

The details of the application is described in the attached document.

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskning i SINTEF

SINTEF bruker synktrotron- og nøytronstråling til flere eksperimenter. Dette prosjektet har støttet reiser til sentrale eksperimentelle installasjoner utenlands.

Tildelt: kr 34 566

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte - PES2020 - Universitetet i Nordland 2015

The Univesity of Nordland is continuing to strengthen its work towards a portfolio of EU projects and EU networks with particular focus on the H2020 Program.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2015, inkludert posisjonseringsaktiviteter

Formål og utfordringer UiT har ambisjoner om økt deltagelse i H2020. Ekstern finansiering er en integrert del av UiTs forskningsvirksomhet, og suksess innen ekstern finansiering er svært viktig for at UiT skal kunne øke forskningsvirksomhetens kvalitet og omfang. EU er helt sentral som internasjo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Ramme 2015

NUPI deltar for tiden i ett pågående EU-prosjekt. I tillegg har ett prosjekt til som vi er deltaker i blitt innvilget. Men, vi har ennå ikke koordinert noen EU-prosjekter. Vårt mål er at NUPI innen 2018 - er en viktig partner eller koordinator til minst 4 EU-prosjekter - lykkes med å vinne minst...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2015_OUS

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

UiO-PES2020 for 2015 - UiOs prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Hvert år søker UiO Norges forskningsråd om en rammebevilgning innenfor PES2020-ordning. Dette danner grunnlaget for UiO-PES2020 hvor UiOs ansatte søker støtte for prosjektsøknader rettet mot Horisont 2020. PES-ordningen skal stimulere fa...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-midler Høgskolen i Molde 2015

Høgskolen i Molde søker med dette om PES-midler for søkeraktivitet mot H2020. I vedlegget er det listet opp 7 konkrete søknadsløp som vi vil forfølge gjennom året. Prosjektene er kommet ulikt langt i utviklingen, men målet er å sende søknad for alle 7 i løpet av året. I tillegg søker vi posisjon...

Tildelt: kr 40 092

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2015-NTNU

NTNU prioriterer deltagelse i Horisont 2020 høyt, og PES-ordningen inngår som et viktig element i vår handlingsplan for deltagelse i H2020. PES-midler skal brukes aktivt til å stimulere til, og kvalitetssikre søknader som sendes inn med deltagelse fra NTNU.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Søknadsaktiviteten på HiOA økte kraftig fra 2013 til 2014. I 2015 vil antall søknader stabilisere seg på samme nivå som 2014 eller høyere. Vi vil også konsolidere miljøer og posisjonere oss grundig til kommende utlysninger. HiOA planlegger å sende inn ca. 10 koordinerte søknader til Horisont 202...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2015

Nansensenteret (ledergruppe og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Annonserte og planlagte H2020 utlysinger for 2015 har blitt vurdert og for...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES rammebevilgning for 2015 for Horisont 2020

Støtte til egne aktiviteter som søknadsarbeid vi har til H2020, og som støtte til mobiliseringsarbeid i forbindelse med H2020.

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES2020) for 2015 for Uni Research AS

Se vedlegg.

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

The international influence of the Norwegian 1814 Constitution 1814-1920

-

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Algepilot på Mongstad

Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i fôr, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter alternative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

The Research Council of Norway's contribution to World Social Science Report 2016

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Low Cost, Ultra-High Efficiency Graphene Nanowire Solar Cells

Målet for GRANASOL prosjektet var å bringe forskningen på lavkost, høyeffektive III-V halvleder nanotråd-baserte solceller videre. Fokus for prosjektet har vært på fundamentale studier av GaAs(Sb)-nanotråd/grafén hybrid komponenter og solceller. Dette inkluderer framstilling og overføring av gra...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er nå inne i sin 17. årgang og kan se tilbake på en jevn, flerfaglig formidling fra nordisk velferdsforskning. I tidsskriftet blir blant annet temaer som velferdspolitikk, velferdsfattigdom, barnevern, aldring, pensjon, i ntegrering belyst. Jevnlig blir ulike f...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur årgang 2015

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2015

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. Tidsskriftet har fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd. SDÁ er et samarbeidspro sjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Sent...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Ibsen Studies

Ibsen Studies is the only international journal devoted to Henrik Ibsen, and is therefore a central publication both for Ibsen researchers the world over and for those with a more general interest in the author and his life's work. Ibsen Studies is a for um for debate and critique for all those ...

Tildelt: kr 57 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2015

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen desi gn og designdidaktikk, slik som industrid...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til utgivelse av Sosiologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Sosiologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2015.

Tildelt: kr 11 200

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av fleksibilitet

Smarte nett kan lade flere elbiler samtidig Den sterke veksten i antall elbiler presser strømnettet når mange skal lade batteriene samtidig. For å møte behovet må nettselskapene oppgradere de lokale strømnettene. Eller kan de slippe? I prosjektet «ChargeFlex - økt nettkapasitet for elbil-ladin...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Fortolket velferd - Etablering av forsker- og utdanningsnettverk for bedre kommunikasjon i velferdstjenestene

I kjernen av målet om likeverdige offentlige tjenester, er et ønske om bedre kommunikasjon med alle brukerne av ulike offentlige tjenester. Hypotesen bak målet om å etablere et nettverk er at dagens ressurser og eksisterende kunnskap om kommunikasjon i ve lferdsutdanningene ikke er utnyttet godt ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo