0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SIFO

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Schlumberger Norway til NTNU

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra L. Meltzers høyskolefond til Universitetet i Bergen

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norut AS

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 876,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 29,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU RISE Fire Research AS

...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIVA

...

Tildelt: kr 49,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad

Globalisering, migrasjon og god privatøkonomi har ført til at stadig flere borgere befinner seg i utlandet i kortere eller lengre perioder som arbeidstakere, turister, studenter, langtidspensjonister eller av andre årsaker. Hvilke rettigheter har borgerne, og hvilket ansvar har staten når noe går...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Micro-encapsulated phase change materials in concrete

Energieffektive hus er avhengig av at man reduserer behovet for kjøling og oppvarming. På enkelte årstider blir dagtemperaturen mye høyere enn hva som er komfortabelt mens natt-temptemperaturen er for kald. Dette fører til et behov for kjøling på dagtid og oppvarming på natten, og derved bruker m...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift årgang 2015

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2015

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian Journal of Geography/Norsk Geografisk Tidsskrift

The essential journal for Norwegian geographical research: encompasses physical and human geography. Norsk Geografisk Tidsskrift eller Norwegian Journal of Geography, published since 1926, is a continuation of Norsk Geografisk Aarbog (1889 to 1921) and i s associated with the Norwegian Geographi...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet "Barn"

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål med denne søknaden å sikre økonomien til den daglige driften av tidsskriftet Barn. Tidsskriftet har vært utgitt av senteret siden 1983. Tidsskrif tet hadde tidligere ikke eget budsjett, m...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2015

Utgivelse av NLT med 2 nummer pr. år 2012-2015.

Tildelt: kr 82 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2015.

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Norsk antropologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk antropologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2015.

Tildelt: kr 87 769

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidsskriftstøtte til Arbeiderhistorie

Tidsskriftet Arbeiderhistorie har siden 2006 vært rangert som poenggivende vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Innholdet er vitenskapelige, fagfellevurderte artikler innen feltene arbeiderhistorie, sosial- og kulturhistorie og politisk historie. Ut giver ønsker å videreføre satsningen på a...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte til Kritisk Juss

Kritisk Juss skal, gjennom Universitetsforlaget, gi ut fire nummer av tidsskriftet med to til fem fagfellevurderte artikler på høyt vitenskapelig nivå. Kritisk Juss er et tverrvitenskapelig tidsskrift som publiserer juridiske, rettssosiologiske, rettsfilo sofiske, kriminologiske, sosiologiske og ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Public dementia care in terms of equal services - family, local and multiethnic perspectives

Bakgrunn: De fleste personer med demenssykdommer bor hjemme, og pårørende kan være sterkt berørt av sykdommen. Kommunale helse- og omsorgstjenester rettet mot både pårørende og personer med demenssykdom er etablert. Det er nødvendig å sikre at tilbudene oppleves som relevante og blir tatt i bruk....

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

New Trends in Modern Policing

De siste tiårene har politimetoder gjennomgått store endringer. I dette prosjektet skal fire ulike caser knyttet til økonomisk kriminalitet, MC-kriminalitet, volumkriminalitet og transnasjonalt politiarbeid kartlegges for å utforske trender i moderne poli tiarbeid. Formålet med prosjektet er å ut...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes

«Schools, learning and mental health» ? prosjektet undersøkte hvordan ungdoms psykiske helse, fysiske helse og læring påvirkes av skolens retningslinjer og praksis. Prosjektet var innovativt fordi det koblet helse- og utdanningssektoren. Prosjektet var organisert i tre arbeidspakker som undersøkt...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Emerging Risks from Smoldering Fires

INNLEIING Prosjektet har som mål å betra sikkerheten for folk og eigedom i forhold til ulmebrannar. Ulmebrann er ein forbrenningstype utan flammar. Røyk blir produsert, og prosessen utviklar seg sakte. Ulmebrann kan bli starta frå svake og uanselige varmekjelder - og er vanskeleg å detekt...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Lavterskel helse- og velferdstilbud til utsatte barn og familier.

Dette forprosjektet har sitt tematiske utgangspunkt i en lenge erkjent men vedvarende stor utfordring: Hvordan kan det utvikles effektive lavterskeltilbud til de brukergruppene som har størst behov for helse- og velferdstjenester? De kommunale tjenestene kan ikke alene ha ansvaret for å utvikle ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Low Cost, Ultra-High Efficiency Graphene Nanowire Solar Cells

Målet for GRANASOL prosjektet var å bringe forskningen på lavkost, høyeffektive III-V halvleder nanotråd-baserte solceller videre. Fokus for prosjektet har vært på fundamentale studier av GaAs(Sb)-nanotråd/grafén hybrid komponenter og solceller. Dette inkluderer framstilling og overføring av gra...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er nå inne i sin 17. årgang og kan se tilbake på en jevn, flerfaglig formidling fra nordisk velferdsforskning. I tidsskriftet blir blant annet temaer som velferdspolitikk, velferdsfattigdom, barnevern, aldring, pensjon, i ntegrering belyst. Jevnlig blir ulike f...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur årgang 2015

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2015

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2015

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. Tidsskriftet har fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd. SDÁ er et samarbeidspro sjekt mellom Samisk høgskole (SH) og Sent...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku