0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlig agn for linefiske som øker fangst og ivaretar fiskeressursene.

Bærekraftighet, miljø, kvalitet og kostnadsreduksjon er står i fokus for i fiskerinæringen. Med innovasjonsprosjektet ønsker Polybait AS å utvikle et kunstig agn tilpasset lineflåten og autolineflåten. Under FOU arbeidene oppnår vi gode resultater med bruk av hydrolyserte biprodukter. Dette e...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FOUNDATIONS FOR TOMORROWs INFRASTRUCTURE - INDUSTRYs INNOVATION ARENA

GeoFuture prosjektet har utviklet løsninger for tre-dimensjonale (3D) analyser av geotekniske dimensjoneringsproblemstillinger, som for eksempel bæreevne og setninger av konstruksjoner, pelefundamenter, stabilitet og sikring av utgravninger, samt et nytt og unikt verktøy for tolkning av jordparam...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smap: Smart- Attraktiv- Produktiv: Merke for god arbeidsplassarkitektur.

Arbeidsplassen er vår nest viktigste lykkefaktor, nest etter hjem og familie. Er du i full jobb, er det gode sjanser for at kontoret er det stedet du tilbringer mest våken tid. Og mestringen du opplever der er sentral for din personlige utvikling og velbefinnende, og for landets produktivitet og ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IoT-Health

Forprosjektet skal utarbeide en hovedprosjektsøknad innen IKT for offentlige helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Den overordnede prosjektidéen for hovedprosjektet er å bruke state-of-the-art IKT teknologi innen IoT, kommunikasjon og sensorer for å forbedre dagens offentlige helse-, omsorgs- og...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Urban passenger mode shift and cross modal demand effects

Trafikanters valg av reisemiddel er sentralt for utviklingen av bærekraftig transport i byer over hele verden. Prosjektet Crossmodal har fokusert på persontransport i by og studert etterspørselsvirkninger på tvers av transportmidlene, eksempelvis hvordan trafikanter på ett transportmiddel reagere...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9231 Development of product for ultra fast PDF analysis of amorphous & nano pharmaceutical API compounds

Medikamenter i fast form inntatt gjennom munnen er den foretrukne måte å gi aktive farmasøytiske ingredienser (API-er). Dette forenkler pasientens håndtering av medisineringen, samtidig som de medisinske behovene ivaretas. Gjennom de siste tiårene har imidlertid antallet API-er som viser dårlig ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Viken

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Utdanning, forskning og overvåking av geofarer i det norske landskap

Prosjektet ønsker å etablere et nasjonalt nettverk for å fremme samarbeid og arbeidsdeling om forskning, utdanning og overvåking innenfor geofarer i Norge. Nettverket blir etablert gjennom et seminar som samler store deler av det norske fagmiljøet. Statlige etater som har stort behov for arbeidst...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Universitetet i Agder - Open Access publiseringsavgifter - Refusjon 50%

UiA har dekket kostnader for publisering av 61 artikler i OA -tidsskrift

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2014

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsm...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved Handelshøyskolen BI

Tildelt: kr 5 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering ved NTNU for regnskapsåret 2014

Dekning av 50 % av regnskapsførte utgifter i 2014 for NTNUs publiseringsfond.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Seminar i fiskeernæring

Støtte til å arrangere nasjonalt seminar i fiskeernæring For 15-20 år siden ble det arrangert et seminar innen fiskeernæring. Dette seminaret ble arrangert hvert annet år og inviterte forskere og industri til å delta med innlegg og diskusjoner over fiskeernæring i vid forstand. Gjennom dette sem...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering fremover.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NIVA

Prosjektstøtten vil bidra til at instituttet kan oppfordre til og støtte flere publiseringer.

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA_2014_Bioforsk

To publikasjoner i PLOS One fakturert i 2014 - Admixture and gene flow from Russia in the recovering Northen European Brown bear (Ursus arctos) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0097558 - The genome of the generalist plant pathogen Fusarium avenaceum With genes in...

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

URban heating and cooling supply by Geothermal Energy

In order to favour the comprehensive understanding on how a sustainable, safe and efficient H&C supply can be realized with geothermal resources, URGE foresees activities related to: ? WP2 Detailed feasibility studies of three test sites, to retrieve reservoir performance, life time and economica...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Islamsk finans i Norge

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Designing an improved network of long-term monitoring sites for arctic vertebrates

TAMANIs mål var å vurdere stakeholders behov for pan-Arktisk overvåkning av sjøfugl og terrestriske vertebrater, og foreslå måter å forbedre eksisterende overvåkingsprogrammer. Vi brukte først semi-strukturerte intervjuer for å fastslå stakeholders prioriteringer for arktisk overvåking. Vi har ut...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs publiseringsfonds utgifter for 2014

Dette er en søknad om refusjon av inntil 50 % av vårt publiseringsfonds utgifter til APC i gull-OA-tidsskrifter for året 2014.

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Nansensenterets åpne (AO) publikasjoner i 2014

Nansensenteret publisert 11 artikler i 2014 i journaler son tilfredstiller fri Open Access, hvorav av senteret har dekket publiseringskostnader for 4 publikasjoner.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014 Universitetet i Nordland

Prosjektet skal prøve ut og etablere driftsmodell for forskningstjeneste knyttet til å gjøre forskningsresultater ved UiN åpent tilgjengelig, herunder bl.a. o Drive aktivt informasjonsarbeid overfor vitenskapelig ansatte vedrørende OA, OA-publiseringsmuligheter og bruk av OA-fondet, samt forvalte...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering

Høgskolen i Hedmark opprettet publiseringsfond fra og med 2014. Opprettelse av publiseringsfond knytter seg til høgskolens arbeid med å gjøre sin forskning offentlig tilgjengelig (Open Access). Høgskolen i Hedmark har i de siste årene utmerket seg i arbeid med åpen tilgang gjennom vårt åpne ins...

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining relevant targets for personalizing gynecologic cancer treatment

Ved gynekologisk kreft med spredning er det behov for ny og mer målrettet behandling. Studien undersøker virkninger av slike nye og mer målrettede medisiner. I tillegg studeres biomarkører som kan brukes til å motvirke overbehandling med tilhørende bivirkninger hos pasienter med liten risiko for ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Oscillatory mechanisms supporting human cognition

Gjennom registrering av elektrofysiologisk aktivitet fra elektroder festet til hjernens overflate, eller plassert dypt i hjernen, har vi fått en begynnende forståelse av de elektriske svingningsmønstrene som oppstår når vi løser kognitive oppgaver. Målet er økt kunnskap om hvordan ulike deler av ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rare Genetic Variants in Childhood Diabetes: Improving Diagnostics and Treatment of Childhood Diabetes by Next-Generation Sequencing

Diabetes er vår tids største helseutfordring (WHO). Diabetes blir i dag klassifisert i fire typer; type 1 diabetes, type 2 diabetes, svangerskapsdiabetes, og monogene / andre former for diabetes. Mutasjoner i rundt 20 gener forårsaker monogene former for diabetes. Ved hjelp av nye genteknologien ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterization of Genetic Risk Factors in Sjögrens Syndrome

Fleire sjukdommar førekjem hyppigare i enkelte familiar enn i andre, noko som indikerer at genetikk speler i rolle. Dette er òg tilfelle for den autoimmune reumatiske sjukdommen Sjögrens syndrom (SS), ein sjukdom der immunforsvaret går til åtak på spesielt spytt- og tårevæskekjertlar. Tidlegare a...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Transcriptome sequencing of Atlantic salmon pituitary to identify novel genes involved in pubertal activation.

En av hovedutfordringene for akvakulturnæringen er tidlig kjønnsmodning. Fisk som modnes for tidlig bruker mye energi på å utvikle kjønnsceller i stedet for å vokse i størrelse, og samtidig blir filetkvaliteten dårligere. For å løse disse utfordringene er det nødvendig med økt kunnskap om de bake...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken