0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2015, inkludert posisjonseringsaktiviteter

Formål og utfordringer UiT har ambisjoner om økt deltagelse i H2020. Ekstern finansiering er en integrert del av UiTs forskningsvirksomhet, og suksess innen ekstern finansiering er svært viktig for at UiT skal kunne øke forskningsvirksomhetens kvalitet og omfang. EU er helt sentral som internasjo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Ramme 2015

NUPI deltar for tiden i ett pågående EU-prosjekt. I tillegg har ett prosjekt til som vi er deltaker i blitt innvilget. Men, vi har ennå ikke koordinert noen EU-prosjekter. Vårt mål er at NUPI innen 2018 - er en viktig partner eller koordinator til minst 4 EU-prosjekter - lykkes med å vinne minst...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2015_OUS

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

UiO-PES2020 for 2015 - UiOs prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Hvert år søker UiO Norges forskningsråd om en rammebevilgning innenfor PES2020-ordning. Dette danner grunnlaget for UiO-PES2020 hvor UiOs ansatte søker støtte for prosjektsøknader rettet mot Horisont 2020. PES-ordningen skal stimulere fa...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-midler Høgskolen i Molde 2015

Høgskolen i Molde søker med dette om PES-midler for søkeraktivitet mot H2020. I vedlegget er det listet opp 7 konkrete søknadsløp som vi vil forfølge gjennom året. Prosjektene er kommet ulikt langt i utviklingen, men målet er å sende søknad for alle 7 i løpet av året. I tillegg søker vi posisjon...

Tildelt: kr 40 092

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2015-NTNU

NTNU prioriterer deltagelse i Horisont 2020 høyt, og PES-ordningen inngår som et viktig element i vår handlingsplan for deltagelse i H2020. PES-midler skal brukes aktivt til å stimulere til, og kvalitetssikre søknader som sendes inn med deltagelse fra NTNU.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Søknadsaktiviteten på HiOA økte kraftig fra 2013 til 2014. I 2015 vil antall søknader stabilisere seg på samme nivå som 2014 eller høyere. Vi vil også konsolidere miljøer og posisjonere oss grundig til kommende utlysninger. HiOA planlegger å sende inn ca. 10 koordinerte søknader til Horisont 202...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2015

Nansensenteret (ledergruppe og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Annonserte og planlagte H2020 utlysinger for 2015 har blitt vurdert og for...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES rammebevilgning for 2015 for Horisont 2020

Støtte til egne aktiviteter som søknadsarbeid vi har til H2020, og som støtte til mobiliseringsarbeid i forbindelse med H2020.

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Vest

Målet med Horisont Vest er å styrke deltagelsen i Horisont 2020 innenfor prioriterte næringsklynger i vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Prosjektet arbeider opp mot aktører innen seks temaområder: energi, mat, maritim, velferdsteknologi, media og tunnelsikkerhet og samarbeider med klyngelede...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES2020). Rammebevilgning.

Veterinærinstituttet har som mål å øke vår deltakelse i EU-finansierte forskningsprosjekter gjennom målrettet og økt innsats.

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Møreforsking mot H2020: Næringsrettet forskning og innovasjon i blå sektor

Møreforsking AS driver forskning i tett samarbeid med ledende marint næringsliv i Norge og er geografisk lokalisert midt I den marine klyngen i Norge som sammen har dannet Arenaen Legasea. Næringen har verden som marked og adresserer mange av de globale utfordringene som også er beskrevet i H2020...

Tildelt: kr 99 622

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Møre og Romsdal

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sickness absence: Using random assignment of GPs in emergency centers as a natural experiment.

Den norske sykelønnsordningen er relativt generøs og antall sykmeldte er høyt i Norge sammenlignet med andre land (OECD 2010). I et system uten egenandeler blir fastlegenes portvaktsrolle særlig viktig. Formålet med prosjektet er todelt: 1. Studere om det er variasjon i legenes sykemeldingsp...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RETROSPECT - ocean analysis using optimal observation strategies

RETROSPECT har vært et samarbeidprosjekt mellom Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. De overgripende målene i RETROSPECT har vært (1) bedre integrering av de operasjonelle havmodellene utviklet nasjonalt og innenfor Copernicus, (2) å evalue...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av fleksibilitet

Smarte nett kan lade flere elbiler samtidig Den sterke veksten i antall elbiler presser strømnettet når mange skal lade batteriene samtidig. For å møte behovet må nettselskapene oppgradere de lokale strømnettene. Eller kan de slippe? I prosjektet «ChargeFlex - økt nettkapasitet for elbil-ladin...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Fortolket velferd - Etablering av forsker- og utdanningsnettverk for bedre kommunikasjon i velferdstjenestene

I kjernen av målet om likeverdige offentlige tjenester, er et ønske om bedre kommunikasjon med alle brukerne av ulike offentlige tjenester. Hypotesen bak målet om å etablere et nettverk er at dagens ressurser og eksisterende kunnskap om kommunikasjon i ve lferdsutdanningene ikke er utnyttet godt ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Full-field simulation of water-based EOR

Oljeproduksjonen på norsk sokkel er på vei ned, på tross av at det fortsatt er mye olje igjen i mange felt. Når produksjonen ikke lenger er lønnsom og derfor stoppes, ligger typisk halvparten av oljen igjen. I Nordsjøen er den vanligste utvinningsteknikken vanninjeksjon: Vann pumpes inn i reservo...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Personalized Immunotherapy: Re-targeting T-cells against cancer

Adoptiv T-celleterapi (ACT) er en type immunterapi hvor tumorreaktive T-celler ekspanderes i laboratoriet og deretter gis tilbake til pasienten. For å øke reaktiviteten mot svulsten kan pasient T-celler modifiseres for å uttrykke en reseptor som kan binde til tumorceller, og deretter blir disse m...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field life extension through controlling the combined material degradation of fatigue and hydrogen (HyF-Lex)

Livsforlengelse av eksisterende olje- og gassfelt er høyt prioritert innenfor OG21 nasjonal teknologistrategi for petroleumsindustrien. For å minimere miljøfare og unngå betydelige kostnader på grunn av nedetid og reparasjon, er nedbrytningsmekanismer som korrosjon, utmattelse og hydrogensprøhet ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Riktig Emballering for Redusert Matsvinn

Emballeringsteknologier for økt produktkvalitet og optimal holdbarhet. Arbeidet i prosjektet gjennomføres i bedrift-spesifikke case Vegetabiler To forsøk er gjennomført med blomkål og brokkoli pakket i ulike pakkematerialer og lagret ved to betingelser. Uemballert blomkål og brokkoli hadde...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

What comes after the new pest? Ecosystem transitions following insect pest outbreaks induced by climate change in the European high North

Store utbrudd av bjørkemålere - uten kjent sidestykke i historien - har siden siste tusenårsskiftet skadet ca. 1 mill hektar bjørkeskog i det nordlige Skandinavia. Dette fenomenet representerer en av de største økosystemendringen som kan tilskrives de pågående klimaendringene i Europa. I dette pr...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Apparent availability and requirements of microminerals in salmon (APREMIA)

Å vurdere tilgjengeligheten av mikromineraler i fôr opp mot mineralernæringen hos fisk er en stor utfordring. Prosjektet tok sikte på å beskrive en systematisk tilnærming som kombinerer forskjellige metoder for å vurdere tilgjengeligheten og behovet for sink (Zn), mangan (Mn) og selen (Se) i atla...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Overturning circulation and its implications for global carbon cycle in coupled models

Pågående klimaendringer forventes å endre sirkulasjonen i havet. Prosjektet ORGANIC ( Overturning Circulation and its Implications for Global Carbon Cycle in Coupled Models) sitt mål er å forbedre forståelsen av struktur og variabilitet i havets storskala sirkulasjon, samt dens innvirkning på kli...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative approaches and technologies for Integrated Pest Management (IPM) to increase sustainable food production

Vi mangler både integrert plantevern (IPV) verktøy og virkemidler for en vellykket implementering av IPV. I SMARTCROP ønsket vi å bedre denne situasjonen og her viser vi resultatene fra fire arbeidspakker (APer). AP1 Utvikling av nye IPV-verktøy. Verktøy 1: Sensor-basert ugrasharving i korn: For ...

Tildelt: kr 36,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ice-algal and under-ice phytoplankton bloom dynamics in a changing Arctic icescape.

Hovedmålet for Boom or Bust prosjektet er å øke vår kunnskap om isalger og planteplankton under havisen i Arktis, som endres raskt. Vi har kombinert forskjellige metoder for å 1) identifisere biologiske faktorer og miljøfaktorer som påvirker oppblomstring og samfunnsstruktur hos isalger og plante...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fra laboratorium til feltforsøk: Anvendelse av gen-markører for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordbærsorter.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Graminor AS, NIBIO, UiO, Høgskolen i Innlandet og det internasjonale Indiana Purdue University i Indianapolis, USA. Overlevelsen av jordbærplanter i områder med lave temperaturer er svært kompleks og påvirkes av flere fysiologiske responser og en rekke biot...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Photographs Sent Home: A Visual History of Migration

This research monograph examines the photographs created and sent home by Norwegian migrants to America from the late-19th to the early twenty-first century, and - more broadly - argues for the need to use visual as well as textual sources in the writing of diasporic histories. It has been metic...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

After Violence: Transitional Justice, Peace, and Democracy

Contributing to the scholarly debates on peacebuilding and transitional justice, this book examines the effects of transitional justice on the conditions for peace and democracy. Ordinarily, the anticipated contribution of transitional justice mechanisms is stated in universal terms, with little...

Tildelt: kr 48 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CATCH-2: Utvikling av markedsorienterte konvensjonelle produkter basert på levendelagret torsk

CATCH-2 er et tverrfaglig prosjekt der den overordnete ideen er å anvende levendelagret torsk til konvensjonelle produkter og ferdig utvannede kjølte forbrukerpakninger. CATCH-2 kombinerer derfor forskning på ny teknologi, prosessering, emballasje, holdbarhet og forbrukerinnsikt for å skape en ku...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku