0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Technologies for Reliable Distributed Generation of Electrical Power from Renewable Energy Sources

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Passive climatisation

Since the early 70’s, NTNU and SINTEF have conducted several research projects concerning passive solar buildings and passive climatisation. Several demonstration buildings have been designed, constructed and monitored. This experience, as well as a numbe r of international research projects, sho...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Dynamic behaviour of fuel cell systems

Hydrogen has been characterised as ”the energy carrier of the future” due to its non-polluting properties. Fuel Cells provide efficient conversion of hydrogen to electricity. The project will focus on the combination of fuel cells and power electronics converters to facilitate the production of e...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CompTether2 - Comp Tether Phase 2 - Analysis and verification of manufacturing, transportation and installation of COmp Tether

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

Prosjektet studerer fire delprosjekter: 1. Grønne konsumenter: Hvorfor er noen konsumenter tilsynelatende villige til å betale mer for "grønne" produkter? Prosjektet vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som en...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

Prosjektet studerer fire delprosjekter: 1. Grønne konsumenter: Hvorfor er noen konsumenter tilsynelatende villige til å betale mer for "grønne" produkter? Prosjektet vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som en...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Implementerings-fremmende mekanismer i klimaregiment: Betingelser for effektivitet

De fleksible mekanismene i klimaregimet og det framvoksende håndhevingssystemet under klimaregimet har det samme overordnede formål: <.zeta.> øke statenes tilbøyelighet til å iverksette en politikk som reduserer utslippene av klimagasser. De tre viktigste fleksible mekanismene er kvotehandel, fe...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Future energy plants; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO2- capture

...

Tildelt: kr 29,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synlige hender? Om forholdet mellom politiske virkemidler og teknologiutvikling innenfor energi og miljø

Prosjektet skal studere samspillet mellom teknologi og politikk i tilknytning tit utvikling og ibruktaking av bærekraftig energiteknologi i Norge. Prosjektet skal reanalysere materiale fra en del tidligere og pågående energi- og miljøprosjekter ved instit uttet, i tillegg til å gjøre tre nye case...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Complying with Imperfectly Observable Emissions Targets: A Multi-Period Bilateral Approach

Prosjektet handler om hvorledes ulike mekanismer for håndhevelse av en klimaavtale kan gi utslag på fordeling av utslipp og kostnader mellom ulike parter av avtalen. Det nødvendige teoretiske og metodiske grunnlaget vil bli basert på en grundig gjennomgan g av relevant litteratur. Dette vil både ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metallocene catalysts for production of block polymers

Simple metallocenes like Cp2ZrCl2 will in copolymerization produce polymers with a statistical comonomer distribution. It has previously been shown that special metallocene catalysts can make copolymers with other microstructures, especially copolymers th at contains alternating blocks of homopol...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Håndheving, verifikasjon og design av klimaavtaler

Prosjektet inngår i en større satsning ved CICERO om håndheving og implementering av eksisterende og fremtidige klimaavtaler. De delene prosjektet har fått midler til gjelder tre delprosjekter. Det første, som er et doktorgradsprosjekt, vil undersøke bet ingelsene for effektiv håndheving av eksi...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima- og energiregime

Prosjektet beskriver og kvantifiserer mulige endringer i abiotiske forhold (særlig vannføring, vannstand, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport og habitat) i regulerte vassdrag som følge av nytt klima- og energiregime, hvordan disse endringene påvi rker invertebrater og fisk og hvordan en ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Biohydrogen. Fotobiologisk H2-produksjon

Prosjektet omfatter teoretisk, eksperimentalt og praktisk forskningsarbeid med siktepunkt på teknologisk hydrogenproduksjon via biofotolyse. Forsøksvirksomheten konsentreres om eukaryote, fotosyntetiske mikroorganismer til formålet. Hovedvekten ligger på biohydrogen dannet viahydrogenase, men fo...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Improved seismic processing by optimised traveltime approximations

Seismic imaging methods can be separated into time and depth processing. Depth processing is more advanced. Time processing is simpler, cheaper, more robust and widely applied in the industry. Time processing methods represent the kinematics of wave pr opagation by means of simple traveltime a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lavenergibygninger - fra visjon til realitet?

Prosjektet vil analysere lavenergibygninger, med vekt på prosjektering, markedsforhold og brukererfaringer. Med lavenergibygninger menes i første omgang bygninger hvor elektroniske løsninger er installert for å legge til rette for detaljert styring av uli ke energikrevende funksjoner, slik som op...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

"Soft" eller "hard" håndheving av Kyotoprotokollen

Regler for kontroll- og håndheving under Kyotoprotokollen ble vedtatt på partsmøtet 29. oktober til 10. november 2001, som del av "Marrakesh Accords". Internasjonale miljøavtaler har i stor grad hatt samarbeidsbaserte kontroll- og håndhevingsordninger, og i liten grad brukt sanksjoner ved brudd ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

Prosjektet retter seg inn mot to av programmets hovedtema: "Teknologisk valg, energiplanlegging og infrastruktur" og "Internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk". I prosjektet tas opp samspillet mellom overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå inn enfor energi- og klimapolitikken med vekt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Klimaavtaler og teknologisk utvikling

Prosjektet vil studere sammenhengene mellom klimapolitikk og utvikling av nye teknologier. Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekter. I Delprosjekt 1 vil prosjektet analysere om en bør forsøke å nå klimamålene ved å skattlegge CO2 utslip p eller ved å subsidiere utviklingen av i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Virkemidler i klimapolitikken: Utforming, samspill og virkning

Delprosjekt 1 (prosjektleder: Eirik S. Amundsen): Prosjektet går ut på å analysere hvordan systemet med grønne sertifikater i kraftmarkedet fungerer og samspiller med markeder for C02 -kvoter. Prosjektet tar også opp spørsmål omkring mar kedsmakt og handeI med sertifikater når f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Regional kraftmarkedsmodell

De siste årene har et stadig strammere kraftmarked og økt internasjonal krafthandel bidratt til å øke utnyttelsen av overrføringsnettene for elektrisitet innad i de enkelte land og mellom land. I et optimalt utbygget overføringsnett skal det eksistere fla skehalser. Flaskehalser fører til mindre,...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Robuste energimarkeder: Institusjoner, markedsarkitektur og markedsstruktur

Delprosjekt 1. Prosjektet er lagt opp som en systematisk gjennomgang av de ulike delene av markedsarkitekturen og koblingen mellom disse. En overordnet målsetning er å vektlegge samspillet mellom markedets ulike deler, og incentivvirkninger og resp ons fra mikroaktørene. Metoder benyttet v...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Power Generation with CO2 capture

...

Tildelt: kr 32,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETPOL-PETROPOL

Utviklingen i Irak, Iran og Saudi-Arabia og i forholdet mellom dem, betydning for oljemarkedet

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen av samspillet mellom Irak, Iran og Saudi-Arabia i fastsettelsen av oljeprisen i et imperfekt marked. I dette perspektiv representerer prosjektet en videreføring av tidligere forskning, gjort rede for i bøkene Oi l and Islam og Crude Power. Pr...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa

Gjennom et tett samarbeid med Nordledenprosjektet integreres MARKAL modellene i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland og Nederland. Modellene harmoniseres for å oppnå konsistense forutsetninger med hensyn på teknologisk utvikling og rammebetingelser (brenselp riser mv). Modellene bygges ut med en mer...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vekst, miljø og teknologisk framgang

Ved studier av interaksjonen mellom økonomisk vekst, teknologisk utvikling, energibruk og utslipp i norske industribedrifter vil prosjektet øke kunnskapene om hvordan miljø- og energipolitikken kan tilpasses slik at en både kan ivareta hensynet til økonom isk vekst og en positiv miljøutvikling. ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo