0 antall prosjekter

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Oscillatory mechanisms supporting human cognition

Gjennom registrering av elektrofysiologisk aktivitet fra elektroder festet til hjernens overflate, eller plassert dypt i hjernen, har vi fått en begynnende forståelse av de elektriske svingningsmønstrene som oppstår når vi løser kognitive oppgaver. Målet er økt kunnskap om hvordan ulike deler av ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rare Genetic Variants in Childhood Diabetes: Improving Diagnostics and Treatment of Childhood Diabetes by Next-Generation Sequencing

Diabetes er vår tids største helseutfordring (WHO). Diabetes blir i dag klassifisert i fire typer; type 1 diabetes, type 2 diabetes, svangerskapsdiabetes, og monogene / andre former for diabetes. Mutasjoner i rundt 20 gener forårsaker monogene former for diabetes. Ved hjelp av nye genteknologien ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The membrane as a catalyst of damaging protein misfolding events

Livets enhet, cellen, er omsluttet av cellemembranen, en tynn barriære bare noen få nanometer tykk. Dette er ikke en fast barriere, men består av lipider og andre biomolekyler som sammen oppførere seg som en halvflytende oljelignende film. I denne filmen finnes også forholdsvis avgrensede områder...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identification of molecular mechanisms and biomarkers of Multiple Sclerosis

Vårt primære mål er å identifisere molekylære mekanismer og nye biomarkører for MS for å bidra til utviklingen av forbedret personlig tilpasset medisin for MS-pasienter. Prosjektet videreutvikler studier som er utført av MS forskningsgruppen ved OUS/UiO ledet av Harbo i samarbeid med ledende nasj...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Mechanisms for a Novel Muscle Memory

Mange har historier å fortelle om at fordi de var sterke som unge, har de lett kunne trene seg opp igjen selv om de ikke har trent kontinuerlig og har mistet muskelmassen. Hittil har slike fenomener vært tilskrevet motorisk læring av tekniske ferdigheter, og man har ikke tenkt seg at det er noen ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The GABA-betaine transporter (BGT1): protection against alcoholic liver disease

Alkoholmisbruk og høy fettinntak medfører et antall helseproblemer inkludert leversykdom (alkoholindusert leversykdom, ALD; non-alkoholisk leversykdom, NALD). Metioninmetabolismen er forstyrret i ALD/NALD, og både alkohol og mye fett øker behovet for betain. Leveren kan skaffe seg betain enten ve...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

PCOS mothers and their children: Follow-up of a double-blind,randomized, Norwegian multicentre study on metformin during pregnancy

Hovedresultatene fra fra PedMet studien er nå publisert. Fra oppfølgningen av barna fant vi: 1. at barn født av mødre med PCOS og som fikk metformin i graviditeten, hadde høyere KMI og forekomst av overvekt i 4 års alderen, enn barn født av mødre med PCOS som fikk narre medisin (placebo). 2. ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The intracellular pathway for MHC Class II antigen presentation.

MHC-molekyler kontrollerer de spesifikke immunresponsene mot fremmede antigen. Slike molekyler finnes på celleoverflaten av alle celler, mens immunceller som de hvite blodcellene; B-celler, monocytter, makrofager og dendrittiske celler har flere typer MHC. MHC er delt inn i to klasser, I og II. M...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Impacts of glycosylation and mitochondrial mutations on prostate cancer cells

Prostatakreft er den vanligste ikke-kutane kreft hos menn i Europa og USA. Det er betydelig aldersassosiert, og vi har tidligere funnet at stoffskiftet er endret og mutasjoner akkumuleres i mitokondrier. I løpet av det siste året har vi identifisert et protein som regulerer vekstpotensialet til p...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Deciphering the Functional Regulation of Human Natural Killer Cells

Immunsystemet vårt består av mange forskjellige typer hvite lymfocytter med en raffinert evne til å gjenkjenne virusinfiserte celler og celler som er blitt transformert til kreftceller. Selv om vi i løpet av de siste to tiårene har fått god kunnskap om hvordan de ulike komponentene i immunforsvar...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Pregnancy acute atherosis and future cardiovascular disease

Forskningsprosjektet PATH tar sikte på å bedre forstå mekanismer som forårsaker hjerte- og karsykdom hos kvinner, og dermed på sikt kunne bedre kvinners hjerte- og karhelse. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) er en potensielt farlig svangerskapskomplikasjon, og er tradisjonelt definert som nyo...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Coping with the Burden of Colorectal Cancer Screening - the Surveillance after Adenoma Removal (SAR) trial

Cohortstudien er oppdatert med oppfølging til og med 2018 (+7 år), og manuskript er til review i et topptidsskrift. I tillegg til det som tidligere er rapportert har vi også gjort kjønnsspesifikke analyser av effekten av adenomfjerning og finner at det er betydelig forskjell på kvinner og på menn...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Developmental Trajectories of Childhood Language Impairment: Understanding the Role of Behavioural Markers and Heritability

Spesifikke språkforstyrrelser er hyppig forekommende utviklingsforstyrrelser som rammer 7-10% av barn i førskolealderen. Vi vet lite om årsakene. Målet for denne studien er å beskrive utviklingsforløp for ulike språkvansker, fra tidlig førskolealder til skolealder (8 ½ - 9 år), samt å identifiser...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Experience-induced synaptic plasticity and network activity in visual cortex

I prosjektet har vi undersøkt hvordan bearbeider hjernen sanseinformasjon og omformer disse til minner. Det finnes ulike former for læring som involverer forskjellige hjerneområder, men felles er at det skjer strukturelle og funksjonelle endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene slik at mi...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neural processing and plasticity in cortical circuits of behaving animals

Hvordan kan hjernen være stabil nok til at minner kan lagres i årtier, men samtidig ha evne til endring i så stor grad at vi kan lære nye ting hele livet? Dette er et paradoks og et av de uløste spørsmål innen nevrovitenskap. En modell for å studere hjernens evne til endring, hjerneplastisitet, e...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Oslo