0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Opportunities and challenges with innovations in aquaculture production systems

Compareit! er et ambisiøst prosjekt startet i 2021. Målet med prosjektet er nettopp å utforske utfordringene og mulighetene hos ulike produksjonssystem i havbruksnæringen. Nye produksjonssystemer omfatter landbasert, flytende-lukkede, semi-lukkede og eksponerte anlegg. Målet med prosjektet er å...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The missing middle - a comparative study of transitions among low to mid performing students from academic upper secondary school

MISSING MIDDLE: En sammenlignende studie av overgang til høyere utdanning og arbeid blant ungdom som har fullført studieforberedende programmer med gjennomsnittlige eller lave karakterer. Mye av forskningen om overganger i utdanningssystemet er enten orientert om de som gjør det svært bra og som...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Co-production of health- and welfare services between local governments and voluntary organizations in Norway and Germany

I CoPro-prosjektet undersøker vi samskaping av velferdstenester mellom offentlege og frivillige aktørar innanfor eldre- og rusomsorg i Noreg og i Tyskland. Hovudformålet er å forstå og forklare korleis kjenneteikn ved ulike samfunn sine velferdssystem og tradisjonar for samarbeid set rammer for k...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning Ruralis 2021-2022

Ruralis er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Instituttet har deltatt i flere EU-finansierte prosjekter og har hatt kontinuerlig vekst i porteføljen av EU-finansierte prosjekter. Det nye rammeprogrammet...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utvikling av instituttstrategi for deltakelse i Horisont Europa

Fafo har som uttrykt ambisjon å delta i internasjonale forskningsnettverk og prosjektteam. Dette vil bidra til å både gjøre Fafos forskere og våre arbeider kjent i internasjonale faglige nettverk, samtidig som det bidrar til at Fafos forskere inviteres inn i komparative internasjonale nettverk og...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning 2021-2022 Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning har som ambisjon bedre gjennomslag på den europeiske forskningsarena de kommende årene. Dette prosjektet inngår i instituttets strategiske arbeid for å innfri denne ambisjonen. Instituttet vil arbeide via flere akser. Den strategiske delen av arbeidet innebærer å ...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finansielle støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2021-2022

Nordlandsforskning er eiet / ledet fra nord og tar et ansvar for å løfte utfordringer fra regionen, fra nordområdene og Arktis og fra ruralt perspektiv. Strategi 2021-2025 og Handlingsplan 2021-2022 har EU som et innsatsområde på våre kompetanseområder 1) Bærekraftig samfunnsutvikling 2) Omstilli...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-søknad 2021-2022 for EU-aktivitet på VID

VID vitenskapelige høgskole er i stadig vekst og har et ønske om å ytterligere posisjonere seg både nasjonalt og internasjonalt. Styret i VID støtter entydig VIDs ambisjoner og planer om å bli et universitet. En vesentlig del av arbeidet mot universitetsstatus er knyttet til ekstern finansiering ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A matter of facts: Flows of knowledge through digitalized police practices

Digitale verktøy og systemer er sentrale i politiets arbeid. Politiet peker selv på digitalisering som avgjørende for at etaten skal kunne møte dagens og fremtidens utfordringer. Digitalisering av politipraksiser innebærer en mer omfattende interaksjon mellom mennesker og teknologi på mange nivåe...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods - CLEAN Cultures

Grasrotinitiativer fra individer og grupper er avgjørende for å øke aksept av og engasjement for tiltak mot klimaforandring. Vanlige strategier for å involvere disse gruppene leder ofte ikke til forandring i atferd eller perspektiver. CLEANcultures undersøker om det å utvide perspektiver på et sy...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inequalities in ageing well and the significance of transitions in later life (TRILL)

Den demografiske utviklingen med en økende andel og et økende antall eldre i befolkningen krever et større fokus på helse og velvære gjennom hele livet, ikke minst i eldre år. Formålet med TRILL prosjektet er å kartlegge sentrale overganger senere i livet og betydningen av disse overgangene for m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

STS Methods Lab: Interdisciplinary Science and Technology Studies

STS Metodelab – tverrfaglige studier av vitenskap, teknologi og kultur STS-Metodelab ved TIK-senteret engasjerer seg i metodologiske spørsmål med utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsfeltet teknologi- og vitenskapsstudier (på engelsk kalt science and technology studies, STS). STS-feltet utf...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

BEHAVIOURAL CHANGE FOR THE EUROPEAN GREEN DEAL

The overall objective of the project is to understand the challenges and opportunities for behavioural, social and cultural changes connected to the implementation of the European Green Deal (EGD). Through a combination of different methodologies and in close interaction with practitioners, publi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Political Dynamics of the Cultural Sector

Dette prosjektet tar utgangspunkt i antagelsen om at utviklingen i kulturpolitikken i en viktig forstand avhenger av den interessebaserte politikken som utspiller seg i ulike deler av kultursektoren og mulighetene dette skaper for å gjennomføre planlagte og demokratisk forankrede endringer i sekt...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Hvordan har integreringsprosesser basert på fri mobilitet i det europeiske interne markedet påvirket nasjonale institusjoner for industrielle relasjoner og arbeidsmarkedsregulering? Med gradvis utvidelse av det europeiske interne markedet og økende ulikhet i arbeidskraftkostnader og generell mark...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom kvantitative og kvalitative innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntekt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for Nord universitet 2020

1) Det er kun korresponderende forfatter som kan søke om støtte. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusjoner, kan han/hun bare søke en av institusjonenes open access-fond om støtte. 3) Nord-forskere anmodes om å inkludere støtte til å dekke publise...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Social Inequalities and Population Dynamics (SIPD).

SAMEVAL-SIPD skal styrke forskerutdannelsen og bygge opp under teori- og metodeutvikling i sosiologi, demografi og andre samfunnsfag. I løpet av prosjektets fire år skal SIPD-gruppen organisere fire PhD-kurs, hvor hvert kurs inkluderer forelesninger av en spesielt invitert internasjonal toppforsk...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LASTING: Sustainable prosperity through product durability

Dette prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan kan levetiden til forbruksvarer forlenges? Spørsmålet er viktig fordi mye tyder på at varige produkter fører til mindre materialutvinning, energibruk og miljøutslipp i alle faser av et produkts levetid, inkludert transport. Til tross for dette har p...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Demokratisering av kultur for barn og unge

For tidlig

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk in the information society: towards epistemic justice

Det finnes to sentrale kjennetegn ved dagens samfunn. For det første er samfunnet bygget på teknologier, og for det andre, så er kunnskap avgjørende i organiseringen av samfunnet. Hvis vi ser på hvilken kunnskap som typisk er brukt i styringen av moderne samfunn, så ser vi at det er først og frem...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

VIRTUAL PRESENCE: A cultural analysis of the emergence of telepresence technologies as a solution to loneliness

VIRTUAL PRESENCE: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur En norsk folkehelsemelding fra 2019 utpekte forebygging av ensomhet som en hovedprioritering og etterlyste forskning. Covid-pandemien har ytterligere forsterket behovet for forskning på ensomhet og sosial isolasjon...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Criminal exposure in vulnerable areas

Den overordnede temaet for prosjektet er å etablere empirisk kunnskap om konsentrasjon av sosiale problemer i nabolag og konsekvensen av slik konsentrasjon for de som bor der. Hovedfokuset er på kriminalitet, både når det gjelder hendelser og konsentrasjon av aktive lovbryteres bosted. De flest...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

LIFEBOTS Exchange-Extended

Hovedmålet med forsterkningsprosjektet LIFEBOTS Exchange-Extended (LEE) har vært å inkludere norske aktører i EU-prosjektet LIFEBOTS Exchange og å øke deltakelsen gjennom individuelle aktiviteter, eventer og kompetanseutvikling. LIFEBOTS Exchange er et Marie Sk?odowska-Curie Research And Innovati...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)

I innovasjonsprosjektet Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), er formålet at skoleledere skal utvikle kunnskap og ferdigheter i ledelse av fagfornyelsen (LK20) av reformen Kunnskapsløftet (LK06). Det arrangeres endringsverksteder jevnlig på de tre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Enhancing the contributions of the social sciences and humanities to IPBES – Establishing the IPBES SSH Community of Practice

Målet for prosjektet var å etablere et nettverk som kunne bidra til å forbedre bidragene fra samfunnsvitenskap og humaniora i IPBES. Dette har også vært et mål for IPBES, og ble også påpekt som et forbedringspunkt i den eksterne evalueringen av IPBES sitt første arbeidsprogram. Nettverket Social ...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Falling Fertility and Rising Social Inequalities

I nesten et tiår har Norge og de andre nordiske landene opplevd fallende fruktbarhet. Vi ser nærmere på de underliggende mekanismene bak den fallende fruktbarhetstrenden og de økende fruktbarhetsulikhetene i de yngre generasjonene. Først spør vi hvorfor fruktbarheten synker og hvorfor den unge ge...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Power of Ideas: Muslim Humanitarians and the SDGs (HUMA)

FNs Agenda 2030 - med 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG) - etterspør nye, globale partnerskap og anerkjenner viktigheten av å inkludere private og offentlige, sekulære og religiøse aktører i disse. Aktører som tidligere har vært skeptiske til universalistiske globale agendaer (som menneskere...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Socioeconomic risk groups, vaccination and pandemic influenza

En ny influensapandemi sto på Verdens helseorganisasjons liste over de ti mest alvorlige truslene mot global helse både i 2018 og i 2019. Dette skyldes at pandemier medfører store antall sykdomstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. I tillegg kan pandemier og alvorlige epidemier få store øko...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Debt problems, ill-health and labour market marginalisation

Populærvitenskapelig framstilling En sentral utfordring for det norske samfunnet er det høye og stadig økende lånevolumet blant husholdene. Myndighetene uttrykker bekymring over potensialet for omfattende gjeldsproblemer. Et hovedmål for velferdsstaten er å beskytte innbyggerne mot negative effe...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo