0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for Nord universitet 2020

1) Det er kun korresponderende forfatter som kan søke om støtte. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusjoner, kan han/hun bare søke en av institusjonenes open access-fond om støtte. 3) Nord-forskere anmodes om å inkludere støtte til å dekke publise...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkelavgifter fra regnskapsår 2019 for Høyskolen Kristiania Ernst G Mortensens Stiftelse

I løpet av 2019 ble det produsert totalt 180 NVI-publikasjoner av fagstaben ved Høyskolen Kristiania. Av disse ble 24 publikasjoner publisert i Gull Open Access-tidsskrifter samme år. Høyskolen Kristiania har per dags dato ikke eget publiseringsfond, men avdelingene disponerer forskningsmidler ...

Tildelt: kr 9 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-VV

Søker om støtte til STIM-OA for Vestre Viken

Tildelt: kr 51 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019 - CICERO

Søknad om om støtte til å dekke artikkelavgifter for Open Access-artikler fra 2019. CICERO har betalt APC for 4 artikler i 2019

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR STIM-OA

Refusjon av kostnader knyttet til OA-publisering. NR har en artikkel som tilfredsstiller kravene.

Tildelt: kr 4 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stim OA 2019

Støtte til publisering Open Acess

Tildelt: kr 32 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019

Støtte til open access-publisering

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019 for UiO

Det publiseres stadig mer åpent på UiO, det gjelder også i rene Open Access-tidsskrifter. Det er høye utgifter forbundet med åpen publisering. Tilskudd fra STIM-OA vil sikre fortsatt åpen publisering.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2020

Stimulere til OA-publisering

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2019 (Annen støtte -STIM-OA)

Prosjektsammendrag NMBU har videreført sitt publiseringsfond, NMBU Publlikasjonsfond, for Open Access i 2019 med til sammen 561220,- kroner. For regnskapsåret 2018 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 251000,- kroner som ble lagt til egenfinansieringen på. kr. 310220...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2019

Ahus vil øke andelen av åpne publiseringer.

Tildelt: kr 74 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering ved NIBIO

På veien mot et Open Society, som er et politisk mål for hele Europa, er det viktig å gjøre forskningsresultater tilgjengelig for alle, uten at det skal være forbundet med spesifikke kostnader. Derfor vil NIBIO at våre forskningsresultater etter hvert skal være publiserte i Open Access Gold kanal...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

REFUSJON AV PUBLISERINGSAVGIFT FOR GULL-OPEN ACCESS-ARTIKLER BETALT I 2019

Ihht Regjeringens Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Plan S er målsettingen at alle vitenskapelige artikler produsert ved hjelp av offentlige midler gjøres åpent tilgjengelig for allmennheten. Ved valg av publiseringskanaler forsøker forskerne å fylle ...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte Diakonhjemmet Sykehus - open Access 2019

Søknad om refusjon av utlegg til OA publisering for forskere ved Diakonhjemmet Sykehus - gjelder alle avdelinger. Søknaden er utformet av forskningsrådgiver/leder av forskningsutvalget på sykehuset på vegne av administrerende direktør Anders Mohn Frafjord

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Handelshøyskolen BI søknad STIM-OA for regnskapsåret 2019

/

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om STIM-OA 2019 for NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) består av et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som publiserer gjennom både norske og internasjonale kanaler. I 2019 publiserte forskere ved ...

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019_OsloMet

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med såkalt fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrift ("Hybrid Open Access"). STIM-OA erstatter all finansiering a...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Role of integrin alpha11beta1 in joint destruction in inflammatory arthritis.

The project deals with the role of integrin alpha11 in rheumatoid arthritis (RA) using a genetic mosue model, the hTNFtg mice. Starting point for project was based on the finding that that beta1 integrins are involved in the attachment of synovial fibroblasts (effector cells in RA) to components...

Tildelt: kr 65 069

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home

Det overordnede målet med H2Hcare er å støtte eldre med hjertesvikt i deres overgang fra akutt (sykehus) til rehabilitering i hjemmet ved å tilby digital assistert coaching for å hjelpe dem til å følge anbefalt behandlingsplan og endring av livsstil etter utskrivning. Dette inkluderer å: få på pl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: CARBHEALTH Carbohydrate staple foods - facing the challenge to improve their quality for a better metabolic health

Etter prosjektstart i April 2020, og utsettelser pga nedstengningen under covid-19 pandemien, kunne vi endelig starte med den store kliniske studien («brødbytte studien»). Til studien ble det produsert to forskjellige typer brød av partner Nofima AS. I tillegg ble det gjennomført en studie som un...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Promoting marine and maritime research in Horizon Europe

Dette prosjektet tar sikte på å fremme marin og maritim forskning på den europeiske arenaen. Konsortiet samler 11 norske universiteter med marin og maritim profil. Med kommunikasjon, outreach og lobbyvirksomhet ønsker vi å fremme havforskning internasjonalt, og fremme norske forskningsprioriterin...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: STAY Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet av...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Made in Norway

Vareproduserende industri og tilknyttede verdikjeder er viktig for norsk verdiskapning og arbeidsplasser, særlig når det er ventet en reduksjon i verdiskapningen fra olje og gass i kommende år. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Digital and inclusive challenges for Norwegian and German Learning and Education

Adequate education for Europe is ensured through language teaching for all. However, the demands and implementation of inclusive teaching diverge greatly, since legislation and the implementation of joint schooling are regulated differently in different countries or, as a result of federalism (e....

Tildelt: kr 88 000

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er ...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Involvering i sentrale prosesser for Horisont Europa - naturmangfold og økosystemtjenester

Klimapanelet (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) har nylig lagt fram rapporter som påpeker dystre utsikter både mhp klimaendringer og naturmangfold. Felles for rapportene er at de påpeker naturens rolle og betydningen av bærekraftig arealforvaltning og restaurering av natur for å dempe klimaendringene...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian participation in AI, data and robotics PPP

NAIDaRo-nettverkets målsetting er å sikre at norske industri- og forskningsaktører involveres i utformingen av EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, innen områder relatert til kunstig intelligens (AI). Arbeidet vil fokusere på utviklingen av et nytt partnerskap for Data, AI og robotikk. For å ...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian Ocean Alliance to Horizon Europe

NOAH-prosjektet tar sikte på å etablere et nasjonalt økosystem for samarbeid mellom akademia, instituttsektoren og næringsliv, som vil fremme Hav-forskning og innovasjon på hav og en bærekraftig blå økonomi, i arbeidsprogrammene til det kommende EU-rammeprogrammet "Horisont Europa". NOAH vil derm...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon Europe Norwegian Urban Partnership

I det norske partnerskapet for smarte samfunn i Horisont Europa (HEU NUP), bygger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS), Nordic Edge og Smartbyene et langsiktig, tverregionalt, multi-aktor økosystem for å påvirke utviklingen og implementeringen av ...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing co-production of lipids and chitosan in oleaginous filamentous fungi

The impending transition from a petrol-based to a sustainable bio-based economy requires the valorisation of a variety of renewable biological resources. Due to its compositional variety, lignocellulosic biomass is a promising renewable feedstock for the production of different chemicals. The pro...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken