0 antall prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Decoupling environmental degradation from economic growth.

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Grunnleggende ferdigheter, språkopplæring, didaktisk kompetanseutvikling og pedagogiske praksiser i et russisk-norsk perspektiv

Doktoranden Ekaterina Egorova holder for tiden på med sin doktorgradsavhandling ved Herzen Pedagogiske Universitet, hvor hun forsker innenfor fagfeltet norsk som andrespråk. I forbindelse med arbeidet med avhandlingen, samarbeider Egorova med Jorunn S. Jo hansen ved HiOA, høgskolelektor i norsk. ...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Sustainable participatory strategies and target group-specific information sharing for the involvement of the European civil society in dec

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy saving technologies in households: the heat pump

Artikkel i VG om rekruttering av informanter til prosjektet. URL: http://www.dinepenger.no/spare/faa-tusenlapper-i-stoette-til-varmepumpe/20323596

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and welfare in comparative light: how do different groups fare in different policy-settings?

Målet med dette prosjektet har vært å undersøke sammenhengen mellom velferdspolitikk, individuelle ressurser og sysselsetting. Utgangspunktet for prosjektet var at velferdspolitikken kan tenkes å virke inn på sammenhengen mellom individers sosiale posisjon/ressurser og yrkesdeltakelse på minst to...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Professions, legitimacy and evidence in transforming health and welfare organizations

In 2011 the interfaculty research programme Care, health and welfare launched a project on Professions, knowledge and users in transformation in the Nordic welfare states. Funded by internal strategic means it involves researchers from different faculties of Oslo and Akershus University College ...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Neighbourhoods at risk: Residential mobility and neighbourhood tipping

Neighbourhoods at risk: Residential mobility and neighbourhood tipping Prosjektets siste år var en produktiv periode hvor mange arbeider ble ferdigstilt. Noen av dem akseptert for publisering, andre innsendt til tidsskrifter. Vi stod også igjen med noen påbegynte arbeider som enda ikke er ferd...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Self help or social transformation: The role of women in local governance in Kerala (India) and South Africa

Forskningsprosjektet handler om fattige og marginaliserte kvinners 'agency', deres muligheter og evne til å organisere seg og bedre sine levekår i sine lokale miljøer. Fører fattigdomsprogrammer rettet mot kvinner og den fattige delen av befolkningen til sosial transformasjon eller er det hjelp t...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Searching for quality: Relations, play and learning in different group compositions in day care centers for children under the age of three

Forskningsprosjektet Searching for Qualities (2012-2017), (Blikk for Barn), har forskningstema; hvordan kvalitet kommer til uttrykk i barnehagen for barn under 3 år. Hovedprosjektene er "Blikk for vandring", "Det estetiske intervju", "Små barns hverdagsliv i barnehager - deltakelse, tilhørig...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The multiethnic rural community: Exclusion or inclusion of immigrants?

Stedstilknytningsmotiver Et kvalitativt funn i casene i nord og i innlandet, var at innfødte, innvandrere og innflyttere fremhevet viktigheten av friluftsliv lokalt. Det ble ofte sagt at å like friluftsliv var avgjørende for trivsel. For noen innflyttere og innvandrere kunne lokal natur og lokal...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Global Evaluation of Neighbourhood Impact and Urban Sustainability: a Light and Open Calculation Instrument

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Research seminar on qualitative longitudinal studies

Det søkes om arrangementsstøtte til internasjonalt forskningsseminar om kvalitative longitudinelle metoder ved livsløpsstudier: Research seminar on Qualitative Longitudinal Studies. Et kvalitativt longitudinelt perspektiv på forskning innenfor barnevern, sosialt arbeid og velferd er sentralt. K...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

COSTINF-COST Infrastruktur

Restructuring social services in Europe: COST Action workshop, open seminar and 2nd MC meeting Oslo 2012

In the last 20 years social services have experienced significant restructuring throughout Europe, involving cuts in public funding, devolution (from central to local governments), and externalisation (from public to private providers). Reasons for such c hanges may include public austerity and t...

Tildelt: kr 63 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sociology and Social Work: Theory and Practice

The second conference on Sociology and Social Work will be held in Oslo the 30 and 31 of May 2012. It will discuss theoretical and practical/empirical issues related to the different institutions of the welfare state like labor market, immigration, exclus ion and inclusion. Sociology and social w...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonal konferanse: Oslo Forum: Green Economy for better Urban Sustainability

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter (CICERO, met.no, NIBR, NILU, NINA, TØI) og Universitetet i Oslo. I tillegg er NVE assosiert medlem. I nært samarbeid med Oslo kommune tar CIENS sikte på å gjennomføre en konferanse høsten 2012. NIBR vil ha et s...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Professional practice and children's participation

Den overordnede problemstillingen i forskningsprosjektet er: Hvordan kan profesjonell praksis med barn formes slik at den styrker barnets muligheter til å være en aktiv sosial deltaker i sitt hverdagsliv? Med utgangspunkt i ulike profesjoner innen habilit ering og barnevern, har vi utforsket og u...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Measuring competence development in vocational education and training (MECVET)

Bakgrunn. Kompetansebaserte læreplaner og opplæringsmodeller har endret fag og yrkesopplæringen på flere områder, i Norge som i andre land: Undervisning, læringsforløp og forskning rundt vurdering og læring. Blant viktige initiativ er utvikling av nye verktøy for internasjonale sammenlikninger a...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Akershus

REGMODELL-Regionaløk.modeller & bostedsv

Utvikling av regionaløkonomiske modeller og forskning om bostedsvalg

Prosjektet Regmodell har hatt som formål å utvikle eller videreutvikle regionaløkonomiske simuleringsmodeller, samt å forske på bostedsvalg. Regmodell har således vært fokusert på å bygge opp data- og modellinfrastruktur til bruk i regionale analyser. Modellarbeidet har resultert i at det er b...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Technology governance cultures (TECHCUL). A reflection network for researchers, advisors and policy makers

Vi har i hovedsak oppnådd prosjektets målsetninger. Vi sendte en søknad om forskerprosjekt ved SAMKUL-utlysningen i 2012. Vi har hatt 4 deltagere fra TechCul som deltagere på EST-Frames workshop i København i april 2013. Vi hadde også 11 deltagere fra målgr uppen (politikere, forskere, byråkrater...

Tildelt: kr 38 182

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kunnskapssamfunnets kulturelle forutsetninger

Vi vil søke om støtte til å avholde to seminarer/nettverksmøter og en internasjonal konferanse. Formålet med arrangementene er å utvikle et tverrfaglig nettverk bestående av historikere, sosialantropologer og sosiologer. Nettverket består av forskningsmil jøer og forskere både nasjonalt og intern...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Network Conference on Product Life Extension: Knowledge Transfer between Clothing and Consumer Electronics

The point of departure in this conference recognizes product obsolescence as one of the primary contributing factors for the current level of waste generation and material extraction. Despite the documented benefits associated with obsolescence, we emphas is product life extension as a deterrent ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Responsible Research & Innovation: Models for Anticipatory Governance in the Innovation Context (RRIMAGIC)

Prosjektet har til formål å danne et europeisk konsortium som skal søke på Science in Societys call SiS.2012.1.1.1-1. Søknadsarbeidet vil innebære kontakt og forhandlinger med mulige partnere, dialog med konsulentselskapet Pera Innovation (som vil assist ere med kvalitetskontroll av søknaden og ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Qualification and social inclusion in upper secondary VET - Longitudinal studies on gendered education and marginalized groups

Elever i siste halvdel av tenårene i Norge har rett til videregående opplæring, men frafallet underveis i skoleløpet er bekymringsverdig høyt, særlig på yrkesfaglige studieretninger. Tidligere forskning på årsaker til frafall deler gjerne årsakene inn i institusjonelle, faglige, sosiale og indivi...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2012

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen desi gn og designdidaktikk, slik som industrid...

Tildelt: kr 60 016

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

EU-nettverk for høgskolene

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordisk Barnehageforskning

Med dette søkes det om publiseringsstøtte for for tidsskriftet "Nordisk Barnehageforskning" for perioden 2012-2014. Nordisk barnehageforskning er et tidsskrift for forsknings- og utviklingsarbeid for og om arbeid i førskole og barnehage. Tidsskriftets m ål er å styrke og utvikle forskning på ba...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers' professional qualification; different forms of preservice programs and different knowledges

Teachers' professional qualifications (TPQ) prosjektet har fokusert på hvordan grunnskole- og barnehagelæreres profesjonelle kvalifikasjoner kan utvikles i spenningsfeltet mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap på høgskole og arbeidsplass, som campus-basert eller arbeidsplass-basert ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Urban life and the emergence of new status claims and status relationships

...

Tildelt: kr 51 879

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Optimisation of Construction Processes for Deep Energy Refurbishment of EU Building Stock

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yan Leng, kinesisk spesialist 2011

...

Tildelt: kr 4 900

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo