0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Engineering and Condition monitoring in Digital Substation

Digital Stasjon basert på IEC 61850 prosessbuss er relativt nytt i Norge. I dagens stasjoner blir informasjon og målinger til og fra primærkomponentene digitalisert i kontrollrommet. I en Digital Stasjon vil informasjon fra vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomp...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Grid and Charging Infrastructure of the Future - FuChar

Norge er globalt ledende innen elektrisk transport, og antallet elektriske kjøretøy med elektrisk ladebehov øker raskt. Politiske mål, i kombinasjon med brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor, er viktige drivere som vil bidra til at elektrifiseringen av transportsekt...

Tildelt: kr 20,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart charger device to increase smartphones’ battery lifetime, prevent fire accidents, and provide cross-brand flexibility.

The overall objective of this project is to launch into the market Optium, the first intelligent smartphone and tablet charger able to interact with batteries of any brand in order to increase battery lifespan by 3 times and prevent any risk of fire accidents due to battery overheating. The intro...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MyWo SME Phase 2

The overall vision of the HMI4auto Phase 2 project is to prototype, pilot and commercialise our patented and market disruptive human-machine interface (HMI) chip family. Our chip platform is developed from inception using a new holistic approach tailored for the automotive market requirements eli...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in smartgrids with interacting digital systems

Kravene til et funksjonelt og fleksibelt strømnett øker som følge av elektrifiseringen og den grønne omstillingen av samfunnet. Fornybare energikilder, fleksible ressurser, og nye laster gir nettselskapene behov for en mer aktiv overvåking, styring og forvaltning av strømnettet for å opprettholde...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Domino Phase 2 Project

The overall vision of the project is to prototype, pilot and commercialise Domino, the first electricity-generating photovoltaic roof. The aim is to become the new standard technology in the residential photovoltaic industry - they are visually indistinguishable from the original tiles and fit el...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hybridization of Hydropower Plants With Floating PV: Design and Optimization

Mange ser på solceller som en av de mest lovende løsningene for å tilfredsstille et økende behov for elektrisk kraft samtidig som man tar hensyn til klimaendringene. Et internasjonalt marked i eksponentiell vekst forsterker forventingene, men utbyggingen har i flere land møtt barrierer for videre...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for å profilere bedriftene i Norwegian Electric Roads Cluster på den europeiske forsknings- og innovasjonsarenaen

I dette prosjektet skal det gjennomføres aktiviteter som posisjonerer klyngens medlemmer til deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Foreløpig er følgende emner innenfor "Smart, green and integrated transport" identifisert som mest relevante: * MG-3-9-2020: ‘First of a Kind’ solutions for sustaina...

Tildelt: kr 18 513

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Dynamics and Control of Fractional-Order Systems

Fractional-order systems are dynamic systems the mathematical description of which, and thus modelling, comprises fractional differential equations, that is, contains derivatives of non-integer order. Such fractional-order systems already proved useful in studying the various nonlinear, and even ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

Hovedhensikten med "EERA Joint Programme on Smart Grids" er å oppnå et bedre samarbeid med nasjonale forskningsinstitutter, og koordinere Europeiske og nasjonale forskningsaktiviteter med medium til lang tidshorisont. Som leder av Subprogram 5 "Flexible Transmission Netwrok" SINTEF Energi jobber ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Wind Energy

Den europeiske energiforskningsalliansen (EERA) er en sammenslutning av Europeiske universitet og forskningsinstitutt. EERA er anerkjent i EUs energiteknologiplan (SET-Plan) som et viktig verktøy for samordning av europeisk forskning. EERA er organisert i 18 Joint Programmes som hver adresserer r...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Probing the electronic properties of nickel oxide (NiO) as electrocatalyst for renewable and sustainable electrolytic hydrogen production

Innfasing av fornybar energi er essensielt i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn. Fornybar energi, som vind og solenergi, er av sterk periodisk karakter og høstes mest effektivt ved å ta i bruk effektive og dynamiske energilagringsteknologier. Hydrogen som lages ved alkalisk v...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting a new technology for multistring barrier verification in wells.

Prosjektet har utviklet og pilotert en ny teknologi for integritetsmåling i brønner. Måleprinsippet har potensial til å måle integritet gjennom flere rør. En slik teknologi vil bidra til en kraftig reduksjon i kostnadene forbundet med plugging av brønner da man nå kan benytte båt istedet for rigg...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Målet med prosjektet var å fremme norske prioriteringer og påvirke forskningsagendaen for å oppnå synergi mellom og optimal utnyttelse av ulike former for energi og energisystemer. I denne sammenheng bør norsk næringsliv involveres og informeres om pågående aktiviteter og muligheter knyttet til E...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

F2020 AlvaWind - Scalable Production of Lightweight Wind Turbine Generators

Forskningsrådet har støttet et prosjekt for å utvikle en ny type vindturbingenerator utviklet av en gruppe forskere og ingeniører fra Trondheim. Prosjektet, kalt "F2020 AlvaWind", ble initiert av den NTNU-baserte oppstartsbedriften Alva Industries AS, som hadde sitt utspring fra NTNUs Entreprenør...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ERA NET: Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility

Hensikten med prosjektet er å utvikle og demonstrere en flernivå aggregeringsløsning for fornybar energi. En husholdning har ulike enheter som bruker elektrisk energi. Eksempler er varmtvannsberedere, elbilladere, og ovner. I tillegg kan en husholdning produsere egen energi gjennom solcellepanele...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Smart Grids - støtte til norske deltakelse i mission innovation fora vedr #1 Smart grids

Mission Innovation er et globalt initiativ som fokuserer på å aksellerere innovasjonen innen utslippsfri energi. Et uttalt mål er å doble R&D innsatsen innenfor området. Mission Innovation er delt inn i 8 tematiske områder hvor IC#1 er Smart Grids (smarte elektriske kraftsystemer). Målsettingen t...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Workshop - Ice Reduction and Removal Techniques on Structures and Conductors

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Disse problemene fører til store kostnader for reparasjon og vedlikehold i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Ising på kr...

Tildelt: kr 76 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12408 Composite Electric Motors in Aerial Thrusters

CELMAT (Composite Electric Motors in Aerial Thrusters) er et internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid mellom det norske elmotor-teknologiselskapet Alva Industries AS, en gruppe forskere ved WBK Institute of Production Science ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) og den tyske prop...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safety and modelling of aged Li-ion Batteries

Hybride og elektriske skip har blitt ett viktig vekstområde for en rekke industrier i Norge. Ved å elektrifisere skip kan man redusere energiforbruk og utslipp av CO2, NOx og partikler fra skipene betydelig. De største installerte batterisystemene er så langt på flere MWh elektrisk energi og kons...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fleksibelt forbruk som alternativ til investeringer i transmisjonsnettet

Behov for elektrisitet øker i byområdene, særlig maksimalforbruket som inntreffer på de kaldeste dagene. Veksten skyldes bl.a. tilflytting til byene, elektrifisering av transport og utfasing av oljefyring. Hittil har løsningen på økt maksimalforbruk vært å bygge mer nett. I prosjektet skal det un...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hybrid Energy Solutions for Remotely Piloted Aircraft Systems

Ubemannede luftsystemer og droner er i ferd med å få en mer utbredt rolle i samfunnet. Det utvikles stadig ny teknologi, spennende konsepter, og nyttige tjenesteløsninger. Droner har noen klare fordeler ved at de er små, lager lite støy, og kan bære med seg nyttelast som kamera og andre sensorer ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 SME1 for sensiBel optical MEMS microphone

Develop an application for H2020 SME1. If this application is approved, the main objective of the SME1 project is to gain better understanding about how sensiBel will organize the production of the MEMS microphone and strengthen the business model and go-to-market strategy.

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Next Generation High Voltage Wet Designed Cables

Formålet med dette prosjektet har vært å utvikle en våt konstruksjon for høyspent PEX-kabler. Det er forsket på kabler med kobberleder og aluminiumsleder. Saltvann har blitt brukt som aldringsmedium. Det er utviklet et testoppsett for å utføre våtaldringstester av kabler med høyt elektrisk stress...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

ElpowerLab vil være en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for elektrifisering av...

Tildelt: kr 29,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og str...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal Control of a High-Power Permanent Magnet Synchronous Motor fed by Compact Bidirectional Converter (Compact_PMSM)

Elektrifisering er i vinden som aldri før og teknologiutvikling gjør dette gjennomførbart for mange forskjellige bruksområder, men teknologien må videreutvikles for å komme videre. Tradisjonelt har vinsjer på skip i hovedsak vært basert på hydraulisk drift, men elektriske vinsjer har de siste år...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder