0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering europeisk katapultsamarbeid

Det er stort behov for overgang til hybride energisystemer med innfasing av fornybar energi i alle deler av havnæringane. Omstillinga representerer ein stor industriell moglegheit for Norge globalt. I Regjeringas nyleg mottatte utgreiing om verkemiddelapparatet blir det peika på behovet for testi...

Tildelt: kr 88 776

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Containerized Power: The flexible and fuel agnostic pathway to net zero shipping.

Prosjektet har allerede fått godkjent 1. fase søknad i EU-utlysning "Decarbonising long-distance shipping" og skal nå sende inn 2. fase søknad med frist 8. september 2020. Globalt så står shipping sektoren for 3% av alle GHG-utslipp globalt og store endringer må til i hele industrien for å oppn...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Research and development of the Integrity Electric Sealing Pod (IESP) for well intervention and deep-sea mining applications.

The project aims to establish cooperation with the identified companies (SMEs) and universities to conduct research and development of the Integrity Electric Sealing Pod (IESP) which shall be used in well intervention to increase the safety during operations, and the recovery rate on existing oi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

APPROVal of Engineering Design models using OCX

En sømløs maritim verdikjede fremheves av Maritm21 som en av nøkkelmulighetene for akselerert innovasjon, effektivitet og konkurranseevne for den maritime næringen. Maritm21 understreker behovet for å utvikle digitale og standardiserte grensesnitt for deling av data mellom alle interessenter. Det...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Market adapted forecast tools for power production and operational excellence

Prosjektet videreutvikler vindflyt og turbulensmodeller for samkjøring med måledata med sikte på å redusere prossesseringstid uten å redusere data nøyaktighet. På denne måten kan modellene benyttes for kort-tids produskjons prediksjon og samtidig fungere som datagivere til operative verktøy for o...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Zero emission cruise shipping

I CruiZero-prosjektet har man jobbet mye med vindassistert fremdrift for å forstå hvordan dette kan optimaliseres i forhold til skrogløsninger. Problemstillinger knyttet til reduksjon av drivstoff-forbruk for fremdrift og konsekvenser for komfort og stabilitet er undersøkt. CruiZero ser også på h...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

I prosjektet, "Kystnær beredskap", et innovasjonsprosjekt for næringslivet (2020-2023), sitt andre år har man bygget videre på det gode arbeidet lagt ned i det første året. Det har blitt jobbet med interessentanalyser for å se på de viktige målgruppene i prosjektet, og hvilke beredskapsressurser ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til WindEurope for å finne H2020 konsortium

cDynamics ønsker å sende 1 medarbeider til konferanse i Danmark for å styrke sitt nettverk og øke sjansen for å bli med i et H2020 konsortium.

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Proposal H2020 IA BluePhoenix

The BluePhoenix consortium aims to address the scope and expected impacts from the H2020 Innovation Action call CE-FNR-09-2020 "Pilot action for the removal of marine plastics and litter". The call specifically requests for demonstration of marine litter cleaning technologies (wireless devices), ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mobilisere Arena Norwegian Offshore Wind Cluster og klyngens bedrifter til økt deltakelse i EU-prosjekter (Horizon 2020)

Arena Norwegian Offshore Wind Cluster har som målsetting å utvikle en sterk norsk verdikjede mot offshore vind generelt og flytende offshore vind spesielt. For å oppnå dette har klyngen satt seg mål om: • At klyngen skal delta i internasjonale prosjekter • Bygge kapasitet for bedriftene for å d...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Travel to find project partners for H2020 call CE-FNR-09-2020: Pilot action for the removal of marine plastics and litter

The H2020 call CE-FNR-09-2020: "Pilot action for the removal of marine plastics and litter" asks for demonstration of systems, approaches and technologies that can clean the seafloor, sea column, and surface waters, from historically accumulated plastics and micro-plastics as well as from other a...

Tildelt: kr 6 969

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

For Norge er satsingen på havet særlig strategisk viktig, både fordi havet er vårt viktigste ressursgrunnlag, men også fordi det representerer en av våre største kilder til økt verdiskaping og sysselsetting i dag og i fremtiden. En forutsetting for fremtidig utnyttelse av Havrommet er at vi evner...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-kinesiske samarbeidsprosjekter innen havteknologi.

GCE NODE skal, sammen med bedrifter fra klyngen, delta på Norway Asia Business Summit (NABS) som holdes i Shanghai, Kina, fra 31. oktober til 2. november. GCE NODE er programpartner for NABS og skal, i samarbeid med GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime, arrangere et fire timers seminar med f...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

SEARM - Small Scale Robot Manipulator for Underwater Intervention

SEArm er en ny robotarm for undervannsfartøy som nylig har blitt utviklet ved Institutt for Marin Teknologi ved NTNU i Trondheim. Armen, som nå eies av Searo AS, er primært designet for små undervannsdroner og er en billig og lett tilgjengelig alternativ til eksisterende teknologi. De fleste robo...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gjennomføring av Innovasjonskonferansen eNav 2019

Norsk maritim næring har i flere tiår vært en av de mest fremoverlente og innovative i verden. I dag har sektoren, som består av offentlige etater, maritim industri og FoU-virksomheter en sterk og målrettet satsning på elektronisk navigasjon, standardiserte bro- og styringssystemer og autonome fa...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ocean Energy Europe 2019

Det søkes om støtte til deltakelse på den internasjonale konferansen Ocean Energy Europe (OEE) i Dublin den 30/9-1/10 i år. Se: https://www.oceanenergy-europe.eu/annual-event/oee2019/ På et nettverksmøte for leverandører til bølgekraftteknologi, støttet av VRI Rogaland hadde vi besøk av represen...

Tildelt: kr 79 887

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113452 Cyclic and Extended Penetration CPT Tool

Gjennom prosjekt perioden har det blitt gjennomført prototype testing i eget verksted av det hel-elektriske CAEPCPT verktøyet. Totalt har en gjennomført 15 000 last sykler og resultatene er meget positive. Største delen av testene har foregått i verksted. Men en har i tillegg gjennomført tester i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for å delta på H2020 & Horizon Europe Financial Management Training i Brussel

Det søkes om støtte til å reise til Brussel på et 3-dagerskurs om finansiell styring og rapportering i Horizon 2020 og Horizon Europe, arrangert av European Fund Management Consulting. Bedriften har per i dag et Horizon 2020-prosjekt gående (SME Instrument Phase II, prosjektnummer 830698) hvor ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for deltakelse på H2020 - Horizon Europe Financial Management Training course i Brussel.

Det søkes om støtte til å reise til Brussel på et 3-dagerskurs om finansiell styring og rapportering i Horizon 2020 og Horizon Europe, arrangert av European Fund Management Consulting. Kurset finner sted fra 24.09.19 - 26.09.19. Grunnet tidspunkt for oppstart og avslutning av kurset reises det ne...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer kontakten mellom skrog og vann, dermed går motstanden betraktelig ned. Dermed kan man oppnå samme hastigheter som konvensjonelle planende båter, men med vesentlig bedre energi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Automatic lifting operations - Uttesting av automatisk løsning og forretningsmodell for på-huking og av-huking ved løfteoperasjoner offshore

Vi løser problemet med å automatisk koble oss til noe som skal løftes og er i bevegelse fordi det ligger i sjøen. Dette finnes det ikke gode løsninger for i dag og slike løfteoperasjoner er ulykkesutsatt og blant de mest risikable jobbene for personell som gjøres offshore i oppdrettsindustrien, o...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AkvaTotal - compact, cost-effective and sustainable large-scale low trophic aquatic production

AkvaTotal has over the last five (5) years developed, tested and patented new equipment and solutions to harvest the sea in a new, controlled, area-effective and sustainable manner. The company is set to boost aquatic production of low trophic species that can enter existing and establish new val...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Xynteo Exchange / Norway 2019 Conference workshop: Digitalization-Ocean

The three main organizers of this Conference workshop, DNVGL, Microsoft, and Xynteo, will offer a high-quality, timely forum to explore the most important challenges for the oceans, specifically how enhanced use of digital tools and data-sharing can play critical roles aid in tackling these chall...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Evoy-2

The overall vision of the Evoy-2 EIC Accelerator Fund Pilot project is to prototype, pilot and commercialise our market-creating e-mobility innovation: An off-the-shelf all-electric high-power propulsion solution for new and old boats. Our propulsion system reaches the highest top speed ever reac...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Møre og Romsdal mot nye horisonter - regionalt nettverk for økt samarbeid og deltagelse i Horisont 2020 i Møre og Romsdal

Horisont 2020 NORDVEST har bidratt til økt kunnskap og deltakelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket har etablert nye samarbeidsstrukturer og utviklet nye arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. EU-nettverkets aktiviteter har bidratt til regional kompetansebygging og mobi...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Recording and using VDR data for autonomous vessel supervision and remote piloting through a Eurostars project

The overall objective of our Eurostars project is to develop a voyage data recording (VDR) solution for autonomous vessels and utilize the data-stream for enhanced e-Navigation services. Already the role of humans in ship navigation has decreased, since the positioning equipment and autopilots do...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Climate change mitigation in the maritime sector

CLIMMS er et kompetansebyggings- og samarbeidsprosjekt tilknyttet SFI Smart Maritime. Prosjektet arbeider for å styrke Norges posisjon i omstillingen av maritim sektor i retning av å nå IMOs mål om å halvere utslippene innen 2050. Prosjektet tilbyr en plattform for utvikling og formidling av nors...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Science Meets Industry Bergen 2019

Konferansen har vorte arrangert i mange år, først som ein del av FME-senteret NORCOWE, seinare som ein del av NORCOWE-nettverket. Oppslutninga har vore aukande i takt med den auka interessen for havvind og vi ventar rekordpåmelding i år. Konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv, akademi...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland