0 antall prosjekter

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

NOREPOS - NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. Hvorfor varierer risikoen for osteoporotiske brudd i Norge?

Norge har verdens høyeste forekomst av lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Forebygging av brudd har størst potensiale til å påvirke den sykelighet og dødelighet som er knyttet til osteoporotiske brudd. Enkelt sagt brekker bein når det utsettes for påkjenninge r som overgår knokkelstyrken. Beintetthet...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Astma og allergi hos voksne i relasjon til miljøforhold i barneårene.

Allergi og astma øker i den vestlige verden. En vet ikke sikkert hvorfor, men der er økende evidens for at endringer i miljøforhold som påvirker utviklingen av immunsystemet og lungene tidlig i livet, er viktig. Tross den alminnelige overbevisning om at dyr gir allergi, viser enkelte studier at...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Perinatal and adolescent risk factors of breast cancer

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sammenhengen mellom tidsutvikling av risikofaktorer og kardiovaskulære endepunkter

Dødeligheten av hjerte-og karsykdommer i de fleste vestlige land har sunket i løpet av de siste tre tiårene. Mye av nedgangen kan skyldes populasjonsbasert forbedringer i nivået på de fleste kardiovaskulære risikofaktorer som røyking, blodtrykk og serum l ipider. Nedgangen kan også være delvis fo...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generaliserte linære flernivå modeller med målefeil på forklaringsvariablene

Anvendelse av regresjonsmodeller er viktig innen medisinsk statistikk. Tradisjonelt har klassisk lineær regresjon (med en kontinuerlig respons) vært dominerende, men i den senere tiden har andre typer generaliserte lineære modeller (GLM) som logistisk reg resjon og Cox regresjon, blitt stadig mer...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Samspill mellom tidlig ernæring og arv ved utvikling av type 1 diabetes

Bakgrunn. Type I diabetes medfører alvorlige senkomplikasjoner, redusert livskvalitet og levealder, og er blant de hyppigste kroniske og livslange sykdommer blant barn. Hyppigheten er økende. Type I diabetes er sannsynligvis resultat av samspill mellom miljøfaktorer og genetisk disposis...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MILJO-Miljøstøtte

Group for registry based genetic epidemiological research on perinatal risk factors, medical birth registry of Norway

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helseundersøkelsen i Hordaland `97; HUSK prosjektsenter og biobank

Den primære datainnsamlingen i HUSK ble avsluttet sommeren 1999. Den koblede datafilen ble distribuert til deltakende forskere ved årsskiftet 2000-2001. Ca. 26.000 personer deltok i HUSK (deltakerprosent ca. 67). Prosjektsenterets oppgaver inkluderer kont inuerlig vedlikehold og oppdatering av HU...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Homocystein-undersøkelsen i Hordaland - 10 års oppfølgning

Midlene går til driftsstøtte til vedlikehold, kvalitetskontroll, og dokumentasjon av databasen som stadig bygges ut rundt Homocystein-I og Homocystein-II-undersøkelsene i Hordaland som ble gjennomført i henholdsvis 1992-93 og 1998-99 på i utgangspunkt 18. 044 kvinner og menn i alderen 40-67 år. ...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

TROL-en populasjonsbasert undersøkelse av risikofaktorer for venøs tromboembolisme i Nord-Trøndelag

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Leiden, som er verdens ledende forskningsmiljø på tromboseepidemiologi og genetiske riskofaktorer for blodpropp og HUNT og NTNU. HUNT disponerer et unikt materiale i form av blodprøver fra normalbefolkning en innsamlet i 1995 og databaser med medi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sigarettrøyk og helseplager hos ungdom; en prospektiv studie. Ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT

Til tross for mange studier omkring røykevaner og helseproblemer, røykeforebyggende- og røykestoppkampanjer har sigarettrøyking hos ungdom økt. Jenter røyker mer enn gutter. Dette er et samfunnsproblem og vil gi økt sykelighet på sikt. Det er fremdeles vi ktige, uavklarte spørsmål, både for røyke...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Bistilling for Allen J. Wilcox, USA

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Unge leger: Arbeidsstress, mestring og psykisk helse - en longitudinell undersøkelse

Flere studier har vist økt risiko for depresjon og selvmord blant leger i forhold til befolkningen ellers. Rusmiddelproblemer er og vanlig hos leger innlagt til psykiatrisk behandling. Det er fortsatt uklart om psykisk lidelse blant legene skyldes tidlige re psykiatrisk lidelse og/eller sårbar pe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

The "Norwegian Women and Cancer Study" - a representative population based prospective study

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Svangerskap, arv og miljø, en familiebasert pasient-kontrollstudie av leppe- og ganespalte

Siden prosjektstart i 1996 har prosjektet rekruttert 563 pasienter og 791 kontrollbarn (pr. aug. 2001). Pasienter som behandles for leppe- og gansepalte inviteres til å delta gjennom de to behandlende avdelingene i Norge, de plastikkirurgske avdelinger ve d Rikshospitalet og Haukeland sykehus. So...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Hodepine og migrene i Nord Trøndelag, forekomst, komorbiditet og betydningen av arvelige og miljømessige faktorer

Prosjektet er en del av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-1997 (HUNT-2), der en vil analysere hodepinedata fra ung-HUNT, dvs. blant ungdom i alderen 13-19 år (ca. 10. 000 individer). Dataene gir grunnlag for å kartlegge forekomst, grad av plager, h yppighet, utvikling og kjennetegn ved mig...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Årsaker, forekomst og forløp av psykiske helseproblemer. En 10-års oppfølging

Psykiske lidelser medfører økende belastning på helsevesenet og trygdebudsjettet. En vet ikke om det er antall nye tilfeller som øker eller krav til behandling og ytelser. Kjønnsforskjeller i psykiske lidelser oppgis i de fleste nyere studier, men metodis ke problemer gjør det vanskelig å avgjøre...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Perinatal and Adolescent Risk Factors for Breast Cancer

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Depressive symptomer hos en årspopulasjon ungdommer henvist til BUP i Nordland: forekomst og korrelater

I Norge har det i 1990-årene skjedd en sterk økning av henvisninger til BUP av ungdom for depressive problemer (0,5% i 1992 til 15,6% i 1998). Selvmord og selvmordsforsøk i denne aldersgruppen er også knyttet til depresjon. Depressive problemer hos ungdom utgjør således en stor andel (ca. 20%) a...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda