0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovasjonskonferanse e-nav.no 2017

Som eneste nasjonale innovasjonskonferanse innen e-navigasjon, skal Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017 arrangeres igjen, planlagt i Oslo den 7. september 2017. Konferansen arrangeres av sentrale norske aktører for innovasjon innen e-navigasjon fra myndigheter, næringsliv og forsknings: Kongsber...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shipping 4.0 - Smart bruk av operasjonelle data

Digitalisering av maritim næring er et av de prioriterte områdene i MAROFF 2017 utlysningen med forankring i Maritim21 strategien. SINTEF Ocean ønsker sammen med flere aktører å arrangere et lunsj-til-lunsj arbeidsmøte med fokus på innhenting, bruk, analyse, samt bruks -og eierrettigheter av oper...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2017

Ocean Week 2017 har som tittel "Unraveling the unmanned". Konferansen vil sette fokus på automasjon i havrommet og hvordan det vil bidra til å utvikle maritim transport, havbruk, mineralutvinning og operasjoner i krevende miljøer. Nye teknologiutviklinger vil settes i et samfunns- og bærekraftspe...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Communication for Autonomous Ships

Ubemannede og autonome skip har fått økt oppmerksomhet i de siste årene, og de er ikke lengre en fjern visjon, men en nærliggende realitet. Autonomi blir betraktet som det neste store skiftet innen skipsfart, og vil kunne revolusjonere både design, konstruksjon og drift av neste generasjons "smar...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality (InnoTraining)

Hovedmålet med Innotraining-prosjektet var å fremme maritime simulatorer og trening ved å ta i bruk og utvikle utvidet virkelighetsteknologi (XR) for utdanning. Prosjektet har utviklet to Future Training Simulator (FTS) prototyper ved bruk av Virtual Reality (VR), teknologi, nemlig VR-brosimulato...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Flexible propulsors for marine applications

Prosjektet har oppnådd flere av de opprinnelige målene. Spesielt vellykket fra et vitenskapelig synspunkt var testene med modellskala propeller laget av resin uten forsterkninger. Resultatene ble gjort offentlig tilgjengelig, og de har ofte blitt sitert av andre forskere siden de ble publisert. M...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Remote Operation of Machinery and Automation Systems

Ideen bak ROMAS prosjektet er å flytte maskinkontrollrommet (Engine Control Room - ECR) fra skipet til et maskinkontrollsenter på land (Engine Control Center -ECC), hvor kompetente ingeniører kan fjern-overvåke og fjernstyre maskineri og automasjonssystemer på en flåte av skip. Når ansvar og utst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge - Open innovation enabling consistent user experience on ship bridges

Moderne broer har leveranser fra en lang rekke produsenter. Ukoordinert utvikling og et konservativt godkjenningsregime har ført til at skipbroer er fragmenterte og lite brukervennlige, har lav innovasjonstakt og svært høye integrasjons- og godkjennings-kostnader. For å løse dette foreslår vi å ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Electric solutions enabling zero emission ferry

Flere ferger må drives av elektrisitet for å nå målet om flere nullutslippsferger. Fergen har elektriske energilagre som lades opp under landligge og tappes ned under overfarten. For å unngå energitap må denne overføringen ha færrest mulig komponenter som genererer tap, og den må være robust for ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEXT MINUTES OCEAN WAVE AND VESSEL MOTION PREDICTIONS FOR MORE EFFICIENT OFFSHORE LIFTING OPERATIONS

I dette prosjektet har det blitt utviklet prototype programvare for å prediktere bølger og fartøysbevegelser de neste minuttene fra standard navigasjonsradar. Det er utviklet algoritmer som er i stand til å prediktere øyeblikkelig bølgebilde og bølgene de neste minuttene fram i tid, basert på bøl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New Energy Storage System

Energilagring er en viktig teknologi for å oppnå økonomiske og miljømessige fordeler i maritime industri. Dette har blitt klart demonstrert av den siste utviklingen innen transport, maritime anvendelser og innen fornybar industri. Utviklingen av batteriteknologi forventes å gi betydelige forbedri...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden

For å få overført mer gods til sjø er det interessant å se på muligheten for å bruke helt ubemannede og relativt små fartøy til å etablere nye lav-kost og fleksible transportsystemer i norske fjorder og langs kysten. Disse kan også kobles til kontinentale ruter og gi høyere hastighet og lavere ko...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Demonstrator for distribusjon og bruk av batymetriske data (S-102) i operasjonelt miljø

International Hydrographic Organization (IHO) er i ferd med å fullføre ny produkt standard for høyoppløselige dybdedata som heter S-102. Høyoppløselige dybdedata i grid format gir enorme muligheter og er etterspurt av mange maritime brukergrupper. Det har i flere år vært jobbet med å få testet sl...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal kjøling av pelagisk fisk

Den overordnede ideen var å forbedre kjølingen av pelagisk fisk i to store lagringstanker ombord i ringnot/tråler Selvåg Senior. Fra resultatene av dette har det blitt trukket noen generelle konklusjoner til nytte for hele næringen. I dag er det stor variasjon i hvordan kjølesystemene ombord i ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Implementation of Autonomous and Remote functions On Ships, SIMAROS 2

SIMAROS 2-prosjektet har samlet flere ledende aktører in den Norske maritime industrien og har hatt som målsetting å være en internasjonal spydspiss innenfor utvikling av kommersiell implementering av verifisert teknologi for automatisering av, og beslutingstøtte til funksjoner på skip. Konsortie...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hybrid Operations in Maritime Environments

Det er gjort analyse av bildedata fra maritime UAV-operasjoner med resultater knyttet til overvåking av havoverflate er publisert. Det meste av forskningsaktiviteten ved NTNU har vært knyttet til utvikling av nye metoder som kan utnytte Radionor sitt radiokommunikasjonssystem for posisjonering ut...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Blueye undervannsdrone

Ved å skape og tilby en mulighet til å se, utforske og lære om havet, vil flere få et tettere forhold til- og ta bedre vare på havet også. Dette er en av de grunnleggende faktorene til at gründerne Erik, Christine og Martin bestemte seg for å starte på denne reisen gjennom å utvikle et produkt me...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improved ship efficiency through use of energy storage systems

Prosjektet sitt mål har vært å utvikle en hybrid energilagringsenhet (HESS) for bruk på fiskefartøy og andre fartøyer. Enheten er ment å redusere utslipp til luft, drivstoff forbruk og investeringskostnader for forbrenningsmotorer om bord i slike skip ved å bruke energilager som vil jevne ut effe...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

XSENS Ship fuel meter

Den maritime lasteflåten består av 90.000 skip på verdensbasis og står for 90% av den totale frakt av varer. Flåtens totale forbruk av drivstoff er 370 millioner tonn/år, som resulterer i 3% av totale CO2 utslipp og 20 millioner tonn utslipp av SOx på verdensbasis. Samfunnet fester stadig grepet ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Luseteller

Lakselus er en av de største helseutfordringene i oppdrettsnæringen. For å forhindre skade på fisk og en epidemisk spredning er oppdrettere pålagt å telle og rapportere antall lus per fisk, enten hver uke eller hver andre uke (avhengig av sjøtemperatur). Hvis antall lus overstiger grensen definer...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe operation of CLOSED aquaculture CAGES in WAVES

Oppmerksomheten rundt flytende lukkede oppdrettsanlegg øker, og det er pr. idag flere prototyper i sjøen og enda flere på tegnebrettet. Industrien ønsker med slike løsninger å ha bedre kontroll på vannkvaliteten i merdene, og derigjennom spesielt å unngå problemer med lakselus. Men å gå fra en åp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NOCS Troll - Innovativ miljøteknologi for å redusere begroing i oppdrett

Prosjektet har tatt tak i en av de største utfordringene oppdrettsnæringen deler med samfunnet for øvrig: Miljøbelastningene. Begroingshindrende midler, kjemikalier og mekaniske renseprosesser er kostbart, energikrevende, forurensende skadelig for fiskehelsen og for miljøet og koster oppdrettsnær...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving the design, efficiency and environmental friendliness of snow crab pots

Prosjektets mål er å øke fangsteffektiviteten i redskapet som fanger snøkrabbe i Barentshavet, samt å utvikle et redskap som ikke bidrar til å øke plast forsøpling og spøkelsesfiske. Snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet utføres av store offshoreskip fordi fiskeriene foregår langt fra land og teinen...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wave free ocean space

En av aktiviteten ut fra Idelab er prosjektet med tittelen "wavefree ocean space". Prosjektet ser nærmere på varianter av flytende strukturer til havs for å muliggjøre et bølgefritt havområde.

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Expanding The Use Of Environmentally Acceptable Lubricants In The Maritime Industry

Betydningen av farlige oljeutslipp i sjøvann har ført til at US EPA (United States Environmental Protection Agency) lanserte 2013 Vessel General Permit (VGP). 2013 VGP etablerer nye regler som fremtvinger bruken av miljøvennlige smøremidler (Environmentally Acceptable Lubricants -EAL) i alle olje...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Recycling Aquaculture Waste (RAW)

På bakgrunn av eksisterende kunnskap har vi vurdert den såkalte «hval-pumpen» som modell for gjenbruk av avfall fra lakseoppdrett. Nyere forskning viser at avføring fra hval og andre sjøpattedyr i havoverflaten gir et viktig påfyll av næringsstoffer som forbrukes under den fotosyntetiske oppbloms...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Når industri møter forskning: 3 år med MAROFF-prosjekt - hva nå?

I flere år har iKubens bedrifter i samarbeid med forskningsmiljøer som Møreforsking, NTNU, SINTEF og Høgskolen i Molde bidratt til å skape en rekke forskningsprosjekter. Til sammen er det skapt 15 FoU-prosjekter i iKuben som har en total verdi på 230 MNOK. Flere MAROFF prosjekter går nå inn i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Current and wave induced flow around a submerged floating tube bridge

Dette prosjektet har undersøkt fysikken til strømning rundt rette og buede sylindre i tandem ved hjelp av direkte numeriske simuleringer (DNS), for overgangs- og turbulente strømningsregimer. Prosjektet ble igangsatt med bakgrunn av E39 fjordkryssingsprosjektet, hvor rørbru (SFTB) ble vurdert som...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Vestland