0 prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grovpellets – Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr

Fjørfeet er fra naturens side en frøspiser, som søker og plukker opp maten med nebbet og maler fôrpartiklene i muskelmagen kalt kråsen. Kråsen utvikles og stimuleres av harde partikler av en viss størrelse, og aktiviteten i denne delen av fordøyelsesystemet påvirkes dermed av maten som tas inn. Ø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte for 2021 og 2022 til Helse Stavanger HF

Deltakelse i EU prosjekter er en strategisk prioritet for Helse Stavanger (SUS), da god medisin forutsetter aktiv forskning på høyt internasjonalt nivå. Etter flere år med laber innsats mot (og uttelling i) H2020 for SUS, ble det i 2017 besluttet å jobbe mer målrettet og aktivt mot relevante EU u...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finding and capturing trading opportunities in commodities markets. Artificial Intelligence generated trade signals and strategy testing.

The project is to provide Machine Learning generated lead price indicators for traders of global commodity markets These will be in the sectors of Energy (gas, power, coal, oil products etc), Metals (Iron, steel, precious metals) , agriculture (coffee, cotton, sugar, soya etc) and even currencie...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

Produksjon av biogass gir store miljøgevinster gjennom reduserte utslipp og ved gjenbruk av energi i organisk avfall. Norske kommunale- og interkommunale biogassanlegg behandler i dag en økende mengde organisk avfall, både fra husholdninger og industrien. De vanligste kildene til organisk avfall ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS)

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs. Med raske endringer og s...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Mikroalger er mikroskopiske alger som finnes i ferskvann og marine miljø. Til tross for deres liten størrelse, spiller mikroalgene en stor rolle som en næringskilde for større organismer og for å fange og omsette store mengder CO2. MicroA utvikler innovative mikroalgebaserte produkter for flere u...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive Service Robot for agile manufacturing

We’re entering the early stages of the golden age of robotics. Robotics is already a huge multibillion-dollar market that is dominated by industrial robotics (IR) found, e.g., on automotive assembly lines around the world. These robots perform basic tasks repeatedly and are usually separated by c...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal WinDCollect - WP6

Under EUs "Green Deal" har Sintef identifisert følgende utlysning som de planlegger å søke på «Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system» (LC-GD-2-1-2020) Marine Energi Testsenter blir arbeidspakkeleder for WP6 i EU søknaden Win...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CleanCut - full-scale demonstration of a new approach to treatment of offshore drill cuttings and evaluation of its environmental aspects

Norwegian Technology (NT) vil gjennom et joint-industry-project sammen med to operatørselskap ferdigstille utvikling og demonstrere selskapets nyskapende og patenterte tilnærming til offshore behandling av oljebasert borekaks. Teknologien har potensial for å gi betydelige kostnadsbesparelser for ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Request for funding for project establishment and proposal writing for the Eurostars programme.

LiC are not yet available to the market at large scale, which Beyonder is planning to accomplish. In order to improve the properties of Beyonder’s LiC cells and upscale the production, it is necessary to perform research and assure the quality of the final cells. The collaboration with Intom and ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjele...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The role of Universities in building Innovation and Entrepreneurship Ecosystems

Prosjektet ?Universitetenes rolle i å bygge innovasjons- og entreprenørskapsøkosystemer? (UNEEC) ser på universiteter som spiller en stor rolle i sine regioner. Målet vårt er å styrke forståelsen av universitetene i styringsrelasjoner til regionale og nasjonale interessenter, i samsvar med univer...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Key research challenges in the development of a Lowerable Offshore Floating Turbine

BlueWind: Innovative løsninger for neste generasjonen av offshore flytende vindparker Offshore vindkraft øker i popularitet på grunn av sitt potensial å utnytte de større vindenergiressurser på åpent hav samt å unngå utfordringene knyttet til visuel og akustisk forstyrrelse ved landbasert vind...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energiforbruk, inneklima, energifleksibilitet

Scope - develop and demonstrate cost-effective low-carbon technological solutions to manage energy within existing buildings and interact with the grid based on user preferences and requests - upgrade existing buildings, either residential or tertiary - demonstrate how the smart systems, smart co...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of Tripping IN/OUT in Drilling Operations using Machine Learning

Prosjektet sendte en offisiell forespørsel om selve utløsnings-, ut- og boreoperasjonsdataene til Equinor i mars 2021. Equinor gikk med på å forenkle forskningen med sanntidsdata fra de nye kildedataene mens utløsningsverktøyet (NOV DWT) og kablet drill pipe telemetri system (NOV Wired Drill Pipe...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer

Hovedmålet for INTPART-prosjektet "Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer" (BN-REC) er å etablere langsiktig og internasjonalt ledende samarbeid innen Økt Olje Utvinning (IOR) utdannings- og forskningsgrupper i Norge (NORCE Norwegian Research Center (NORCE), Universitetet Stava...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal Cities - PES

Nordic Edge har sammen med norsk og internasjonale aktører jobbet fram en søknad inn mot H2020 Green Deal. Dette prosjektet, som bestod i både å sette sammen konsortiet, bygge støtte, jobbe fram arbeidspakker og skrive søknaden, har som mål å støtte EU sin satsing inn mot 100 klimanøytrale byer i...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

An "updated-while-drilling" Advisory system.

Energiselskaper har i flere tiår utnyttet eDrillings verdensledende programvare for AI, maskinlæring og prediktiv analyse for å optimalisere brønnkonstruksjon og boreoperasjoner. Prosjektresultater viser at disse teknologiene nå kan brukes og tilføre verdi til eksisterende infrastruktur både ved ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PlastiMap: A mobile app for engaging citizens, informing stakeholders, and improving knowledge development and flow by unifying data

How do we heighten awareness of plastic pollution-related issues for all stakeholders across Europe using evidence-based information which cuts through misinformation distortions? How should all participants in the plastic life cycle decide—using data—become more nimble in addressing issues relat...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST)

Asia-Norway Environmental Storytelling Network (ANEST) bringer sammen forskere og studenter fra tre norske universitet og seks universitetspartnere i Stor-Kina og Japan for å utforske hvordan historiefortelling fungerer som arena for å formidle og forhandle om miljøtema. Prosjektet bygger på eksp...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of predictive data analytics to wellbore geomechanics on the Norwegian continental shelf

Til tross for betydelig fremgang, er det fortsatt store utfordringer knyttet til ustabilitet i borehull og brønnkontrollhendelser ved brønnboring over hele kloden. En oversikt over brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS) de siste 25 årene viser at et gjennomsnitt på 14% av alle letebrønner og 8%...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

CIRCULÆR lover å gjøre det mulig for norsk industri å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere lean thinking med prinsipper for sirkulær-økonomi. European Green Deal definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan for å halvere avfall innen 2030. I følge denne oppfatning...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RoboCoat - Robotisering av overflatebehandling med null utslipp til ytre miljø

Plast i havet, spesielt mikroplast, er som kjent et stort problem, og er et viktig punkt i FNs bærekraftmål. På norsk sokkel har fjerning av gammel maling foregått med ingen eller svært begrenset oppsamling av malingsavfallet. Dette prosjektet har hatt til hensikt å ferdigstille og demonstrere to...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

ROMFORSK-Program for romforskning

Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions

Gravitasjonsbølger er rystelser i romtid, skapt av store masser i bevegelse. Ved hjelp av disse observerte LIGO-eksperimentet i 2015 to enorme sorte hull, som smeltet sammen til ett. Flere slike fusjoner er siden blitt observert. I det ganske tidlige universet, et brøkdel av et sekund etter Bi...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies?

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning som er reduksjon av risikoen ved klimaendringene. Slike retningslinjer er som oftest ovenfra og ned, som for eksempel de som er fremmet av FN. Men klimaendringene skjer på lokalt nivå og tiltak må derf...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Knowledge-sharing between the Norwegian Continental Shelf and the Brazilian Offshore on Well Abandonment - BRANOR

Når en brønn ikke lenger er øknomisk fosvarlig å holde i drift så er det et krav at den ?lukkes? permanent. Det er dette vi kaller permanent plugging og forlating (P&A) av brønner. Etter å ha gjennomført plugging og forlating skal brønnen stå i sin sluttilstand uten å lekke til ytre omgivelser i ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nor-SA2023: Joint evaluation and mitigation of emerging contaminatn risks

Økte bekymringene knyttet til opphopning av nye forurensninger i akvatiskmiljø er en global bekymring. Nor-SA2023-prosjektet, som er tett knyttet til SANOCEAN-forskningsprosjektet Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation, har sterk vekt på utdanning og kunnskapsdeling til fordel f...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator

I dette prosjektet er målet for Schlumberger og IFE å utvikle en unik modelleringsteknikk der en ny slugutviklingsmodell kobles med de fundamentale konserveringslovene for å fange opp slugutviklingen i rørledninger for olje og gass. Denne tilnærmingen vil ikke bare muliggjøre simulering av strømn...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland