0 antall prosjekter

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Avfallsfrie Byggeplasser - presis prosjektering, produksjon og logistikk

Med en heldigital informasjonsflyt, åpne standarder, presis prosjektering, produksjon og logistikk, vil avfallet fra nybygg og rehabilitering kunne elimineres allerede i produsentleddet og utløse store kostnadsreduksjoner og miljøgevinster. Hittil har engasjementet i byggenæringen vært på ombruk...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel data and sharing for the machine economy

En felles datainfrastruktur, 'Unified Hosting Service' (UHS), for innsamling, analyse og deling av data ombord skip har blitt opprettet av Telenor Maritime og tilgjengeliggjort for DNV. Videre ble MQTT valgt som teknologi for deling mellom mikrotjenester og applikasjoner ombord på skipet, og meto...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

ImproveFLOW - Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

ImproveFlow prosjektet har som mål å utvikle programvare for å bedre nøyaktighet, sikkerhet og ytelse i analyse av flytende havvind. Prosjektet ledes av DNV GL i partnerskap med Ceetron, COWI Norge, Equinor, Inocean og SINTEF Ocean - med støtte fra NFR og uttrykt interesse fra MHI Vestas, Microso...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges to Ocean Governance: Regional Disputes, Global Consequences? (OCEANGOV)

Klimatiske, økonomiske og teknologiske endringer medfører et søkelys på hav og geopolitikk. Dette har blitt stadig tydeligere i visse maritime domener, som Polhavet, Svartehavet og Øst- og Sør-Kina-havet. Hva avgjør fremveksten og utviklingen av disputter om marine ressurser og maritimt område en...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Machine learning and uncertainty quantification for surrogate models of IoT environments

Tanken bak Tingenes internett er at når mange «smarte» produkter kobles til Internettet og kan kommunisere sammen vil de i sum gi bedre utnyttelse av ressurser, bedre og mer tilpassede tjenester for brukerne. En slik integratsjon av smarte produkter vil også øke risiko for digitale angrep hvor et...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Integrert planlegging av nullutslippsområder

Planlegging og realisering av områder og byer med lave eller null utslipp av klimagasser er avgjørende for å nå målene om lavutslippssamfunnet. Dette innebærer å ta innover seg et bredt spektrum av faglige utfordringer og nye teknologier/løsninger, og krever bredt tverrrfaglig samarbeid i kompl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications

I Russland betraktes landets arktiske sone som en hjørnesten i landets økonomiske fremtid. Samtidig er regionen utsatt for store klimautfordringer. Russiske forskere har lenge observert klimaendringer. Det har vært lite faglig uenighet om at endringer faktisk skjer, men lenge var det ikke en saml...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI skal styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger under Horisont Europa og drive frem flere søknader i partnerskap med europeiske forskningsinsti...

Tildelt: kr 77 517

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for Eurostars named "Instant 3D with video from UAV"

The main project aspire to revolutionize the speed of making 3D models with video from UAVs (drones). In milliseconds we will apply Computer Vision and Photogrammetry to make 3D models and 3D stereo video as well as tracking and georeferencing of moving objects. We will do this by applying dis...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

REmote Drone-based ship HUll Survey

Det er et økende behov for fjerninspeksjons-tjenester, akselerert av COVID-19-pandemien og relaterte restriksjoner for reiser, for å inspisere skip og andre industrielle eiendeler. Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for å sikre sikkerheten til eiendelene. Fjerninspeksjoner vil muliggjøre mer ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen Large Scale Ship Transport

Hydrogen er både en ren energiressurs og en effektiv energibærer. Evnen til å transportere store mengder hydrogen vil bli nødvendig, siden produksjonssteder og forbrukere av ren energi kan være langt fra hverandre. Hydrogen produsert i Norge fra vannkraft eller naturgass kan være en attraktiv ene...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

POSI-red - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensen for postoperative sårinfeksjoner varierte mellom 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon [1]. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjenno...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algi-SCALEUP: Fermentation Scaleup for Manufacturing of Pharmaceutical Alginate Oligosaccharides

Algi-SCALEUP tar sikte å skalere opp fermenteringsprosessen for alginatoligomere som skal brukes som medisin mot flere sykdommer. Tidligere prosjekter har vist at det er mulig å produsere alginater med akseptabel kvalitet i middels skala (750 L), men for å få nok stoff for å behandle sykdommer kr...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2019

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2019.

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Elucidate - effektiv og kompletterende seismisk belysning med fokus på unike anomalier i sjøbunnen ved kartlegging og produksjon offshore

Demonstrasjons prosjektet Elucidate har som målsetning å demonstrere en effektivt- og ned-skalerbar løsning for å innhente nødvendig sjøbunns-seismikk for raskere å være i stand til å analysere anomalier ifbm offshore utvikling og -produksjon. Prosjektet viderefører allerede utført- og pågående F...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

Standarder for ikke-standardiserte mennesker

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Robust optimal low-energy solutions for energy-efficient operation of energy-intensive buildings with time-varying heating and cooling needs

Norge har med TEK17 blant de strengeste energikravene til nybygg i verden, men dessverre viser etterprøving et typisk avvik på 30-40% eller mer mellom prosjektert og målt energibruk i bygninger ? et avvik som har økt etterhvert som kravene i teknisk forskrift har blitt strengere. Formålet med d...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Just Hydrogen: Energy-efficient and flexible CO2 capture and separation from hydrogen production with ultra-low emissions

I Just Hydrogen-prosjektet har Aker Carbon Capture og SINTEF Energi utviklet en kryogen løsning for blått hydrogen, fra en naturgassreformert hydrogenproduksjon. Just Hydrogen (JH) konseptet er forventet å være både en fleksibel og effektiv metode for fangst av CO2, uten bruk av solventer. Bruk a...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Real-world evidence and future of clinical trials

The BigMed project has as part of the project goals, addressed the challenges and barriers related to implementation of precision medicine, including real-world evidence (RWE), in clinical practice. This includes sharing of genomic data to be used for development of automatized decision support t...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaPiD models: Reciprocal Physics and Data models

Fysikkbaserte modeller er ofte trege og kan derfor ikke brukes til å vurdere en kritisk situasjon mens den utvikler seg. Derimot kan data-drevne ML modeller gjøre lynraske vurderinger, men disse er begrenset av at de kun er gyldige innenfor hvor de har relevant data/erfaring. Denne begrensningen ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Committee on International Law and Sea Level Rise

Dette prosjektet skal bidra til å støtte og koordinere arbeidet som gjøres i Komiteen for internasjonal rett og havnivåstigning av International Law Association (ILA). Komiteen er en av i alt 20 internasjonale komiteer i ILA i dag, men dette er den eneste som fokuserer på klimaforandringene og ha...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Regulating Power in Norway Decentralization or centralization?

Reform av EUs elektrisitetsmakedslovgivning i 2019 ga nye rettigheter til konsumenter, lokale småprodusenter av fornybar energi, energikollektiver og aggregatorer for deltakelse i omstillingen av energisystemet og for tilgang til markeder. Disse endringene reflekterte en internasjonal trend med ø...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ava Unified Security

Today, Ava offers separate solutions for video and cyber security. Both these solutions are highly effective in the domain they are designed for. They do however not work together to protect against hybrid physical/cyber threats. There are several reasons for this. Firstly, we wanted to design tw...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

En stolt støttespiller

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

Målet for COVIdig prosjektet har vært å utvikle og implementere beste praksis for digitalt tilsyn, digital hjemmeoppfølging (DHO) og bruk av kameraløsninger i kommunehelsetjenesten. COVIdig har vært gjennomført i tett samarbeid med Tellu AS, Bodø kommune, Kristiansand kommune og SINTEF. Tellu ha...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fønix

NattoPharma har siden oppstart i 2004 vært en ledende leverandør og utvikler av produkter basert på vitamin K2 i form av menaquinone-7 under merkevaren MenaQ7®. Selskapets produkter bygger på vitenskapelig dokumenterte resultater, og så lang underbygger 20 kliniske studier MenaQ7?s gode effekter ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjø...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ChemFlow - Enabling subsea tiebacks with complex fluid chemistry

IPN ChemFlow - Muliggjøring av subsea tie-backs med komplekse fluider. For å minimere miljøavtrykket og redusere kostnadene knyttet til petroleumsproduksjon, vil mange nye feltutbygginger sannsynligvis realiseres som såkalte "tiebacks"; undersjøiske rør som transporterer brønnstrømmen til perm...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjon...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Offshore oil and gas exploration by DNA-biomarkers, seismic data and ocean-bottom nodes deployed in swarms

The Eurostars proposal will develop, test and qualify novel hydrocarbon exploration methods in deep waters. This will be achieved by combining new efficient drop nodes for seismic data acquisition with seabed sampling and DNA-fingerprinting. These new methods will be based on the combined result...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus