0 antall prosjekter

JTI-Joint Technology Initiatives

"ENIAC prosjekt Lab4MEMS, Lab FAB for smart sensors and actuators MEMS"

De norske partnere har laget spesifikasjoner og desinget en ultralydtransduser med et nytt konsept og to alternative konsepter for en slik transduser som har blitt laget på SINTEF Minalab. Brikkene har blitt levert til Sonitor. Sonitor har pakket og karakterisert første versjonen transduserne og ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New one-step process for the preparation of targeting stealth nanoparticles for drug delivery and molecular imaging

For many diseases, there is a high need for novel disease site focused treatments, as the most efficient drugs are so potent that they also lead to severe systemic toxicity and side effects. Nanoparticles and -capsules can be used to encapsulate drugs and imaging agents for targeted treatment an...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Biotechnological Production of L-lysine and Cadaverine from Methanol

Kadaverin (1,5-diaminopentan) har en økende industriell interesse som et bulkskalaprodukt med anvendelser spesielt tilknyttet produksjonen av plast, men også innen farmasøytisk industri og i tekstilindustrien. Industrielt fremstilles kadaverin i dag hovedsakelig gjennom petrokjemiske prosesser, m...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

IDOL: varIability moDeling & sOftware product Line

Developing software is a complex task. In addition to this complexity, nowadays? world is driven by high expectations expressed by end-users in front of software. For example, Graphical User Interfaces (GUI) must be adaptable to different contexts (e.g., desktop, tablet), and the running system ...

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE

EUs nye initiativ innen ressurs - og energieffektivisering for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 10 industrisektorer i Europa. Medlemmene av SPIRE består til sam men av 60 medlemmer fra industri, forskni...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * Mø ter i Science, Technology & Applications ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - IEA: Operating Agent for IEA-HIA Task on Local hydrogen supply for vehicles

The goal of the proposed project is to deliver the Operating Agent function for a new task established under the IEA Hydrogen Implementing Agreement (IEA-HIA), Local hydrogen supply for vehicles. Overall goal for the new task is to provide an unbiased evaluation of the merits of the various ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Kinetics and Selectivity of Reactions during Oxide reduction using natural gas

Dersom man lykkes med å erstatte kull og koks med naturgass i metallproduksjon vil det medføre en signifikant reduksjon i energiforbruk og CO2-utslipp, og forskningsaktiviteter er derfor i gang med dette målet både nasjonalt og internasjonalt. En mulig anvendelse av metan er som reduksjonsmidd...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

KMB - GASFERROSIL PhII - Use of Natural Gas in Ferroalloy and Si production and Ilmenite processing

Hovedmålsettingen for GASFERROSIL er å undersøke noen mulige anvendelser av Naturgass for produksjon av ferrolegeringer og beslektede produkter med et lavere energiforbruk og/eller CO2 utslipp enn i dag. Dette er et bidrag til oppfyllelsen av de miljømessige målsetningene myndighetene og industri...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC - BattMan - Battery Management with Solar Powered Devices

BattMan prosjektet fokuserer på batteriteknologi, batteriladning og batteristyring, samt kommunikasjons elementer for gatebelysning drevet av solenergi uten tilkobling til strømnettet. Denne nyskapende gatebelysningen har blitt spesifisert, modulert/simulert og designet; og en prototype vil bli d...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI

EMIRI har i denne perioden jobbet med å forberede innspill til EU-Kommisjonen i forbindelse med 2016-2017 utlysningen. SINTEF har deltatt på flere telefonkonferanser, 2 strategimøter for å styrke EMIRI's posisjon inn mot DG Reseacrg & Innovation, samt deltatt på en workshop i Brussel 2. juni. Det...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Silicon based 3D mini- and microdosimeter

Å bli eksponert for radioaktiv stråling medfører generelt en helsefare for mennesker. Samtidig har strålebehandling blitt utviklet til en svært god metode for å bekjempe kreft. I begge tilfeller er det svært viktig å forutsi risikoen forbundet med stråling og hvordan strålingen påvirker menneskel...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Recycling of aluminum

Recycling of aluminum is a relatively new research area, and recycled metal is being increasingly used in industry. Recycling is especially attractive if the melt treatment does not degrade the quality of the metal. The main objective is to address future challenges in the areas of quality and e...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Noise exposure tackled safely through ear protection

Det er vist hvordan data fra hørselsmålinger (enkel audiometri) kan behandles med statistiske metoder utviklet for prosesskontroll. Dette kan gi langt tidligere varsel om et mulig terskelskift enn det man får med dagens 3-årige kontroller. Utfordringen ligger i å få sikre og hyppige målinger av h...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

India - Wave Energy Converters for Combined Clean Energy and Coastal Protection

-

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

EVITA-eVitenskap

Scientific conference VeRoLog 2014 - Third Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization

VeRoLog www.verolog.eu is the Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization within EURO, the Association of the European Operational Research Societies. It was established in 2011. Vehicle Routing optimization is at the core of logistics and supply chain management as well as manag...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Design, fabrication, and characterisation of H2-selective Pd-alloy membranes for application in pre-combustion CO2 capture cycles

In the prememCO2 project, pioneering work in the understanding of multi-component Pd-alloy membrane materials in terms of performance and stability has been performed through a multidisciplinary approach combining theoretical modelling by first principle calculations, extensive materials characte...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Konferansestøtte til PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling), Son 28.-31. aug 2012

PATAT 2012 (the 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling) er en sentral internasjonal konferanse innen forskning på optimert planlegging og ressursstyring. Den første PATAT-konferansen ble arrangert i 1995 og siden har det vært arrangert konferanser på nye...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS-prosjekt VARIES - VARiability In safety-critical Embedded Systems

VARIES er et prosjekt som setter fordelene ved å eksplisitt beskrive variabilitet i fokus. VARIES er et ARTEMIS prosjekt med deltakere fra Danmark, Tyskland, Belgia, Finland, Spania såvel som Norge. Fordeler ved å betrakte varierende produkter som en prod uktlinje utforskes og underbygges ved eks...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

SAGA TOPP-IS finansiering for 2 korte ESR-stipendiater

SAGA - Shapes, Geometry Algebra http://www.saga-network.eu/ er et Initial Training Network koordinert av SINTEF, ved Tor Dokken. for perioden 1. november 2008-31. oktober 2012 Nå ved slutten av ITN har SINTEF fått overført ubrukte ESR-månedsverk fra and re partnere, - 8.5 månedsverk fra Univers...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: IEA-HIA New Task Local hydrogen supply for vehicles

The overall goal of this project is to establish a new industrial task under the IEA Hydrogen Implementing Agreement (IEA-HIA) focusing on small scale hydrogen production. The task will be a continuation of Annex 16 Subtask C Small stationary reformers f or distributed hydrogen production (2002-...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP - EGBU

Norge har i dag en teknologisk ledende rolle i olje- og gassproduksjon hvor utvikling og leveranser av spesialutstyr til boring og brønn er en viktig faktor. Dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn i utviklingen av nye teknologier og materialer for geotermisk energi. Riktig fokusert bør e...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Development of a Hetero-Junction Oxide-Based Solar Cell Device

I løpet av HeteroSolar prosjektet har vi opparbeidet oss betydelig kunnskap og innsikt og jobbet med ulike materialproblemstillinger og utfordringer knyttet til Cu-oksider i solcellestrukturer som for tiden skaper hodebry for det internasjonale PV forskningsmiljøet. Mer spesifikt har vi oppnådd å...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nanostructured materials for thermoelectric conversion of waste heat into electricity

-

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flow diagnostics on stratigraphic and unstructured grids

Datamodellering spiller en viktig rolle i utvikling av optimale strategier for å produsere hydrokarboner. Reservoarsimulering benyttes først og fremst for å forutsi fremtidig produksjon ut fra data og et sett av antagelser og operasjonelle begrensninger, men kan generelt også brukes for å kvantif...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

JTI-Joint Technology Initiatives

ARTEMIS prosjekt e-GOTHAM - Sustainable, Smart Grid Open System for THe Aggregated Control, Monitoring and Management of Energy

Prosjektet startet april 2012 og ble avsluttet ved slutten av september 2015. Prosjektet har en total ramme på 6,84 mill. euro. Prosjektet har 17 deltakere fra 5 land fordelt som følgende: Estland (1): OÜ Skeleton Technologies Finland (4): CENTRIA, Ouman Oy, Oy Herrfors Ab, Ylivieskan kaupunki ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Taming recOnstruction and loss of Platinum metals in high temperature industrial CATalytic processes

For produksjon av kunstgjødsel til jordbruket er et viktig trinn i prosessen oksidasjon av ammoniakk til NO for videre reaksjon til nitrat. Dette skjer over en Platina/Rhodium katalysator ved temperaturer på 800-900 grader Celsius. Reaksjonsbetingelsen e er aggressive og fører til at Platina/R...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo