0 prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EARLY INITIATION AND USE OF ALCOHOL THROUGH ADOLESCENCE Risks, precursors and developmental pathways from 18 months to 19 years

Mange forskningsprosjekter har studert utviklingen av ulike drikkemønstre i ungdomsårene og forholdet mellom alkoholdebut og drikking i ungdom og voksen alder. Samtidig har man visst lite om hvordan faktorer gjennom barneårene påvirker drikkemønstre på kort og lang sikt og hvordan ulike former fo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A woman's reproductive success: Long-term implications for chronic diseases and death

Tap av barn, dødfødte eller levendefødte som dør senere, har vært relatert til maternell langtidshelse. Det er uklart hvorvidt sorg eller pre-eksisterende helseforhold er de sterkeste kausale faktorene. I vår siste artikkel har vi studert disse relasjonene, foreløpig i forhold til perinatal død (...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

Tidlig-debuterende psykoselidelser med debut før fylte 18 år (early-onset psychosis, forkortes EOP) er langvarige, belastende og behandlingsresistente tilstander med ukjent etiologi og diffus avgrensning til andre nevroutviklingsforstyrrelser. Prevalensen er 0,05-0,5 %. Med nye vitenskapelige met...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From genes to phenotypes of neurodevelopmental disorders in children, impact of environmental factors and epistasis.

Årsaker til Autismespekterforstyrrelser (ASD) er sammensatt. ASD har en høy arvelighet og man har derfor lenge søkt etter genetiske risikofaktorer for lidelsen. En del genetiske risikofaktorer for ASD er identifisert, men dette forklarer likevel under 15 % av tilfellene. BUPgen prosjektet ha...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Teenage follow-up of neurocognitive and psychosocial functioning of children born to mothers with opiate and polydrug abuse

Prosjektets målsetning er å undersøke interaksjoner mellom biologisk og psykososiale forhold i utviklingen hos ungdommer som er født av mødre som brukte opioider eller hadde blandingsmisbruk under svangerskapet. Ungdommene har blitt fulgt siden fødsel, og er mellom 17 og 22 år ved deltagelse i de...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pre-and postnatal exposure to environmental toxicants and child health with main focus on growth/obesity

Miljøgifter med hormonfremkallende effekter er i følge en nylig WHO/UN rapport, en stor trussel mot menneskets helse. Vi omgir oss med ett stadig økende omfang av slike stoffer. En av mange mulige helseeffekter er økt risiko for overvekt. Vi fant sterke holdepunkter for at de nivåer barn i Norge ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Educational attainment, lifestyle factors and gene-environmental interactions in dementia

GENIDEM undersøker i hvilken grad sosiale ulikheter i helse (utdanning og inntekt) og modifiserbare livsstilsfaktorer som kolesterol, røyking, ernæring, alkoholvaner og fysisk aktivitet, samt diabetes og mental helse påvirker forekomsten av demenssykdom og spesielt den mest vanlige formen, Alzhei...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Transmaternal exposure to bisphenol A and phthalates and the development of type 1 diabetes

Jeg har eksponert mus (NODmus)som spontant utvikler autoimmun diabetes type 1 (T1DM)for bisfenol A (BPA)og en miks av ftalater som ligner en normal human eksponering. Resultat tyder på at det fremst er BPA som har negativ effekt i pancreas (redusert makrofagfunksjon og antall makrofager i pancrea...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy and educated: Exploring the reciprocal relationship between educational attainment and mental health

Det er god dokumentasjon for at det er en assosiasjon mellom dårlig psykisk helse og problemer med gjennomføring av videregående skole, eventuelt også overganger til videre utdanning og arbeid. Det er imidlertid mer uklart hvilken vei årsaksforholdene går i denne assosiasjonen. Er det slik at dår...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Contextual and individual factors associated with gambling problems and gambling behavior in adolescence and young adulthood

Prosjektet har belyst faktorer som er relatert til start og opprettholdelse av problematisk pengespillatferd. Det har vært gjennomført en longitudinell survey med 17-19-åringer, en større befolkningsundersøkelse, og eksperimenter der effekten av negative gevinster, alkoholinntak og sosial fasilit...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Glycotoxins from food and their impact on widespread lifestyle diseases

Glyoksal og metylglyoksal, såkalte glykotoksiner blir dannet når sukker varmebehandles, og finnes derfor i en rekke ulike matvarer og drikkevarer. Glyoksal og metylglyoksal dannes også i kroppen og dannelsen er proporsjonal med stigende blodsukker. Personer med diabetes har tidvis høyere blodsukk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A gene-environment model for the study of the development of mental problems in youths

Psykisk helse omfatter både psykiske lidelser/symptomer og mentale styrker/ressurser. Kunnskap om årsaksforhold bak ungdoms psykiske vansker og ressurser er viktig både for forståelse og intervensjon. Resultater basert på data fra vår tvillingundersøkelse viser at variasjonen i både vansker (opp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Socioeconomic inequalities in cardiovascular disease risk over the life course and in different generations

På tross av at Norge har en godt utbygd velferdsstat, er ikke god helse likt fordelt mellom sosiale lag i befolkningen. I Norge har grupper med lav utdanning betydelige høyere dødelighet av hjerte-karsykdommer sammenlignet med grupper med lengre utdanning. Forebyggbare livstils-risikofaktorer som...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Trans-generational and life-course perspective on environmental and life-style factors in relation to asthma, allergy and COPD

Hvert femte barn i Norge har astma og én av ti voksne lider av KOLS. KOLS antas å bli den tredje hyppigste dødsårsak globalt i 2030. Shanghai deklarasjonen av 2011 etterspør tiltak tidlig i livet for forebygging av de kroniske folkesykdommene. Vi undersøker hvordan røyking, fedme og biodiver...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

THE ROLE OF MIGRATION IN THE DEVELOPMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS: BIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CORRELATES.

Severe mental disorders (schizophrenia and bipolar disorder) are major causes of illness worldwide. Despite their large contributions to global burden of disease, the disease mechanisms behind these disorders are still mostly unknown. Recent studies sho w significant similarities in their devel...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Traffic noise, insomnia and risk factors in the pathway to cardiovascular disease

Trafikkøkning og urbanisering gjør at støy er et økende folkehelseproblem. Om lag 1,5 millioner nordmenn er utsatt for støynivåer ved sin bolig som overskrider anbefalt verdi på 55 dB. Vegtrafikken er den dominerende støykilden. Beregninger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at trafikkst...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Neurodevelopment of children exposed in utero to psychotropic drugs: a population-based cohort study

Paracetamol er et av de mest brukte legemidlene i svangerskapet. Likevel er det svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. I en ny artikkel fra dette prosjektet finner forskerne at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Perfluorinated compounds and type 2 diabetes: gene environment interactions in the Norwegian Women and Cancer study (NOWAC)

Målet med prosjektet er å undersøke eventuelle sammenheng mellom type 2 diabetes og organiske miljøgifter med forskjellige metoder. Vi skal blant annet bruke blodprøver og spørreskjemaopplysninger fra norske kvinner som deltar i befolkningsstudien Kvinner og Kreft. Siden prosjektet startet har vi...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Reduced inequality in health by prevention of diabetes in Pakistani immigrants through blood glucose regulation in a randomised intervention

InnvaDiab III Innvandrer Diabetes InnvaDiab III; forebygging av type 2 diabetes (T2D) hos pakistanske kvinner. Forekomsten av overvekt, fedme og T2D øker i Norge som i resten av verden. Det er gruppen av sør-asiatiske innvandrere, hovedsakelig fra Pakistan, India og Bangladesh som har den største...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Persistent organic pollutants (POPs), development, and cancer - a multi-tiered approach (MultiPOP)

I dette prosjektet ønsket vi å undersøke potensielle effekter knyttet til organutvikling og kreftdannese som følge av eksponering med persistente organiske miljøgifter (POP), herunder også perfluorerte forbindelser (PFC) og blandinger av disse, som gjenspeiler den eksponering mennesker er utsatt ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The influence of prenatal and postnatal exposure to dioxins and PCBs on ADHD related behaviour in Norwegian children

Hvordan påvirkes barns utvikling når de utsettes for miljøgifter ved livets begynnelse? Ida Henriette Caspersen og medarbeidere har forsket på barns eksponering for dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCB) tidlig i livet og undersøkt mulige sammenhenger med ADHD-liknende symptomer og kognitive f...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Fungal particles in indoor air: occurrence and toxic properties of viable and non-viable spores, hyphae and fragments

PhD1 Frigjøring av sporer og fragmenter fra 2 og 8 uker gamle soppkulturer av Aspergillus fumigatus (AF), Aspergillus versicolor (AV) og Penicillium chrysogenum (PC) ble studert med to generatorer, tre medier og to lufthastigheter. Det frigjøres sub-? fragmenter fra soppkulturene i tillegg til s...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2019

Sted: Oslo