0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Prediabetes and type 2 DIAbetes in South Asian immigrants. Disease Perception, Pathophysiology, Prevention and Treatment - The DIASA program

The DIASA Study design: A 6-step combination of single and multi-center cross-sectional and longitudinal observational studies and prospective treatment intervention trials, using quantitative and qualitative research methods. Step 1: Multi-centre, cross-sectional investigation of glucose metabo...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

PAFFA-prosjektet: Pain and function after fast track arthroplasty. Utvikling av en interaktiv nettløsning for protesepasienter.

Vi vil lage en interaktiv nettløsning som kan bidra til bedre behandling av pasienter operert med hofte- eller kneproteser. Nettløsningen skal generere individualiserte råd til pasienter og helsepersonell i primærhelsetjenesten om postoperativ helse etter proteseinngrep, nærmere bestemt råd om sm...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for pasientene, familienettverket og helsetjenestene

Forprosjekt behandling ?Et helhetlig behandlingsforløp for personer med demens? Formålet med forprosjektet er å etablere en samarbeidskonstellasjon som utarbeider et prosjekt for helhetlig behandlingsforløp for PMD med mål å optimalisere tjenestetilbudet, støtte og styrke familienettverkene samt...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ICI-HomeTime: Integrated Care Innovation to Improve Home Time in People with Dementia

One of the most pressing issues in our society is the integrated care in an increasing group of elderly people with dementia. In Norway, 77000 people have dementia, approximately 42000 live at home. Main goal of ICI-HomeTime is to increase their QoL and enable them to live safely and cost-effecti...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Randomized Controlled Trial of CBT vs MCT in the Treatment of Generalized Anxiety Disorder and Depression in Older Adults

Prosjektet er tredelt med overordnet mål om å informere forskning om statusen til angst og depresjon hos elder mellom 60 og 80 år i Trondheim kommune. The tre prosjektene er: 1. Etablere prevalens av angst og depresjon hos eldre i Trondheim kommune og beskrive potensielle deltakere i fremtidige ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor und...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kontinuerlig BEhandling av SLAGpasienter gjennom hele forløpet

BESLAG har som formål å klargjøre en hovedprojektsøknad med visjon å muliggjøre kontinuerlig, korrekt og effektiv fysioterapibehandling i form av egentreningsøvelser for slagpasienter. Behandlingen vil foregår under og mellom møter med behandlende aktører i akuttenheter, ved rehabiliteringssykehu...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repurposing Endoscopic injections of Botulinum toxin A in treatment of adolescents with severe obesity.

This project aims to provide a new treatment for the large number of adolescents with severe obesity who do not respond to current best practice in paediatric obesity treatment - lifestyle treatment. Based on our previous work revealing the important role of brain-gut signaling in regulating appe...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling

Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge som i resten av verden i tiden fremover. Flere med utviklingshemning enn før vil få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens, spesielt personer med Downs s...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kan kunnskapsbasert og personrettet utredning av psykoselidelser hos eldre gi bedre diagnostikk og behandling og riktigere bruk av ressurser

Bedre behandling og generelt økt levealder i befolkningen gir et forventet økt antall eldre med psykotisk lidelse i samfunnet. Personer som har en kronisk lidelse kan forvente å leve lenge med sin sykdom, mens en viss andel eldre utvikler psykoselidelse i eldre år. Man har vist at kostnaden forbu...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The interface between behavioural and psychological symptoms of dementia, and delirium: Development of a new diagnostic approach

I forprosjektet ønsker vi å planlegge et forskningsprosjekt som kan frembringe en ny metode for å diagnostisere delirium hos skrøpelige pasienter med kjent kognitiv svikt til bruk i sykehjem, samt blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie. Hovedmålet er å utviklet et verktøy som evner å skille...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

5th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users

INHSU er den ledende internasjonale konferansen om HCV hos rusmiddelbrukere. Det 5. internasjonale symposiet (INHSU 2016) skal arrangeres 7.-9. September 2016 i Oslo. Konferansen organiseres av The International Network for Hepatitis in Substance Users (INHSU) i samarbeid med konferansedivisjonen...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

INNO Indigo, Multilayer Nano-Capsules and targeted DNA vaccines for Immunotherapy of Cancer

Nanoteknologi spiller en viktig rolle for levering av medisiner for ulike sykdommer. Inno Indigo prosjektet er ett EU/India konsortium som ønsker å utvikle en multivalent nanoplattform ved å konstruere nanopartikler som selektivt kan levere medisiner eller DNA vaksiner mot kreft. Prosjektets delt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Inno-Indigo: Initiative for development of biomarkers in immune neuropathies

Kronisk inflammatorisk polynevropati (CIDP) er den vanligste form for kronisk betennelse i det perifere nervesystem. Den er sjelden, men kan være alvorlig ved at den medfører lammelser i armer og ben. Diagnosen kan være vanskelig og likeså å vurdere riktig behandling og forutsi prognose. Derfor e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Inno-Indigo: Nanoplatform-based drug delivery system: combinational therapy against breast and colorectal cancer

Konvensjonell kjemoterapeutisk kreftbehandling gir ofte ikke tilstrekkelig effekt fordi andelen av kreftmedisinen som kommer frem til kreftsvulsten er for liten. En annen utfordring er at kreftcellene utvikler resistens mot kreftmedisinen. Dette skjer i f.eks. 50-70% av pasienter med brystkreft. ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Intratumour heterogeneity, clonal selection and metastatic propensity in breast cancer

Prosjektets hovedmålsetning er å studere sammenheng mellom intratumor klonal heterogenitet og grad av lymfeknutespredning til axillen, som er den viktigste prognostiske faktor med tanke på tilbakefall og spredning ved brystkreft. Vi har tatt ut DNA fra et utvalg av primære brystkreftsvulster med ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ITEM: Dissecting phenotypic heterogeneity of human melanoma: building a rationale for active immunotherapies

Kreftsvulster er ofte sammensatt av ulike celletyper. Denne tumorheterogeniteten ses ofte i malingt melanom. Det viser seg at slik heterogenitet er en viktig årsak til at hudkreft-svulster utvikler resistens mot immunterapi. Mange pasienter får en "blandet respons" mot immunterapi. Dagens immunte...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Biomarkers of Cancer: Biocomputional analysis of data from population-based biobanks and health registries

Hvert år får omlag 35 000 personer i Norge diagnosen kreft og det er den hyppigste dødsårsaken. Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og prostata hos menn, etterfulgt av tykk- og endetarmskreft og lungekreft hos begge kjønn. Verktøy for å oppdage kreft på et tidlig stadium, og derme...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Comparative effectiveness research. Ansvaret for å lede i internasjonalt prosjekt (CER)

Vi har i 2016-2018 gjennomført en systematisk kartleggingsoversikt over omfang av og metoder brukt i kliniske effektstudier innen helsetjenesten. Vi søkte systematisk etter systematiske oversikter som oppsummerte effekter av tiltak og som var publisert i perioden 2009 til og med januar 2017. Vi i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Novel Live Cell Imaging and Genome Wide Approaches to Elucidate the Dynamic Roles of Reversible mRNA Modifications in Pluripotency

Pluripotens omhandler evnen embryonale stamceller har til å differensiere i ulike typer vev. N6-metyladenosin (m6A) mRNA-modifisering påvirker RNA-metabolismen. Hvordan m6A-modifisering av RNA regulerer pluripotens er lite kjent. Mens noen studier har rapportert pluripotensitet i m6A modifiserte ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den gode kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for enestående forskningsmuligheter. I dette prosjektet ønsker vi å kombinere helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger om helse og sykdom fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikl...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the missing heritability of complex diseases leveraging biobanks, registries and novel analytical tools in psychiatric disorders

Gjennom internasjonalt samarbeid har ledende forskere på psykiatrifeltet studert tusenvis av DNA-sekvenser. I en studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Genetics, avdekket forskerne dobbelt så mange risikovarianter for bipolar lidelse enn det som så langt er rapportert...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet kombinerer vi helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikling og risiko for sykdom. ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during pregnancy: long term consequences for the child

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er sammenliknet med fortsatt illegal opioidbruk vist å ha positive effekter både for den gravide og hennes barn, men LAR behandling av mor er ikke uten risiko for fosteret. Tidligere studier har stort sett vært utført på små, selekterte grupper av kvinner ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Møte for nasjonalt forskningsnettverk søvn og smerte i Norge

Det er i Norge flere forskningsgrupper som jobber med søvn og smerte fra ulike innfallsporter. Enkelte av gruppene samarbeider, men det er et stort potensiale for bedre og mer tverrfaglig samarbeid. Gruppene driver dels med epidemiologisk forskning, og dels med eksperimentell forskning på mennesk...

Tildelt: kr 57 857

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer (konferanse)

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells

Sukker og aminosyrer behandles i stamceller for at de skal dele seg og differensiere til ulike celletyper. Nye funn peker på en kobling mellom cellemetabolisme og kontroll av genuttrykk. I dette prosjektet studerer vi hvordan metabolisme påvirker genom organisering og genekspresjon, i menneskelig...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The 3rd SCENE (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment) Symposium in Drammen 28-29.1.2016

The SCENE group is a multi-disciplinary group of international professionals involves researchers and clinical staff (doctors, nurses , psychologists; nutritionists) in Europe (Sweden, Norway, Finland, England, Spain, Italy, Netherland, Croatia, Hungary, and Estonia), North-America (USA and Cana...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utilising nanotopography to maintain pluripotency and differentiate functionally long lived stem cell derived hepatocytes.

Akutt leversvikt er en svært alvorlig tilstand med høy mortalitet uten transplantasjon. Dette forsterkes av både mangelen på organer som kan transplanteres og mangelen på effektive instrumenter som midlertidig kan støtte organfunksjonen, slik man kan bruke dialyse ved nyresvikt. Vår tilnærming er...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo