213 prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer (konferanse)

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells

Sukker og aminosyrer behandles i stamceller for at de skal dele seg og differensiere til ulike celletyper. Nye funn peker på en kobling mellom cellemetabolisme og kontroll av genuttrykk. I dette prosjektet studerer vi hvordan metabolisme påvirker genom organisering og genekspresjon, i menneskelig...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The 3rd SCENE (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment) Symposium in Drammen 28-29.1.2016

The SCENE group is a multi-disciplinary group of international professionals involves researchers and clinical staff (doctors, nurses , psychologists; nutritionists) in Europe (Sweden, Norway, Finland, England, Spain, Italy, Netherland, Croatia, Hungary, and Estonia), North-America (USA and Cana...

Tildelt: kr 25 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utilising nanotopography to maintain pluripotency and differentiate functionally long lived stem cell derived hepatocytes.

Akutt leversvikt er en svært alvorlig tilstand med høy mortalitet uten transplantasjon. Dette forsterkes av både mangelen på organer som kan transplanteres og mangelen på effektive instrumenter som midlertidig kan støtte organfunksjonen, slik man kan bruke dialyse ved nyresvikt. Vår tilnærming er...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the molecular mechanisms leading to age-related chronic disease onset using an innovative in vivo setup

Diabetes er eit omgrep som beskriver ei gruppe med metabolske lidingar definert med kronisk auka blodsukker nivå (hyperglykemi). Hyperglykemi kjem av at kroppen manglar evna til produsera og/eller respondera på insulin, eit hormon produsert av beta-celler lokalisert i øyer i pankreas. Dei to vanl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neuroglial Regulation of the Haematopoietic Stem Cell Niche in Acute Myeloid Leukaemia Transformation

Akutt myelogen leukemi (AML) er en svært aggressiv kreftform, hvor unormale hvite blodceller vokser raskt og akkumuleres i beinmargshulen. AML er den mest vanlige formen for akutt leukemi hos voksne. Forekomsten øker med alderen og prognosen er fortsatt dyster. Å overvinne disse problemene vil kr...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Internet gaming disorders among youth: Prevalence, course, predictors, outcome and evaluation of diagnostic criteria

Det har i lengre tid vært kjent at overdreven og problematisk bruk av internettspill kan ha alvorlige negative konsekvenser for noen unge. I 2013 ble Internettspillingslidelse (Internet gaming disorder) foreslått som en mulig diagnostisk kategori som burde være gjenstand for videre undersøkelser ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Konferansen Methodological Issues in Oral Health Research (MIOHR) 2016

I 2004 ble den første internasjonale konferansen "Methodological Issues in Oral Health Research" organisert i Leuven (Belgia). Bakgrunnen for konferansen var blant annet at forskere og statistikere fra foreningen International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) så behovet for en egen konfe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized placebo controlled phase II study with Metformin in metabolic-unbalanced breast cancer survivors at higher risk for recurrence

Metabolsk ubalanse som metabolsk syndrom, vektøkning, sentral fedme, forhøyet insulin og blodsukker og insulinresistens, er sterkt assosiert med tilbakefall av brystkreft og dårligere utfall etter behandling. Prekliniske og kliniske studier har vist at metformin, det mest brukte medikamentet ved...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens. Antibiotika bør bare brukes når det er grunn til å tro at medisinen vil gi en viktig og positiv effekt. Omtrent 80% av alle antibiotika...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized clinical intervention trial of acetylsalicylic acid secondary prevention in colorectal cancer

Acetylsalisylsyre er et billig og trygt medikament som kan ha en forebyggende effekt i utvikling av kreft, spesielt tykktarmskreft. Eksperimentelle og kliniske data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe studien som vil bli gjennomført i dette prosjektet ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2026

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EPoS European Polyp Surveillance trial

Dette prosjektet beskriver en gruppe kliniske studier som skal finne svar på et av de viktigste uløste problemer innenfor tykktarmskreft; nemlig hvor ofte man skal undersøke pasienter med polypper i tykktarmen for å forhindre kreft. Tykktarmskreft er en hyppig kreftform i Europa og screeningprogr...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Network organization of the entorhinal space system

Hjernens systemer for posisjonsberegning har de siste årene stått fram som en av de mest lovende eksperimentelle modeller for kompleks nevral beregning. Med oppdagelsen av gitterceller som en del av hjernens mekanisme for beregning av sted i 2005 ble spatial representasjon og spatial navigering e...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

An integrated approach for epigenetic risk assessment and biomarker development for breast cancer in prospective cohorts

Epigenetikk er forandringer i genuttrykk som gir korttidstilpasning til endringer i ytre miljøbetingelser og et stressfylt miljø, og som ikke har sin årsak i nukleotidsekvensen i DNA, men skyldes bare kjemiske endringer i nukleinsyrer eller DNA-bindende proteiner. Epigenetikk i dag representerer...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Virtual reality based training - a motivating and effective way of regaining arm motor function after stroke? A multi-center RCT

Prosjektet startet i 2014 med forberedelser, opplæring av terapeuter og standardisering av prosedyrer ved alle deltakende institusjoner. Rekrutteringen av pasienter ble avsluttet ved alle 5 kliniske sentre i mai 2016 når det tilsiktede antall av 120 pasienter var inkludert. De siste oppfølgende u...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial

BAKGRUNN Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å oppr...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial - NOR-TEST (The Norwegian Stroke Project Part A)

NOR-TEST undersøkte trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt med et nytt medikament tenecteplase. NOR-TEST avsluttet inklusjon og kontroll av pasienter i desember 2016 som planlagt. Til sammen ble 1100 pasienter fra 13 sykehus inkludert. Studien viste at tenecteplase var like sikkerhet som...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian Center for Stem Cell Research 2014-2018

This application lays out a strategic plan for the Norwegian Center for Stem Cell Research for the period 2014-2018. The Center has therefore developed a four-pronged strategy with 2 translational and 2 basic science arms, with the following areas of emph asis: Clinical trials using human somat...

Tildelt: kr 26,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Roles of the SMUG1 DNA repair protein in active DNA demethylation and telomere maintenance; implications for stem cell function

DNA reparasjonsproteinet SMUG1 er et enzym som er viktig for reparasjon av oksidere pyrimidin baser i DNA. Akkumulering av pyrimidinbaser kan gi opphav til mutajoner om de ikke repareres, men okdiserte pyrimidiner er også antatt å være mellomprodukter i en type av reprogrammering i stamceller. V...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Using pluripotent stem cells (iPSC) to model mitochondrial disease, study tissue specific manifestations and investigate treatments

Mitokondrier er grunnleggende for ulike biologiske prosesser, inkludert energiproduksjon, apoptose og aldring. Mitokondriell dysfunksjon også spiller en rolle i utvikling av vanlige nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom. Primære mitokondriesykdommer er de hyppigste medfødte stoffskift...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

NSAIDs versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women - a randomized controlled trial

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner og tilstanden omfatter 3-4% av alle konsultasjoner i allmennpraksis. 50% av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet, blant disse vil 20% oppleve gjentatte infeksjoner. De fleste kvinner so...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders

Hovedmålet med prosjektet er å bruke pasient-deriverte indusert pluripotente stamceller (iPS celler) til å utvikle in vitro sykdomsmodeller for monogeniske nevrologiske sykdommer som rammer områder i hjernen som styrer bevegelser. Ved å lage iPS celler fra pasienter med disse sykdommer og få iPS ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Illuminating glia in the intact brain

Prosjektet hadde som mål å avdekke mekanismer for signalering mellom stjerneformede gliaceller (astrocytter) og blodkar i hjernen. Vi benyttet 2-fotonlasermikroskopi og ultrasensitive genetisk kodete fluorescerende sensorer for deteksjon av intracellular Ca2+ og ekstracellulær glutamat sammen med...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

-

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

LOW-INTENSITY CBT FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL-HEALTH PROBLEMS. A multi-site randomized controlled trial

LAVTERSKEL TILTAK FOR UNGDOMSSKOLEELEVER MED ANGSTPLAGER Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Phase III study comparing maintenance pemetrexed therapy with observation followed by pemetrexed therapy at progression in advanced NSCLC

Målet med studien var å undersøke om vedlikeholdsbehandling med cellegiften pemetrexed forlenger overlevelsen hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft med spredning. Inntil nylig, har de fleste av disse pasientene fått pasientene 3-4 cellegiftkurer. Deretter observeres de, og så vurderes mer ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in ME/CFS. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study

ME/CFS er en sykdom med betydelig symptombyrde, ofte med langvarig eller livsvarig funksjonstap. Årsaken til sykdommen er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert og effektiv behandling. Immundysregulering er en mulig underliggende årsak. Etter en innledende pilotstudie ble det monoklon...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland