0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus, Powerhouse-prosjekter eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte i...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in smartgrids with interacting digital systems

Kravene til et funksjonelt og fleksibelt strømnett øker som følge av elektrifiseringen og den grønne omstillingen av samfunnet. Fornybare energikilder, fleksible ressurser, og nye laster gir nettselskapene behov for en mer aktiv overvåking, styring og forvaltning av strømnettet for å opprettholde...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Mass development of aquatic macrophytes - causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem structure, function, and services

Massevekst av vannplanter i elver og innsjøer er et verdensomspennende problem, og hvert år brukes det betydelige summer på å få vannplantene fjernet. I MadMacs-prosjektet skal vi, i samarbeid med forskere fra Brasil, Sør-Afrika, Frankrike, og Tyskland, finne årsakene til den eksplosive veksten, ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanowire UV LEDs on graphene

Et grunnleggende behov for alle mennesker er tilgang til ren luft og rent vann. Mange steder oppnår man dette ved å rense lufta og/eller vannet med ultrafiolette (UV) lyskilder som effektivt dreper bakterier. Det finnes i dag et internasjonalt initiativ gjennom Minamata-resolusjonen for å fase ut...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AXL as a therapeutic target in fibrosis; biology and biomarkers

Fibrose, økt bindevevsmengde i et vev eller organ, er en viktig årsak til sykdom og død over hele verden. Det er derfor et betydelig behov for nye behandlingsformer som kan forhindre fibrose. Bioteknologifirmaet BerGenBio ASA utvikler nye hemmere av AXL/EMT signalveien, en mekanisme som ikke bare...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Holocare Cloud er et prosjekt for skybasert håndtering og AI-basert omdanning av medisinske bilder til hologrammer til bruk i kirurgisk planlegging.Metodene skal testes ut innen to ulike områder av høyspesialisert kirurgi: reparasjon av medfødte hjertefeil og vevsbesparende operasjon for kreftsvu...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Flagship Battery 2030+: Hva betyr dette for norske aktører?

Formålet med arrangementet er å presentere EU-initiativet Battery 2030+ og hvilke muligheter som ligger i dette for norske aktører som jobber i eller mot batteribransjen eller som har interesse for å komme inn på dette markedet. Battery 2030+ jobber for å få etablert et nytt Flagship program i EU...

Tildelt: kr 33 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier øker over hele verden. Dette forringer nytten av antibiotika, en gruppe stoffer som har reddet millioner av liv og muliggjort utviklingen av moderne medisin. Baksiden av medaljen er at deres utbredte bruk bidrar til en økning i forekomsten av antibio...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

DypDom: Nedsenket merd med luftkuppel for lakseoppdrett

Laks som svømmer dypere, får mindre lus. Nedsenkning av merden vil tvinge laksen dypt, men frarøver den mulighet til å etterfylle svømmeblæren. Prosjektet undersøker om laksen kan tilbys luft i en nedsenket kuppel i stedet. Nedsenkning av tre merder til moderat dyp ble gjort på Havforskningsinsti...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital trening som medisin

Befolkningsvekst og økt levealder vil i fremtiden gi helsevesenet store utfordringer. Regelmessig fysisk aktivitet representerer et stort forebyggingspotensial både i forhold til folkehelsen generelt og de dominerende sykdomsgruppene. Samtidig er det godt dokumentert at bruk av fysisk aktivitet e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett

Prosjektet "Dynamisk kapasitet i fremtidens kabelnett - DynKap" skal utvikle programvare, måleutstyr, metoder og kunnskap for å øke utnyttelsen av overføringskapasiteten til kabler i kraftnettet. Prosjektet vil bidra til overgangen til et bærekraftig, klimavennlig samfunn basert på fornybar, elek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wound dressing with soluble beta-glucan

Biotec BetaGlucans AS har utviklet en løselig versjon av beta-glukan (SBG) som er en aktiv farmasøytisk ingrediens brukt i sårproduktet Woulgan Gel®. SBG er en biopolymer fra gjær som har vist seg å stimulere immunceller og særlig fagocyttiske celler som er sentrale både i infeksjonsforsvar og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Carbon Capture by Hydrogen-Oxidizing Bacteria for Protein Creation for Use in Aqua Feeds

Dette prosjektet vil tilbringe markedet nye proteinkilder til bruk i fiske- og rekefôr og vil være en revolusjonerende løsning som addresserer både økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer linket til en global økende befolknigsvekst og matmangel i fremtiden. Prosjektet fokuserer på en ind...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sepsis studies

I mai 2017 anerkjente Verdens helseorganisasjon (WHO) sepsis som en global helseprioritet. Sepsis er kroppens livstruende respons på vanlige infeksjoner (av bakterier, virus, sopp og parasitter) som kan føre til vevskader, organsvikt og død. Opptil 31 millioner mennesker påvirkes av sepsis hvert ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

SafeGuard - New well monitoring technology for CCS sites

Fishbones Jetting/Drilling teknologi utviklet av Fishbones AS er foreslått å bli tilpasset til å fungere som permanent og lett tilgjengelig brønn-basert overvåkings- og varslingssystem for brønner som penetrerer eller omgir et valgt CO2-sekvestreringssted. Fishbones Jetting/Drilling-teknologie...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An innovative machine for digitalization of shotcrete operations in tunnelling with real-time process control and 3D mapping.

Innovasjonen har som mål å gjøre betongsprøyte operasjonen i "Drill & Blast" tunnel-/ og gruveproduksjon mer miljøvennlig, sikrere, med bedre kvalitet og lavere kostnader. Dette kan oppnås ved å utvikle en helautomatisk betongsprøyterobot, som sikrer i sanntid at tykkelsen på betonglaget allti...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

Urbant landbruk har de siste årene utviklet seg raskt verden rundt. Fordelene med å produsere mat i byen (byområder) med lave klimagassutslipp, resirkulering av matsvinn, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement har blitt allment kjent og godt mottatt av folk. NIBIO - Norsk institutt for ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske fosforkilder (P-kilder) av kommersiell verdi er begrenset. For å kunne produsere tilstrekkelig P-gjødsel for å kunne opprettholde og øke fremtidig landbruksproduksjon er resirkulering fra organiske P-kilder er helt nødvendig. Avløpsvann fra husholdningerinneholder store mengder fosfor,...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 461 mill NOK per år. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere et lagersvinn på 40% før omsetning. De siste 10 årene har tuppråte på gulrot forårsaket en stor andel vraket vare. Symptomene ses som en mørkfa...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

Programplanen til ENERGIX fremhever viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomasse baserte, som bidrag til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om total utnyttelse av biomassen. Den metallurgiske industrien i Norge...

Tildelt: kr 19,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid

Utfordringer som oppstår i forbindelse med økende integrasjon av variabel fornybar energiproduksjon og økende kraftutveksling mellom land er tydelig synliggjort gjennom de høye strømprisene og den store prisforskjellen vi har erfart i Norge og Europa den siste tiden. Dette aktualiserer en sannsyn...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CrabTech II

Snøkrabbe er en en ny art i Barentshavet og snøkrabbefisket har vist potensiale til å være lønnsomt. De siste par årene har det imidlertid ikke vært lønnsomhet i dette fiskeriet. En viktig årsak til dette er at fiskeflåten har fått forbud mot å fiske på rike fiskefelt i Smutthullet og blitt henv...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland