173 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive goose management beyond borders

I forhold til framdriftsrapport innlevert 1. oktober 2016 fremkommer nye resultater i listen over oppdaterte resultatindikatorer og i vedlegg. Det har vært gjennomført en mini-workshop i Danmark ved Aarhus Universitet der spesifiseringer og databehov for de siste modelleringene (scenarier for ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend og -utfordring blir forstått og håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Kunnskap synes s...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land: Man and forests - an evaluation of management strategies for reduced deforestation and forest degradation

REDD+-piloter er etablert for å skaffe erfaring om hvordan reduserte utslipp fra avskoging kan implementeres lokalt. Prosjektet har fulgt 6 piloter - i Brasil, Den demokratiske republikken Kongo, Tanzania og Uganda. Prosjektet har fokusert på fire aspekter. Først dokumenterer vi de institusjonel...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive management: Is there a golden toolbox hidden behind a buzz word and a utopian panacea?

Hovedmålet med ADMAN har vært å rette oppmerksomheten mot adaptiv forvaltning i villreinfjellet. Trender internasjonalt og i Norge går i retning av maktoverføring fra sentrale til lokale myndigheter, det skal være økt satsning på lokal næringsutvikling, forvaltningen skal være kunnskapsbasert og ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

INDNOR: Hydrologic sensitivity to Cryosphere-Aerosol interaction in Mountain Processes (HyCAMP)

Et sentralt utfall av HyCAMP er å forbedre vår kunnskap om interaksjon mellom aerosoler og kryosfæren, og påvirkning av det hydrologiske kretsløpet. Helt konkret, har prosjektet forbedret evnen til hydrologisk konsekvensanalyse. Det endelige målet med forskningen er å gi bedre kapasitet til å mo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Water related effects of changes in glacier mass balance and river runoff in western Himalaya, India: past, present and future (GLACINDIA)

GLACINDIA-prosjektet har fremmet samarbeid mellom indiske og norske forskere. Utvekslingsbesøk og kunnskapsoverføring har vært en integrert del av prosjektet. Under feltarbeid på isbreene Chhota Shigri og Patsio i NV-lige Himalaya deltok indiske forskere fra Jawaharlal Nehru University (JNU) for ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VANN - Evolutionary ecology and hydrology - the effects of stream flow dynamics on the white-throated dipper

Vi har kombinert hydrologi og biologi for å forstå hvordan den lokale vannføringen ved hekkeplassene påvirker Norges nasjonalfugl, fossekallen Cinclus cinclus. Når biologer er interessert i hvordan miljøet påvirker dyr, er det ofte miljøfaktorer i stor romlig skala som brukes. Et eksempel på sl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forurens: Mercury in the Arctic: The roles that atmosphere, aerosols, snow and ground play on the mercury cycle at Ny-Ålesund.

På nittitallet ble det oppdaget at det om våren ble funnet helt unormale, lave nivåer av elementært kvikksølv (Hg) i lufta på arktiske målestasjoner. Dette var veldig overaskende for en forbindelse som var kjent for å ha lang oppholdstid i atmosfæren. Noen helt spesielle forhold i Arktis måtte væ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adverse Outcome Pathways for Endocrine Disruption in Daphnia magna, a conceptual approach for mechanistically-based Risk assessment

EDRISK Prosjektet har til hensikt å utvikle Adverse Outcome Pathway (AOP) for hormonforstyrrende effekter i Daphnia magna å forbedre forståelsen av hvordan enkelte miljøgifter påvirker krepsdyr. Arbeidet med å utvikle AOP har medført studier av en rekke relevant virkningsmekanismer og ført til la...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

WATER: Ecosystem responses to different regulation regimes (ECOREG)

De fleste elver og bekker over hele verden opplever naturlige variasjoner i vannføring gjennom året. Mens klimaendringer øker risikoen for ekstreme oversvømmelser og ekstrem tørke, er "normal" flom og tørke en del av den naturlige rytmen i elvas økosystem. Naturlige variasjoner i vannføring er vi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Vann: Modeling ocean migration of Atlantic salmon (Salmotrack 2013-2016)

Selv om laksen lever store deler av livet i ferskvann er det i havet de gjennomfører mesteparten av veksten sin. Dødeligheten i denne fasen er imidlertid høy og variabel, samtidig som det nettopp er denne fasen av laksens liv som vi har minst kunnskap om. Forhold i ulike områder av Atlanterhavet ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity management and the Water Framework Directive under climate change

Framtidas vannforvaltning må ta hensyn til at bioversitet og bestandsstruktur hos akvatiske organismer er påvirket både av kjemiske og fysiske faktorer i vann, samt disse faktorenes påvirkning på samspillet mellom arter. Framtidig endringer i klima vil forandre disse faktorene, og sannsynligvis m...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS Nanoparticle Characterisation in Environmental Media: Linking exposure to effects

Det viktigste forskningsfokuset når det gjelder NanoCharm er karakterisering av de fyskio-kjemiske tilstandsformer av nanopartikler i naturlige media, med vekt på den eksponeringsdelen av dose-respons tester. Vår sentralhypotese var at mangel av data om kjemisk karakterisering svikter robustheten...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution - NORDIC LAke exposure to Cyclic Siloxanes: assessment of transport, distribution and fate

Cyclic volatile methyl siloxanes (cVMS) are used in personal care products, and are emitted to aquatic environments with wastewater effluents. With several reports documenting high concentrations in the aquatic environment, cVMS have come under extensive scrutiny by both national and internationa...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS- Strategies for implementation of sound cereal production methods with low loss of pesticides and phosphorus

Det er behov for økt kunnskap om tiltak for redusert landbruksforurensning som tar hensyn til miljøutfordringer både når det gjelder plantevernmidler og fosfor og sees i sammenheng med bøndenes atferd og økonomiske vurderinger. Prosjektarbeidet i STRAPP tar utgangspunkt i data for perioden 1993-2...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: SPARC. Snow Patch Archaeology Research Cooperation - The effects of climate change on vulnerable high mountain heritage environments.

SPARC prosjektet har forsket på snøfonnene som jaktens kulturmiljøer spesielt relatert til reinsjakt gjennom flere tusen år. I noen regioner utgjør snøfonnene en arkeologisk kontekst, hvor reinsjakt har etterlatt materielle spor i fonna fra jakten. Andre steder ligger snøfonnene hvor det er et pa...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

Gårdshaugene i Nord-Norge er landbebyggelse som i hovedsak kan dateres fra slutten av jernalderen og frem til moderne tid, med flest datert til middelalder. En gårdshaug eller bosettingshaug kan bestå av en enkelt gård eller flere gårder sammen som klyngetun, fiskevær eller kirkevær. Nesten 900 g...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sorption to engineered nanomaterials and its impact on the bioavailability/toxicity of fossil fuel-derived hydrocarbons to aquatic organisms

Prosjektets målsetning er å øke forståelsen for hvordan karbon nanomaterialer (CNM; karbon-nanorør og fullerener) oppfører seg i ferskvann, og hvordan de reagerer med og påvirker andre typer forurensninger slik som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Deres skjebne i miljøet (suspensjon o...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Preventing environmental effects of products through producer responsibility

Prosjektets fokus er på produsenters og importørers ansvar for farlige miljøeffekter av produkter når de er i bruk og når de blir avfall. Mange miljøproblemer skriver seg ikke fra produksjon av produkter, med sine forurensende utslipp m.v., men fra bruken av de ferdige produkter og fra dispone...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND - Habitat fragmentation and pathways to extinction in dead-wood dependent fungi

Vi har undersökt 28 naturskogar med gran i Norge och Sverige och samlat in data från 1.680 lågor. Insamlade fruktkroppar representerar mer än 500 arter av tickor och skinnsvampar (kjuker och barksopper). Många arter är nya för Norge och flera är nya för vetenskapen. Vi har identifierat 9.300 unik...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

FORURENS: Non-animal (alternative) testing methods for REACH

Prosjektet alterREACH har i perioden 2010-2016 gjennomført studier for å utvikle og evaluere alternativer til forsøk med dyr. Dette arbeidet har konkret medført utvikling og bruk av data-assisterte prediksjonsmodeller og eksperimentelle metoder med fiskeceller for som alternativer til forsøk med ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo