0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2-Foam for Mobility Control in CCUS

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbonavtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN'...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable Resources into Polymers

Mens de fossile karbonressursene minker har konsentrasjonen av karbondioksid økt kontinuerlig siden den industrielle revolusjonen. Karbondioksid fremstår dermed som en av de rikeste karbonkildene for fremtiden. Imidlertid er CO2 relativt inert (ureaktivt), og kun ca. 0,5% blir for øyeblikket utny...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Biochar as an adaptation strategy for climate change

Biokull er det karbonrike produktet som oppstår som følge av pyrolyse av organisk jordbruksavfall. Når biokull blandes inn i jord vil det: 1) forbli stabilt slik at karbonet lagres i jorda (reduksjon av klimagassutslipp), 2) bidra til å redusere utslipp av andre klimagasser fra jord- nitrogenoks...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage in the North Sea: Quantification of Uncertainties and Error Reduction (CONQUER)

Målet med CO2 lagring er å lagre store mengder CO2 i geologiske formasjoner på en effektiv og trygg måte, uten risiko for lekkasje til grunnvannsressurser og med minimal lekkasje til atmosfæren. Avgjørelser må tas med hensyn på hvilke formasjoner som kan brukes og hvordan man kan overvåke pros...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocomposite Membrane Containing Bio-nanofibers and Mimic Enzyme for CO2 Separation

Prosjektet NanoMBE har som mål å utvikle bio-baserte nanokomposittmembraner som kan gi en signifikant forbedring i separasjon av CO2 fra røykgass fra kraftverk (CO2/N2-separasjon) og som kan oppgradere biogass (CO2/CH4-separasjon). Nanokomposittmembranene er designet for å imitere bio-membraner, ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties

Teknisk innhold Vi bruker dataassistert tilnærming for å gjøre utviklingen av nye CO2 absorbenter med forbedrede egenskaper mer effektiv. Vår metode er basert på en evolusjonær algoritme (EA) som er en global optimeringsmetode som sørger for at absorbenter med mange optimale egenskaper kan...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon Capture in Molten Salts

Mål: Å utvikle en ny metode for å rense avgasser for CO2 med påfølgende frigjøring av ren CO2 for transport og lagring. Prosjektets hovedmål er å finne ut hvordan vi kan få ned temperaturen, beholde effektiviteten og samtidig senke energiforbruket i denne spesielle prosessen. Teknisk innhold: ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 1

Global warming caused by anthropogenic greenhouse gas emissions is possibly the most severe environmental challenge facing the world today. Carbon Capture and Storage offers a route to reduce these emissions and help mitigate the presently uncontrolled global temperature rise. The European Carbo...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Tekn.-Ind.)

...

Tildelt: kr 220,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Vestland

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning IFE

...

Tildelt: kr 829,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2025

Sted: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Energi

...

Tildelt: kr 242,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage