0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mathematical modeling of TKI effects and immune response to predict patient-specific treatment dynamics in CML

Arbeidet med å lage en matematisk modell pågår i det internasjonale konsortiet. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Data fra Nordiske studier er lagt inn i den felles databasen. I Tromsø arbeider man med å karakterisere interaksjoner av våre vanlige tyrosinkinasehemmere for KML på ulike enzymer i human...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Playwell - Sosial gaming

Barn og unge bruker mer tid hjemme enn før og da gjerne foran skjermer. Bekymrede foreldre fortviler av det de tolker som økende sosial isolasjon blant deres barn. Kommuner får ukentlige telefoner fra slike foreldre, som ikke finner relevante aktiviteter som dekker barnas interesser i deres nærom...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Evetro - Digitalt system for effektiv kontinuerlig forbedring

Effektive team er ansett som ett av de beste konkurransefortrinnene en bedrift kan ha, men hvordan får man en gruppe mennesker til å jobbe effektivt sammen og kontinuerlig forbedre måten man jobber på? Mange opplever et stort tidspress som medfører at man ikke setter av tid til kontinuerlig forb...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. F...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Fra kreftforskning til behandling

Oslo Cancer Cluster (OCC) skal være en foretrukken forskningspartner som leverer forskning av høy kvalitet og relevans for næringslivet, forvaltning og samfunnet for øvrig og samtidig være et bindeledd mellom næringsliv og akademia. OCC vil konsentrere seg om relevant kompetanseutvikling inn i pr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The 6th International Feed Conference - Present and future Challenges (Feed2018)

The sixth International Feed Conference (Feed 2018) is an international conference focusing on animal feed. The conference is the sixth edition of a series of conferences held biannually, and was first initiated by the European Union’s (EUs) leading references laboratories and research facilities...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BÆREKRAFTIG PLAST - MILJØ- OG RESSURSEFFEKTER AV PLAST I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV

Plast er et relativt ungt materiale og blir i dag i all hovedsak produsert fra fossilbaserte ressurser som olje og naturgass. Plast brukes i mange ulike type anvendelser, fra svært kortlevde produkter som emballasjeløsninger, til produkter med noen års levetid (tekstiler, leketøy, verktøy og inve...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Edge: assessing the climate transition record of Norwegian companies

Finanssektoren har en viktig rolle i å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Sektoren bestemmer hvilke selskaper og prosjekter som får tilgang til kapital, og dermed påvirker selskapers konkurranseevne og former fremtidens handel, industri og infrastruktur. D...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Good Move - gjør det enkelt å flytte inn i sirkulærøkonomien

Forskning viser at den globale snittemperaturen vil stabilisere seg 4-5 grader høyere enn i pre-industriell tid, at havnivået vil stige med 10-60 meter over dagens nivå og at jorden vil gå inn i en konstant drivhustilstand, med mindre overgangen til en grønn økonomi skjer raskere enn Paris-avtale...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Digitalt univers i livsvitenskap og bioteknologi for grunnskolen

Vi er inne i «den genetiske æraen». Bruk av bioteknologi spiller en stadig viktigere rolle innen så ulike felt som helsetjeneste, forskning, landbruk og industri. Gen- og bioteknologi er ventet å få en stadig mer sentral rolle i å løse viktige samfunnsutfordringer både innen medisin, miljø og mat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen Center for Brain Tumor Research

Prosjektet har som formål å utvikle bedre behandlingsalternativer for pasienter med kreft i hjernen. Dette vil bli gjort ved å overføre ny viten utviklet i laboratoriet basert på grunnforskning og translasjonell forskning. Gruppen har vist, at legemiddelet Thioridazine, som tidligere har vært bru...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer består av epidemiologier, biologer, molekylærbiologer og leger som forsker på autoimmune sykdommer med en sterk arvelig komponent. Senteret skal forsøke å finne årsaksmekanismene bak sykdommene, for å kunne tilby bedre behandling, med færre bivirkninger...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte ifm skalering av ProductionCompass i Brasil og USA

Solution Seeker er i ferd med å vokse internasjonalt, i takt med planlagt kommersialisering av ProductionCompass høsten 2018. Blant satsningsområdene til Solution Seeker internasjonalt er Brasil og USA. Fem nøkkelpersoner i Solution Seeker vil derfor gjennomføre tre reiser til Brasil, samt to rei...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utvikling av gode læringsmiljøer, elevers motivasjon og læring gjennom estetiske tilnærminger til inkludering

I dette doktorgradsprosjektet utforskes inkludering og estetiske tilnærminger til læring gjennom kunstbaserte didaktiske designprosjekter i grunnskolen. Hovedproblemstillingen for arbeidet, er: Hvordan kan kunstbaserte didaktiske designprosjekter bidra til inkludering og estetiske tilnærminger ti...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mass production of carbon nano-onions from Norwegian wood waste

This project is our first steps towards developing a new generation of cost-effective and sustainable carbon nanomaterials with a broad range of applications, related to energy storage, self-lubrication, catalysis, and nanomedicine. The project aims to prepare so-called carbon nano-onions (CNOs...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

QuineCore Collaborative media production

Integration of AI tools for speech-to-text, face and object recognition and real-time image segmentation and processing. First stage is automatic indexing of “who’s in the shot” and “what is in the shot”. When integrated with production-logic, these additional data can speed up editorial phase i...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Utstyrsfinansiering, massespektrometer m/ekstrautstyr

Utstyrsinvestering i massespektrometer med IonKey-systemet og integrert høytrykks væskekromatografi (ekstrautstyr) muliggjør sikker måling av svært lave konsentrasjoner av hormoner i ulike prøvematerialer, inkludert mikrodialysat. Instrumentet øker kapasiteten for slike målinger slik at en kan må...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Statoilakademiet 2016 og 2017

Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiT Norges arktiske universitet og Statoil ASA. Den økonomiske støtten under denne avtalen skal fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning. Satsningsomr...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Strategic Brain Research. "Virginia-Nordic Precision Neuroscience II, From Discovery to Translation and Innovation"

Denne transatlantiske konferansen (http://www.vnpn.science/ ) har til formål å styrke samarbeid mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International student mobility: drivers, patterns and impacts

Internasjonalisering og internasjonal studentmobilitet (ISM) har stått høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Kvalitet, men også relevans, brukes som begrunnelser for å tilrettelegge for ISM. I MOBILITYprosjektet har vi sett på forutsetninger for, og virkinger av, studentmobilitet med ...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

Med hensyn på den økende oppmerksomheten på miljøutfordringene, havforskning og marint liv, hvor man har aktivt begynt å se nærmere på grønnere energiressurser og forskning på avsidesliggende steder i havet, har SeaMag-prosjektet valgt å fokusere på å tilby en løsning for en bærekraftig kraftkild...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context

The “Public Workshop on Indigenous Internationalism in Context” will gather international scholars who focus on Indigenous internationalism and its history. This may include research on global Indigenous organizations (like the World Council of Indigenous Peoples - WCIP), transnational Indigenous...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change Modeling and Prediction of Economic Impact

Globale klimaendringer er nå anerkjent som en av de største samfunns-utfordringene i vår tid, og har allerede hatt en stor påvirkning på land, lokal-samfunn og individer verden over. Å takle denne utfordringen på best mulig måte krever gode og nøyaktige svar på følgende spørsmål: (1) Hva er eff...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har hatt 4 aktive arbeidspakker (AP) hvorav AP1’s forskningsfokus var å bestemme fettsyrer i SN2 posisjoner ved å bruke en kvantitativ 13C NMR metode direkte på intakte triglyserider. Ved høyfelts NMR og avansert signalbehandling fant man den dominante fettsyre i SN2 posisjon for svine...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

En viktig utfordring innen fiskerivitenskap er å forstå hvorfor antallet fisk som overlever gjennom de første årene av livet varierer betydelig mellom år for mange fiskearter. I SpaceShift-prosjektet har vi fokusert på hvordan endringer i romlig og sesongmessig fordeling av fiskeegg og -larver på...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Heart Failure in Norway - a registry approach

Hjertesvikt er et klinisk syndrom med symptomer og tegn på at hjertets pumpefunksjon av ulike årsaker er svekket. Hjertesvikt er definert som en global pandemi som affiserer omlag 1-2% av den voksne populasjonen. Medisinske innovasjoner har bedret prognosen i løpet av de siste tiårene, men dødeli...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Bidrag til evaluering av NSD

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Gungnir Barbells - Forenklet trening gjennom produktinnovasjon.

Dagens løsninger gjør det tidkrevende og fysisk vanskelig å sikre vektskiver på treningsstangen. Fjærlåsene som brukes nåtildags kan i tillegg være vanskelig å finne, da de ofte forsvinner og kan oppleves som lite brukervennlig for sluttbrukeren. Gungnir Barbells utvikler en olympisk vektstang m...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

The Richarddalen Complex: a part of the Southwestern Svalbard's Province in the northwest? (RiS ID:10910)

We are planning to collect a comprehensive suite of high-pressure lithologies for petrological and geochronological studies. The additional target will be shear zones, where detailed field observations, structural measurements and sampling of the mylonites will be performed. The multi-technique U...

Tildelt: kr 64 866

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa