870 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KomVent-Innovative løsninger for fremtidens ventiler

Søkerbedriften ISIFLO utvikler og produserer koblingsprodukter i messing og plastkompositt for distribusjon av drikkevann og av gass til husholdninger. ISIFLO ønsker å utvide produktspekteret sitt til ikke bare å være koblinger, men også ulike former for ventiler og kraner. Disse produktene vil b...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WONDerful Circular REST

Ved starten av 2021 nådde prosjektet første milepæl, der tallene fra LCA rapporten ble presentert. I rapporten ser vi dagens miljøavtrykk av valgt prosjektseng. Her fremkom det også hvilke deler av sengen som står for det største miljøavtrykket. Et av målene er å utvikle en seng med halvert milj...

Tildelt: kr 18,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst Packs

Nammo og SINTEF har i samarbeid videreutviklet teknologi for små og mellomstore rakettmotorer som benytter et flytende grønt drivstoff, hydrogenperoksid, som kun slipper ut miljøvennlig oksygengass og vanndamp til omgivelsene. Kjernen i denne teknologien er en katalysator som hurtig splitter driv...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving Performance in Real Sea

Når et skip beveger seg forover i bølger vil det oppleve en økning i motstand på grunn av bølgene. Tradisjonelt stille vann er antatt for optimalisering av skipsdesign. Likevel representerer det ikke realistiske betingelser opplevd på sjøen. Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) har ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

2021 har vært et år med vekst for den syntetisk-animalske proteinindustrien: Et økende antall selskaper (nå 80+) fra 18 i 2018, dramatisk økende investeringsnivå, fremveksten av støtteselskaper og nye regulatoriske godkjenninger. Fermenteringsbaserte melkeproteiner ble kommersielt tilgjengelige i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Development and demonstration of frost-free Membrane Energy Exchanger and reduced ice and frost in heat wheels for Nordic weather

Defreeze MEE Now er et prosjekt som skal utvikle løsninger for en ny type frostfri membranbasert energigjenvinnere (MEE), samt å redusere is og frost i roterende gjenvinnere for nordisk klima. Moderne boliger har mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning ved at like mye frisk uteluft ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

SKIE – Smart solar shades

SKIE er en green-startup som fokuserer på å utvikle smarte energiproduserende solskjerm. Den kombinerer solskjerming med energiproduksjon gjennom fange opp solkraft i vinduer. Løsningen kan potensielt spare en betydelig mengde energi som kreves for avkjøling, samtidig som den tilbyr en ny dimensj...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Teknisk mulighetsstudie av et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem for EKG-måling og deteksjon av hjerteflimmer.

"Feasilbility-study" for et nytt sensorsystem for EKG-monitorering som er rimiligere og mer brukervennlig sammenlignet med det som er tilgjengelig på markedet i dag. Prosjektets overordnende mål er å utvikle, teste og verifisere et potensielt nytt brukervennlig, nøyaktig og rimelig sensorsystem f...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Theoretical and experimental study of transition metal oxyhydride nanomaterials for superconductivity and photocatalysis

Yttrium oksyhydrid (YHO) og titan oksyhydrid (TiHO) tilhører til klassen av blandede anionmaterialer som har potensial for anvendelser i fotokatalyse, smarte vinduer og superledning. YHO- og TiHO -pulver og tynne filmer er syntetisert ved reaktiv magnetronsputring og ved kjemiske metoder. YHO -fi...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Effektiv separasjon av mikropartikler fra vann vha. et innovativt, clog-free, mikrofluidisk separator.

Trilobite AS ønsker å videreutvikle og optimere en ny teknologi for separasjon av små (ned til 5µm) partikler fra vann (som mikroplast, organiske partikler og alger), i en kompakt og skalerbar løsning som tillater kontinuerlig behandling av store vannvolumer (minst 50m3/time) uten at filterenhete...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Graphene-based corrosion protective coating for aeronautics industry

Dagens krombaserte korrosjonsbeskyttelsesløsninger ønskes erstattet av mer miljøvennlige alternativer. I CORR-PROOF-prosjektet skulle vi i utgangspunktet kombinere grafenoksid (GO) og polyhedral oligomeric silsesquioxan (POSS) slik at det dannes et korrosjonsbeskyttende belegg uten nærvær av krom...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety

Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kritiske funksjoner innen samfunnssikkerhet og beredskap. Forskningsresultatene v...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Sensero - Data analysis for electrical grid infrastructure

Sensero utvikler programvare som benytter seg av data fra strømnettet for å bygge en analyseplattform som legger til rette for at nettselskap (selskapene som eier og drifter det elektriske kraftsystemet) for første gang vil kunne lokalisere og følge hvor i strømnettet energi går tapt. Hvert år t...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SoundSensing - støydata i sanntid

Støy er uønskede kontinuerlige eller gjentatte kortvarige lyder. Støy kan oppstå på flere måter, men er ofte et resultat av trafikk, industri, eller andre menneskelige aktiviteter. Konsekvensene av høy eksponering for støy over lang tid er helsemessige skader og redusert livskvalitet. I tillegg k...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The lean-digitalization paradox

Prosjektets hovedaktivitet i 2020 har vært å følge opp konkrete industrielle case hos bedriftspartnere som er egnet til videre kunnskapsutvikling i form av praktiske endringer og vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling. Dette har vært basert på første prosjektleveranse (arbeidspakke 1 In...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous icing protection solution for unmanned aircraft rotors

Når et fly opererer i isingsforhold, er påbyggin av is på flyets overflater et kritisk og komplekst problem. Kompleksiteten økes ytterligere i frobindelse med flyets propell på grunn av det dynamiske mijøet skapt av propellens hurtig roterede bevegelser. For ubemannede fly (UAV) er ising på prope...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Aluminium Packaging in Norway – Alpakka

Prosjektet Alpakka ønsker å bidra til mer og bedre resirkulering av mat- og drikkeemballasje laget av aluminium. Alle aktørene i resirkuleringssystemet og en emballasjebruker Kavli er partnere i prosjektet sammen med SINTEF og NTNU. I Arbeidspakke 1 «Collection» er det blitt gjennomført littera...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Cyber Resilience

Forsking har vist at maritime navigasjonssystem kan bli manipulerte gjennom cyberåtak. Marcy-prosjektet har som mål å utvikle maritim cyberresiliens, dvs. metodar for å sikre at digitale maritime system og maritime operasjonar kan motstå, oppdage, overleve og gjennopprette normaltilstand ette...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Real time, multiscale digital twin as decision support for adaptive welding robots

Målet med prosjektet var å lære roboter en dyp forståelse av sveising ved å bruke en kombinasjon av smart elektromekanisk design og en velinformert programvare. Ettersom Welmax er utvikler og produsent av automatiserte adaptive sveiseroboter, og IFE har matematiske modeller for å simulere sve...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SKI ALIVE - Digital plattform for skiproduksjon

Madshus er verdens eldste, fortsatt eksisterende, produsent av langrennsski. Fra fabrikken på Biri leveres alt fra avanserte konkurranseski til dyrere innstegsmodeller der designet er optimalisert med hensyn på materialkvalitet, utforming, vekt og ski-snø egenskaper. Med kvalifiserte tilbakemeldi...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart og bærekraftig SMB fabrikk

SmartFab prosjektet startet i april 2019. Beskrivelser på både norsk og engelsk fins på prosjektets webside: https://www.sintef.no/prosjekter/smartfab/ I SmartFab har vi forskningsmessig søkelys på løsninger som bygger på 'state-of-the-art' prinsipper og metoder innen digitalisering, masseprodus...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Effektiv plasmaprosess for desentralisert nitrogenoksidproduksjon fra luft

I prosjektet jobbes det med å forbedre prosessen, gjennom å forbedre energieffektiviteten i plasmaen, optimalisere absorbsjon av NOx-lufta og i sum forbedre økonomien. Gjennom 2021 har energieffektiviteten blitt forbedret gjennom optimalisering av plasmageometri. Resultatene så langt viser at pro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low Lead Brass for Sustainable Community Development

Prosjekteier, ISIFLO, er kjent for sine smidde og maskinerte kvalitetsprodukter i messing, deriblant komponenter for drikkevannsdistribusjonssystemer. Disse produseres i messinglegeringer som inneholder bly for å øke maskinerbarheten. Avhengig av vannkvalitet og produktegenskaper vil ulike mengde...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonom maskinering av dype komplekse hull

Sandvik Teeness er et selskap i Sandvik Coromant organisasjonen, som er en stor global leverandør av verktøy for sponbearbeiding av metaller. Sandvik Teeness utvikler og produserer vibrasjonsdempede verktøy for krevende maskineringsoppgaver, hvor lange verktøy inngår. Vanlige anvendelser for verk...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SumAl: Solute cluster manipulation for optimized properties in Al-Mg-Si based Al alloys

Kontinuerlig vektreduksjon er en nøkkel til utviklingen av en bærekraftig og grønnere transportsektor. Dette representerer en betydelig mulighet for norsk aluminiumsindustri. Markedsvekst og økt lønnsomhet av lette Al-løsninger kan realiseres ved ytterligere forbedring av produktegenskaper. Pres...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Superior fatigue stressed chassis components

Lettere kjøretøy er en åpenbar måte å redusere energiforbruket og møte strengere miljøkrav i transportsektoren. Substitusjon av materiale representerer en av hoved-metodene for å redusere vekt av kjøretøy og dermed redusere CO2-avtrykk. Substitusjon av stål med aluminium er en nærliggende løsning...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biodegradable Plastics in Demanding Applications

Plast! Et foretrukket materiale i et utall av produkter og anvendelser, men som likevel av de færreste regnes som verdifullt og som til og med skaper store forsøplingsproblemer. Hvorfor da ikke bare kutte ut bruken av plast? En god grunn til å beholde plast er, at på tross av den generelle negati...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fra nanoteknologi til bedre glid

Skisport, og særlig langrenn, regnes for å være Norges nasjonalidrett, og nordmenn identifiserer seg sterkt med denne idretten. Vi hører stadig toppidrettsutøvere uttale seg om gode eller dårlige ski etter fullførte renn, noe som betyr at de opplevde lite eller mye friksjon mellom ski og snø. God...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet