0 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole gravity slip separator

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SOLUBLE GAS STABILISATION AND OTHER ALTERNATIVE TECHNOLOGIES TO MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF SEAFOOD

MAP of wet foods (such as fresh fish and meats) are hampered by the large volume of gas to product volume necessary in order to ensure CO2 availability and thereby inhibition of bacterial growth. The ratio between the gas and product volume is often as hi gh as 2 or 3, implicating a package size ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Impacts of drilling mud discharges on water column organism and filter feeding bivalves

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Usikkerheter ved gjennomføring av prosjekter i industrien

Målsettingen for doktorgradsprosjektet er å videreutvikle prinsipper, metoder og modeller for usikkerhetsstyring ved gjennomføring av prosjekter der både tekniske, økonomiske, menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer blir vurdert. Anvende lsesområdet vil være rettet mot prosjekts...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantification of production effects through integrated modelling and inversion of time-lapse seismic data

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEMO 2000 LOWACC development project

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU Integrated Project "Safe, Environmentally-friendly and Efficient Shipping Operations"

Kommisjonen vil i mars 2005 utlyse en IP på ”Safe and efficient ship operations”. Dette er tenkt å være en av EU-kommisjonens hoved F&U initiativ mot europeisk rederinæring, og vil i stor grad være med å påvirke ”next generation ship operations”. IP’en vil adressere operasjon av skip i videste ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

NASJONAL EKSPERT I EU-KOMMISJONEN: 4. ÅR - Utstasjonert Nasjonal-ekspert i EU-kommisjonen med arbeidsområde innen energirelatert forsking...

...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pålitelighetsfokusert forskning og kartlegging av potensielle feilårsaker og ekspert/datametodikk-utvikling for instrumenterte sikkerhetssys

Olje og gassvirksomheten til havs og på land setter stadig sterkere krav til ytelsesfaktorer som tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr og operasjoner. Prosjektet er rettet mot forskningstema tilknyttet : 1) Instrumenteringspålitelighet 2) Pålitelige dypvannsoperasjoner. Det er i dag en mange...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Utvikling av minimalt prosesserte produkter fra oppdrettstorsk

Minimal prosesserte produkter er et voksende segment i Europa. Fiskeprodukter er underrepresentert i dette segmentet, hovedsakelig pga av uforutsigbar kvalitet på produkter levert fra tradisjonell fiskeprosesseringsindustri og derved uegnet til minimal pr osessering. Den ofte ujevne tilgangen av ...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of phase I vaccine against Staphylococcus epidermis infections resulting from implant associated surgery - Avslutning dr.grad

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Effects of off-shore oil industry related discharges in the Arctic

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombin...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kjeveortopediske retensjonsbrikker. Utvikling av et nytt produkt for langtids retinering av tenner etter en kjeveortopedisk behandling

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Functional rolled surfaces

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT! In-flow measurement and control system (IMCOS)

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en nedihulls måle- og kontrollenhet som kan måle væskestrøm fra én produktiv reservoarsone og regulere væskestrømmen fra samme område for å oppnå en optimal struping av sonen. I tillegg kan enheten gjøre målinger på hele brønnstrømmen. Dette åpner for prod...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole ultrasonic imaging and measurement for well intervention

In all kinds of well operations such as drilling and completion, maintenance and intervention and final abandonment, the nature of the work is such that it must be carried out blind. In many of these situations it would be very helpful to see the objects causing the difficulty. Cameras for downho...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av teknologi for automatisk estimering av fiskevekt på levende fisk i sjø

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Proteomics as state-of-the-art methodology to assess fish health.

One of the key elements in successful aquaculture production is the health and quality of farmed fish. Determining the health of cultured fish currently employs measurement techniques, which are often both time-consuming and costly. In addition, the major ity of these techniques are destructive a...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demo 2000 Composite Riser

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

FUNN-2-Adm.av skatteinsentiv-ordninge

Sluttrapp/Rogalandsforskning

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Significantly increased yield&cost efficiency in ecological agriculture ...

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Organofosfater i hydraulikkoljer

Ved etterprøving av eksponeringsforhold knyttet til arbeid med hydrulikkoljer inneholdende organofosfater er det påvist en betydelig mangel når det gjelder kunnskap om sammensetningen av benyttede oljer og reelle eksponeringsveier og nivåer. Det foreligge r heller ingen gode beskrivelser av prose...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towards seismic e-fields

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Aldring og helse på sokkelen

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

NATO-NATO-stipend

NATO Stipend Treindl Electrochemical studies of sulphur oxide reactions

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Preconditions for Learning in a School for All.

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Advanced digital signal processing for increased survivability of out-of-hospital acute cardiac arrest patients.

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland