0 antall prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LOWACC Offshore Pilot Development

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

MPECS to detect high risk colorectal adenomas

Colorectal cancer (CRSC) is one of the leading cancers and the mortality is high and hardly has changed over the past decades. It is believed that most CRCs are preceded by a pre-invasive phase, called colorectal adenoma (CRA). About 2-5% of all CRAs pro gress to cancer. It is therefore importan...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Støtte til konferansen ENERGY21

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av fler-nivå turbin til bølgekraftverk.

Wave Energy AS (WE) kommersialiserer det patenterte bølgekraft-konseptet SSG, som har den egenskap at bølgene blir oppsamlet i flere basseng etasjer med ulik høyde. Resultatet blir da at praktisk talt alle bølger, uansett størrelse og hastighet blir utnyt tet til energi produksjon med derav følge...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Innenrikspolitikkens internasjonalisering. Politikkutforming i møtet mellom folkevalgte, forvaltning og organiserte interesser

Svekkelsen av det tradisjonelle skillet mellom nasjonal og internasjonal økonomi og politikk gjør det svært viktig å videreutvikle kunnskapen om internasjonale forholds betydning for utformingen av innenrikspolitikken. Valgene av mål og virkemidler i nors k innenrikspolitikk skjer i møtet mellom ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Pressure-Based Hybrid Flux Splitting Schemes for Compressible Flows

Multiphase flow simulations is a field of practical interest both to the petroleum industry (transport of oil and gas) and the nuclear industry (cooling of reactors). The main goal of this project is to develop improved numerical methods for the mathemati cal models describing such flows. To en...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nyskaping pelagiske tråldører

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - videreføres som 173847

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene bør være å bistå bedrift...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Lavenergiprodukter med utgangspunkt i forbrukerpreferanser

Trender i det norske markedet tilsier at en stadig større andel av befolkningen vil etterspørre lavenergiprodukter. Å utnytte melkeråstoffet til produkter som forbrukerne etterspør er et overordnet mål for TINE. TINE ønsker derfor å sette større fokus på produkter med lavt fettinnhold og lavt suk...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improved macroscopic sweep efficiency in CO2-flooding of North Sea reservoirs

The present research project is divided into four main activities: •Qualification of chemicals systems (foam or polymer) for sweep improving methods, including determination of system properties, interaction between chemical system and reservoir fluids, injectivity, retention of chemicals and ch...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Feltverifikasjon av kombinasjonen av nye kjemikalier og membrankontaktorer for separasjon av co2 fra røykgass.

Siden 1990 har Statoil og AkerKværner (AK) jobbet med utvikling av teknologi for rensing av CO2 fra eksosgass, både i felles prosjekter og på egenhånd. Som et resultat av dette har selskapene opparbeidet en vesentlig kunnskap om total prosessen, fra CO2 b lir dannet i gassturbinen til den er depo...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med FORskningbasert NYskaping ved Universitetet i Stavanger

Det nye Universitetet i Stavanger ønsker å engasjere seg aktivt i kommersialisering av forskningsresultater, og arbeider med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurdere næringsmessig potensiale i egen forskning sa mt å legge opp strategier for å utnytte s...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler RF- Rogalandsforskning 2005

RF mener å ha kommet langt i sitt kommersialiseringsarbeid, likevel kreves det innsats for å holde trykket oppe. Det vil kommende år bli satt større fokus på bearbeiding av ideer/prosjekter før det eventuelt bir bestemt å gå videre med Forny-søknad. Koord ineringen med Universitetet i Stavanger v...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater i Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger Universitetssjukehus har en strategisk forankring av sin satsing på kommersialisering - både i forhold til eierskap i Prekubator, samarbeid i FORNY Rogaland og i forhold til tilrettelegging internt i organisasjonen. Prosjektet tar sikte på å vi dereføre samarbeidet med Prekubator. Fok...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av hydrogenverdikjeder

Statkraft, Statoil og DNV har planer om å gjennomføre et omfattende hydrogen demonstrasjonsprosjekt (HYTREC). Demonstrasjonsaktivitene i prosjektet kan deles inn i 3 hovedområder: 1. Etablere et anlegg bestående av hydrogenproduksjon, -lagring, fyllesta sjon/dispenser og sluttbruk i kjøretøy og...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Increased gas transport capacity

...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power Suction Tool

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland 2005 Samlet søknad om FORNY prosjektmidler for region Sørvestlandet

Prosjektet omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2005 - region sørvestlandet - og representerer en samlet søknad om FORNY prosjektmidler. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det pågår i tillegg et samarbeid...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med Fou kommersialisering i Norconserv as 2005

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

Off-shore oil exploration and production is moving towards Arctic regions. A strict regulation according to a precautionary principle has been invoked for the oil and gas industry. There is a strong official requirement to avoid long term environmental impacts or effects that may be in conflict w...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Proteome Expression Signatures (PES) in fish as a diagnostic tool to evaluate the environmental impacts of offshore oil and gas exploration

Project summary Recent studies on fish examining the impact of produced water released offshore have revealed an extremely complex response to oil micro droplets and oil spiked with relevant doses of poly-aromatic hydrocarbons (PAHs) and alkylated phenols (AP). Protein expression signatures (PES...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Comparative oral and water based exposures of cod to produced water components.

There are presently three on-going PROOF projects at RF-Akvamiljø and Institute of Marine Research (IMR) concerning effects of produced water components in cod. The projects have different objectives, and they focus on different aspects of effects in fish . Consequently, the studies vary in the w...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Integrated Innovation

The principal objective is to examine barriers and possibilities for increased innovation in industry. The focus is on integrated innovation, and based on the following postulate as a main point of departure: A better integration of actors with different expertise, skills, interests and geographi...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Felles FoU-selskap mellom UiS og RF

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Kipperberg, Elise SOE04/05-60

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Bidrag til Society of Petroleum Engineers (SPE) sin konferanse med lansering av bok om petroleumsforskning

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SILD Phase 2 - A new concept for Environmental Friendly Well Testing and Reservoir Fluid Sampling

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland