0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Tectonic development and temperature history of the Vøring area, mid Norway

The Vøring area covers a large part of the southern Norwegian Sea where exploration has been done since the early 90's. The area is large and there is still a considerable lack of knowledge about the geological/tectonic development and the corresponding h eat flow history of the area. The Vøring...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Stavanger 2004-05

...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Pilot Demonstration of HPHT Intelligent Downhold NEtwork and Gauge

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DRILLTRONICS Demonstration - Model and Software for Monitoring, Control and Prediction of the drilling process, integrated with existing rig

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Anskaffelseav utstyr og implementering metoderfor fluorescence histopatologi

Miljøgruppa RF består av over 20 forskere og har satset innen økotoksikologi - effekter av miljøgifter på livet i havet. Oljeindustrien har finansiert forskning på metodeutvikling på effekter av offshore aktivitet og metodene er også i ferd med å bli impl ementert i myndighets drevet overvåkning....

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Wireless Static Pressure Communication

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU- utarbeidelse av prototyp test av SSG bølgekraftverk

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltnin

Prosjektet "Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere ombord i fiskefartøy", har indikert et betydelig potensial for utvidet bruk av data fra elektronisk grader i fiskeflåten. Spesielt med tanke på ressursforvaltning er det et ønske og et behov for å kunne registrere og bruke denne type infor...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Nye metoder for påvisning og bekjempelse av klumprot i korsblomstrede kulturplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av klumprot på korsblomstrede kulturplanter som utgjør en viktig del av norsk frilandsproduksjon av grønsaker. Ulike kålarter legger beslag på ca 40% av norsk grønnsaksareal, og har en førstehåndsverdi på 218 mill kro ner. I tillegg kommer produksjonen av olj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobøl...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORSTORE (norsk del av CO2STORE)

Formålet med prosjektet er det samme som for CO2STORE, det vil si å bidra til utstrakt bruk av undergrunnslagring av CO2, gjennom å studere hvordan resultater fra SACS, GESTCO, NASCENT m.fl. kan brukes i Europa inkludert Norge både under havbunnen og unde rgrunns på land. Prosjektet vil gi et vel...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Usikkerheter ved gjennomføring av prosjekter i industrien

Målsettingen for doktorgradsprosjektet er å videreutvikle prinsipper, metoder og modeller for usikkerhetsstyring ved gjennomføring av prosjekter der både tekniske, økonomiske, menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer blir vurdert. Anvende lsesområdet vil være rettet mot prosjekts...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Downhole gravity slip separator

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pålitelighetsfokusert forskning og kartlegging av potensielle feilårsaker og ekspert/datametodikk-utvikling for instrumenterte sikkerhetssys

Olje og gassvirksomheten til havs og på land setter stadig sterkere krav til ytelsesfaktorer som tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr og operasjoner. Prosjektet er rettet mot forskningstema tilknyttet : 1) Instrumenteringspålitelighet 2) Pålitelige dypvannsoperasjoner. Det er i dag en mange...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole ultrasonic imaging and measurement for well intervention

In all kinds of well operations such as drilling and completion, maintenance and intervention and final abandonment, the nature of the work is such that it must be carried out blind. In many of these situations it would be very helpful to see the objects causing the difficulty. Cameras for downho...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av teknologi for automatisk estimering av fiskevekt på levende fisk i sjø

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Proteomics as state-of-the-art methodology to assess fish health.

One of the key elements in successful aquaculture production is the health and quality of farmed fish. Determining the health of cultured fish currently employs measurement techniques, which are often both time-consuming and costly. In addition, the major ity of these techniques are destructive a...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of phase I vaccine against Staphylococcus epidermis infections resulting from implant associated surgery - Avslutning dr.grad

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Effects of off-shore oil industry related discharges in the Arctic

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SOLUBLE GAS STABILISATION AND OTHER ALTERNATIVE TECHNOLOGIES TO MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF SEAFOOD

MAP of wet foods (such as fresh fish and meats) are hampered by the large volume of gas to product volume necessary in order to ensure CO2 availability and thereby inhibition of bacterial growth. The ratio between the gas and product volume is often as hi gh as 2 or 3, implicating a package size ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demo 2000 Composite Riser

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Functional rolled surfaces

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT! In-flow measurement and control system (IMCOS)

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en nedihulls måle- og kontrollenhet som kan måle væskestrøm fra én produktiv reservoarsone og regulere væskestrømmen fra samme område for å oppnå en optimal struping av sonen. I tillegg kan enheten gjøre målinger på hele brønnstrømmen. Dette åpner for prod...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

NASJONAL EKSPERT I EU-KOMMISJONEN: 4. ÅR - Utstasjonert Nasjonal-ekspert i EU-kommisjonen med arbeidsområde innen energirelatert forsking...

...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Impacts of drilling mud discharges on water column organism and filter feeding bivalves

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantification of production effects through integrated modelling and inversion of time-lapse seismic data

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nettverkssamarbeid om leverandørutvikling og tjenestekvalitet innen den maritime klynge på Haugalandet og i Sunnhordland

Initiativtakere til prosjektet er fire rederier i regionen, sammen Haugaland Industri- og næringsforening (HIN) og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland (MFHS) Utgangspunktet er den raske og betydelige forverringen av konkurranseforholdene for norsk konkurranseutsatt næringsliv, kombin...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland