0 prosjekter

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effect of replacing fish meal with vegetable proteins in diets for Atlantic cod

Development of a sound cod farming industry requires great attention to feeds and feeding regimes resulting in cost-effective production and satisfactory quality of final product. These issues have already been addressed in an ongoing project (NFR-project : 145352 - Feed and feeding regimes for c...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Enhanced Oil Recovery from Carbonates - Wettability and Chemical Additives

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Stavanger

For å nå målene som angis over vil en rekke ulike tiltak/aktiviteter bli iverksatt. De viktigste er: * Aktiv idespeiding i høgskolens fremste forskningsmiljø (redegjøres for nærmere i prosjektbeskrivelsen). Speidingen skjer i samarbeid med Prekubator AS. * Nettverksmøter i lokal ressursgruppe * U...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Zero flare metering system

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Rogalandsforskning

Prosjektet "Kommersialisering av forskningsresultater i RF" har følgende innhold: 1. Utvikle forståelsen og verdien av patentering og kommersialisering i forskningsmiljøet Dette inbefatter møtevirksomhet i avdelinger, med ledelsen og enkeltpesoner. 2. Dir ekte søk etter de gode ideer . Dette er e...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet høgskolesatsing ved Høgskolen Stord/Haugesund (nHS-HSH)

Høgskolen tar mål av seg å bli en sentral aktør innen regional innovasjon gjennom å etablere et fungerende innovasjonsnettverk. HSH ønsker å fokusere den næringsrettede høgskolesatsingen inn mot fagfeltene brannsikkerhet, undervannsteknologi og gassteknologi der høgskolen har regionale og nasjon...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Norconserv

FORNY-satsning ved Norconserv AS omfatter skolering av forskerne og andre ansatte med tanke på kommersialisering av forskningsresultater. Dette er en kontinuerlig prosess hvor fruktene først kan høstes etter betydelig innsats. Aktiviteter i 2003 har omfa ttet presentasjoner fra Prekubator samt o...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Overflateegenskaper og kornstruktur i kritt med høy grad av porøsitet

Prosjektet fokuserer på deformasjonsegenskaper til finkornet kalsitt (kritt) med høy porøsitet i reservoarbergarter. Makroskopisk oppførsel studert ved mekanisk testing blir knyttet til mikroskopisk karakterisering ved skanning elektronmikroskopi (SEM) og krystallografiske studier ved transmisjo...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Beslutningsstøtteverktøy

Et viktig budskap i St. mld. nr.7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten er at hensynet til HMS i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større krea tivitet til å redusere investeringer i HM...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Forhandlinger og frivillige avtaler som virkemiddel for en bærekraftig utvikling - forutsetninger, gjennomføring og resultater

Prosjektet er basert på et samspill mellom teoriutvikling og empiriske studier. I tillegg til strategiske perspektiver på forhandlinger vil prosjektet også trekke inn kommunikative eller deliberative perspektiver. Ett utgangspunkt vil være det skillet mel lom strategiske forhandlinger, deliberati...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Nitrate reductase and the biological clock

Different transgenic and mutated plants altered in the nitrate reductase (Nia) genes or central clock genes will be investigated. The data will be evaluated with the help of kinetic/mathematical models to test for the possible influence of a centra l clock on NR expression as opposed to

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

Norske Shell AS, through Shell Technology Norway AS, is currently investing in a zero emisson fuel cell power plant to be located at Kollsnes. The 250 kW pilot plant will be the first step towards offshore use of this technology, and further plans to buil d a 2-5 MW pilot plant is developed withi...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Fish health and animal welfare - Alternative lipids in fish feed

The amount of fish oil required for fish feed production is increasing, and already today about 50% of the world's total oil production is used in fish feed. The aquaculture industry is expected to have an annual growth of more than 10% in the coming year s. Fish oil will then certainly become a ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

DNA base excision repair at high temperatures

In all organisms, DNA bases are subject to chemical modifications causing cell death and/or mutagenesis if left unrepaired. Such damage can be enzymatically repaired by the base excision repair pathway (BER), which is initiated by removal of the modified base by a DNA glycosylase. The resulting ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Fiskerinæringen, landbruket og WTO-forhandlingene, fase II.

Utgangspunktet for prosjektet er som tidligere de motstridende interessene mellom ulike næringsorganisasjoner som synes å gjøre seg gjeldende i forhold til de pågående og kommende forhandlingene. Det er økende oppmerksomhet omkring miljø og handelen med f isk og fiskeprodukter blant nasjonale og ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 39,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og optimalisering av teknologi for produksjon av mikrokapsulert startfôr til marine fiskelarver

Ett av hovedproblemene innen produksjon av nye oppdrettsarter er å tilføre et egnet fôr i startfôringsfasen. I dag anvendes det kun levende fôr til artemia, rotatorier eller naturlig dyreplankton ved startfôring. Det er ingen som til nå har fremstilt et f ormulert fôr som kan brukes til startfôr ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hend...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

MAT-Næringsmidler

Industrial biostatistics network. Efficient handling of raw materials in industry

Sammendrag Increased international competition makes it crucial for industry to utilise raw materials as efficiently as possible. In all situations the focus is to produce stable and high quality end products for as low price as possible. This is a compl ex task, which needs competence in many a...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Rogaland

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping i Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland

Søknaden dreier seg om den videre finansiering av VS 2010 aktiviteter i regi av Utviklingskoalisjonen for Hordaland/Rogaland. Det henvises også til tidligere og omfattende søknader med et 10 års perspektiv. Koalisjonen opererer for tiden med 6 prioritert satsninger på utviklingsaktiviteter med be...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Livskvalitet i familien: utvikling av levekårsforskningens teoretiske og metodiske verktøy

Med utgangspunkt i analyser av familien vil prosjektet videreutvikle det metodiske og teoretiske grunnlaget for levekårs- og velferdsforskningen, samt frembringe begrep og analysemodeller som gjør forskningsfeltet til et bedre verktøy for fremtidens fåmil iepolitikk. Ved å fokusere på familien he...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling, monitoring and control of well-reservoir interaction

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS)

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

FREMAT: Understanding and controlling variations in extrusion of aluminium

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland