0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU Integrated Project "Safe, Environmentally-friendly and Efficient Shipping Operations"

Kommisjonen vil i mars 2005 utlyse en IP på ”Safe and efficient ship operations”. Dette er tenkt å være en av EU-kommisjonens hoved F&U initiativ mot europeisk rederinæring, og vil i stor grad være med å påvirke ”next generation ship operations”. IP’en vil adressere operasjon av skip i videste ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

DEMO 2000 LOWACC development project

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Utvikling av minimalt prosesserte produkter fra oppdrettstorsk

Minimal prosesserte produkter er et voksende segment i Europa. Fiskeprodukter er underrepresentert i dette segmentet, hovedsakelig pga av uforutsigbar kvalitet på produkter levert fra tradisjonell fiskeprosesseringsindustri og derved uegnet til minimal pr osessering. Den ofte ujevne tilgangen av ...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kjeveortopediske retensjonsbrikker. Utvikling av et nytt produkt for langtids retinering av tenner etter en kjeveortopedisk behandling

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland

FUNN-2-Adm.av skatteinsentiv-ordninge

Sluttrapp/Rogalandsforskning

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Significantly increased yield&cost efficiency in ecological agriculture ...

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Towards seismic e-fields

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Aldring og helse på sokkelen

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Organofosfater i hydraulikkoljer

Ved etterprøving av eksponeringsforhold knyttet til arbeid med hydrulikkoljer inneholdende organofosfater er det påvist en betydelig mangel når det gjelder kunnskap om sammensetningen av benyttede oljer og reelle eksponeringsveier og nivåer. Det foreligge r heller ingen gode beskrivelser av prose...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

NATO-NATO-stipend

NATO Stipend Treindl Electrochemical studies of sulphur oxide reactions

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Preconditions for Learning in a School for All.

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Advanced digital signal processing for increased survivability of out-of-hospital acute cardiac arrest patients.

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” -...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Permeability and stress paths

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

VITEN-Vitensentre

Grunnbevilgning til regionalt vitensenter - Jæren

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Tildelt: kr 51 039

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av fileten prerigor - Prosjekt 1.3 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Beinplukking prerigor - Prosjekt 1.2 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The Central Clock Dogma Contra Multiple Oscillatory Feedback Loops

Circadian clocks play a central role in the adaptation of organisms to their environments. These clocks are found in eukaryotic single-cell and multicellular organisms and even in certain prokaryotes. A central task of these biological clocks involve the timing of physiological events on a daily...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Not for utsortering av unormal fisk fra laksemerder

Ved lakseproduksjon i merder er det et stort praktisk problem å fjerne fisk som ikke er ønsket i produksjon. Fisk med deformiteter (korthaler, krokrygger) "svimere/tapere" parasittbefengte eller syk fisk (f. eks. med vintersår/IPN) eller kjønnsmoden fisk er vanlig, men uønsket i laksemerder ford...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Mitt fag, ditt fag eller vårt fag? Religionsundervisning og profesjonsutøvelse i et pluralistisk Rogland.

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Xfactor - a 3D visualisation engineering support tool for planning, implementation and operation of subsea installations of the offshore ind

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Personulykker i fiskeflåten - utvikling av bedre rutiner og systemer for rapportering. Registrering og presentasjon

Fiskere antas å være en utsatt yrkesgruppe hva gjelder risiko for arbeidsrelatert skade.Samtidig er det en rekke særpgreg knyttet til ldenne yrkesgruppen, parallelt lmed at det er stor variasjoner fiskerne imellom hva gjelder risikoelementer og arbeidsfor hold. Erfaringsmessig er det reltivt høy ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Industrialisation of an in-line and on-line Oil in Water (OiW) Monitor for Topside Applications

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vessel Internal Electrostatic Coalescer

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Risiko-Kommunikasjon, Visualisering av Risiko

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bleeding of Fish

Bleeding of fish has become a important quality issue over the past few years. Blood spotting of salmon fillets are a major cause of downgrading and will become an even more important quality trait for whitfish as cod. Besides knowing that a major vein ha s to be cut as early as possible post mor...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Enhanced Oil Recovery from Carbonates - Wettability and Chemical Additives

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Matvaretrygghet og krisehåndtering - mellom forbrukerkrav, næringspolitikk og dyrehelse.

Prosjektet skal analyserer håndteringen av kriser og kriselignende situasjoner som har oppstått i forbindelse med mattrygghetsproblemer i de senere år. Det vil analysere samspillet mellom ulike deltakere som myndighetsorganer, næringsorganisasjoner og med ier, deres oppfatninger av problemene og ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Knowledge flows and organisational dynamics: identifying the factors that enable or inhibit knowledge spillovers from the Norwegian oil and

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland