0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stabil smak på potet - med forbrukeren i fokus

Prosjektet har en visjon om å skape poteter med god konkurransekraft gjennom et norsk særpreg. Forskningsspørsmålet vi stiller i den sammenhengen er: hvilke gode egenskaper kjennetegner norske poteter og hvordan kan vi styre disse egenskapene? I dette pro sjektet skal en skaffe ny kunnskap om for...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Fine mapping and molecular characterisation of quantitative trait loci (QTL) affecting hernia in pigs

Hernia is shown to be a serious problem in pig production, causing severe economic loss for the pig producers. The most common types are inguinal/scrotal hernia (IH) and umbilical hernia (UH). IH refers to hernial contents present in the inguinal canal an d/or that organs protrude into the scrotu...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 125 Torward a standard for microarray-based characterization os Salmonella isolates: A novel tool in risk assessments

8. Summary of the project plan (background, research methods, goals, timetable): Salmonella-induced enterocolitis in humans is an important food-safety issue. Efforts continue to assess the genomic variation among environmental, veterinary, and clinical i solates in order to trace the infections ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

EU6RP-EUs 6. rammeprogram

eGOVERNET (FP6 project number 026575)

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Ukjent Fylke

NATURNAER-Natur og næring

Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications.Dr.gr.stip

Norway has seen a substantial growth in numbers (doubled since 1970), standards and investments (mean sales values doubled since 1999) in recreational homes (second homes). Such a persistent development should be regarded as an essential manifestation ent ailed with implications for land use, soc...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Improved goat herd health - closing in on the goal

In Norway, caprine paratuberculosis is endemic in several regions in Norway and 5-10 % of the goat herds have official restrictions because of paratuberculosis. Thus, the disease can have a substantial negative impact on the economy of goat farming. In t he endemic regions, paratuberculosis has ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

WTO negotiations and the changing framework conditions for Norwegian agriculture, fisheries and aquaculture

Norway faces a number of challenges in WTO negotiations. Norwegian negotiating positions are based on what we may call a triangle of partly conflicting and partly compatible interests and concerns. (a) Norway has defensive interests with regard to agricul ture. Due to harsh conditions and non-tra...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Husleiekompensasjon NIBIO

...

Tildelt: kr 172,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2023

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sheep genotypes and environments for less mastitis and better lamb survival

About 15% of all lambs born die before they are taken from their mothers. Investigations indicate that 6-9% of the ewes are culled because of mastitis. The economic loss for the sheep industry is substantial. Animal welfare is reduced. Lamb survival and m astitis may be both genetically and envir...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku.

Prosjektet har som mål å frambringe nye kunnskaper om tekniske og funksjonelle forhold ved løsdriftsfjøs som har betydning for dyras helse og velferd, og som gir mulighet for lavere bygge- og driftskostnader. Hovedfokus vil være planløsninger og handterin gslinjer, golv og gjødselhandtering, samt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Effekt av fôrsammensetning og slaktetidspunkt på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet, beinhelse og etisk produksjon hos slaktekylling

Forbedringer på fôr, dyremateriale og mannagement har ført til raskere tilvekst og bedre fôrutnytting i slaktekyllingproduksjon. Samtidig har slakteladeren blitt redusert for å tilfredsstille markedet på hel grillet kylling som i dag ligger på ca 950 gram . Dette har ført til at mange kull nå sla...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Avl for friskere kyr

Et hovedmål med dette prosjektet er å utvikle bedre metoder for genetisk analyse og avlsverdiberegning av helseegenskaper generelt og mastitt spesielt. Dette er forskning med praktisk nytteverdi. I dette prosjektet vil det være et nært samarbeid med avlso rganisasjonen og resultatene kan raskt im...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety - EADGENE Delprosjekt 4: Mastitt hos storfe

Dette prosjektet representerer ett av fire prioriterte områder innenfor EU nettverket "European Animal Disease Genomics Network of Excellence for Animal Health and Food Safety" - EADGENE. Den endelige målsetningen er gjennom internasjonalt og nasjonalt sa marbeid å bidra til å identifisere gener,...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses, and the newly es tablished independent Scientific Committe...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climatic responses in boreal ecosystems: a spatiotemporal analysis spanning 70 years of vegetation dynamics in a north-boreal alpine ecotone

The north boreal forests and the low alpine areas cover a large proportion of the Norwegian land surface. The predicted anthropogenic climate changes are supposed to have large influences in these areas due to potential immigration of tree species above t he existing treeline. Steep temperature g...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Stabil og riktig norsk mathvetekvalitet - styrket konkurranseevne i et åpnere marked

Norsk hveteproduksjon dekker i dag en betydelig andel av innenlandsk behov for mathvete. Men man står overfor store utfordringer knyttet til et åpnere marked med sterk konkurranse fra importerte bakevarer, og usikkerhet med hensyn på landbrukspolitikken b åde nasjonalt og internasjonalt. Prosjekt...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Process modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway

Forest covers 38% of Norway’s land area, is basis for forestry and forest industries as one of the country’s most important land-based economic sectors, and provide important environmental services, like recreation, conservation of biological diversity, and sequestration of climate gases. Futu...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2014

Sted: Viken

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Beskytter melkeprodukter mot metabolsk syndrom?

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fysisk og sosialt miljø for geit

Formålet prosjektet er å undersøke geitas toleranse for lave temperaturer og effekt av liggeunderlag i enkle, uisolerte hus samt å undersøke hvordan gruppestørrelse, areal, antall eteplasser og sosialt stress gjennom omgruppering påvirker aggresjon, produ ksjon og reproduksjon. Det har vært en ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Viken

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Farm entrepreneurship: the potential and challenges of farm-based new venturing

The Norwegian farm sector faces a number of challenges related to future adjustment. The development of rural tourism and recreation, value-added food products oar new combinations of products and services depends on entrepreneurial activity involving far mers. Research related to the challenges...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Acaricide resistance in two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch), is one of the most serious pests to various plants of agricultural importance throughout the world. This pest has developed resistance to a wide range of acaricides (= pesticides used to control mit es) in many countries worldwide. In Norwa...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og te...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 122 Enhanced control of Potato mop-top virus in the Nordic and Baltic Sea region

Since 1980's, a disease manifested by necrotic symptoms inside potato tubers (spraing disease) has spread in an uncontrolled manner in all Nordic countries and constitutes the most severe quality problem in a commercial use of potatoes. In this project, n ovel biotechnological methods and tools w...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon

Det totale potensialet for opptak av grovfôr hos drøvtyggere blir sjelden utnytta i norske husdyrproduksjoner. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om det vil være lønnsomt å ta en større del av det i bruk ved å øke kvaliteten på grovfôret gjennom høs ting av gras og kløver på svært tidlige u...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets inn...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngris - fôring, drift og miljø

Prosjektet kombinerer stasjonsforsøk hvor nye tilnærmingsmåter testes ut under kontrollerte betingelser, med feltforsøk hvor en forsøker å implementere tiltak som har vist lovende resultater i tidligere forsøk, i ordinære norske besetninger. Prosjektet vi l kombinere forskjellige fôringsstrategie...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo