1 837 prosjekter

MAT-Næringsmidler

Pathogenicity of Bacillus spp.other than B. cereus

The food industry has no methods available to test for toxin producing Bacillus strains other the B.cereus. We want to make it possible for the Food industry to be able to find such strains in raw materials and products before marketing. This will be don e by:- Isolate and characterize possible ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking?

Produksjonen av økologisk dyrket korn øker i Norge, og det er viktig å undersøk i hvilken grad smitte av mykotoksinproduserende muggsopp og forekomst av mykotoksiner i kornet er et problem ved økologisk driftsform. Prøver av økologisk dyrket havre, bygg o g hvete samles inn fra ulike regioner i l...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kvitkløver som beitevektst til mjølkedyr

Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nummer to. Kvitkløver har til no vore lite brukt i beite i Noreg, men ei rekke forhold kan nemnast som bakgrunn for at ein ventar ei auka satsing p å kvit...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Binding og mobilisering av organiske miljøgifter i jord og sedimenter: Betydning for renseprosessen.

Arbeidet med organiske miljøgifter i Norge har i stor grad vært fokusert på å kartlegge forekomst i luft, vann, sedimenter og forurenset grunn. For mange prioriterte organiske miljøgifter er det imidlertid store kunnskapshull når det gjelder grunnleggende forståelse av bindingsmekanismene i jord...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Kompetanseoppbygging i etikk ved Norges Landbrukshøgskole

Forsknings-, utdannings- og satsningsområdene (mat, miljø og bioteknologi) ved NLH gjør behovet for høy etisk kompetanse i de faglige miljøer særdeles påkrevende. Etikk ved NLH kan ikke begrenses til de særlige problemer knyttet til bioteknologi rettet mo t landbruk og matproduksjon. Gjennom sin ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Improvement of Wood Durability using preservatives derived from Natural Norwegian Self Sustainable Sources

Wood is biodegradable which makes it an environmentally friendly material. However, this is often limiting service-life of wooden constructions and protective treatment of the wood is thus often required. Preservation of wood using several types of fungic ides is nowadays facing environmentally c...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biometrical and economic models for a joint breeding program in dairy cattle based on the Nordic breeding profile - NKJ nr 114

The background of the project is that we see a need for the Nordic cattle breeds to join forces in order to be competitive in an international market, thus also making it possible to conserve the genetic resources that the breeds constitute. The main diff erence between Nordic countries and other...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Diagnosis of parasitic diseases and zoonoses in terrestrial animals and fish, utilizing polymerase chain reaction and conventional methods

Project summaryIn order to increase competance and establish conventonal and molecular biological methods for diagnosis of parasitis disease in farmed and wild animals, including fish, a strategic program is planned. The Molecular Biology Unit at NVI, whi ch is close to being operative, builds a ...

Tildelt: kr 18,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Carbon pools and fluxes in Norwegian forests - regional distribution patterns and forest management

In the Kyoto protocol, increased lockup of CO2 in forests has been suggested as an important measure to reduce the CO2 increase in the atmosphere. Additional direct human-induced sinks related to forest management (par. 3.4) and afforestation (par. 3.3) a re the two practices that have most relev...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse mot gnag fra gransnutebillen (Hylobius abietis)

I deler av Skandinavia er tettheten av gransnutebillen (Hylobius abietis) såpass høy at den kan påføres ubeskyttende planter i hogstfelt opptil 80 % dødelighet. For å hindre disse skadene er plantene i hovedsak blitt behandlet med permethrin, et middel so m trolig vil bli forbudt med det første. ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi virus. Molekylær epidemiologi og karakterisering av virusets glykoproteiner

Infeksjoner som skyldes infeksiøs lakseanemivirus, fører til en av de mest tapsbringende sjukdommer norsk oppdrettsnæring sliter med. Viruset og sykdommen er nå påvist i Skottland, Canada, USA, Færøyene, Chile i tillegg til Norge. Dette betyr at land som har lakseoppdrett som en viktig nærings- ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert produksjon av mikroalger som fettrik fôrkilde til akvakultur

En videre vekst og utvikling innen oppdrett av fisk og andre arter i akvakultur forutsetter økt tilgang på fôrressurser. For primærprodusentene utgjør mikroalgene grunnlaget for de marine næringkjedene, og med en naturlig gunstig fettsyreprofil er de derf or svært aktuelle som kilde til de essens...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Endringer i muskeltemperatur - ny indikator for stress og velferd for oppdrettsfisk

Stress er relevant i forhold til sykdom, produktivitet og slaktekvalitet av oppdrettsfisk. Det er en økende oppmerksomhet mot de etiske problemstillinger knyttet til stress og sammenhenger mellom stress og velferd. Eksisterende metoder for måling av stres s er ikke godt egnet i arbeidet med disse...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Toxins and food safety, - fungal genes as a potential tool to predict the content of zearalenone

The plant pathogenic fungi Fusarium spp. are known to produce a range of mycotoxins. Correct identification and quantification of mycotoxinproducing fusarium species will give an indication of the amount of mycotoxins that can be expected to be present in the cereal sample. A rapid, sensitive and...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

SPPRIMÆR-Strategiske programmer til and

Fundamental Studies on Postharvest Physiology and Plant Health.

"Fundamental studies on postharvest physiology and plant health" is a 4-year Strategic, Programme (SP) 2002 fram Norwegian Research Council (NFR) Bioproduksjon og foredling. SP-leader: Professor Roar Moe, Agricultural University of Norway (NLH). ng. T he main purpose of the SP is to develop c...

Tildelt: kr 18,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Det multifunksjonelle landbruket: Transaksjonskostnader, adferd og virkemidler.

De senere årene er det lagt økende vekt på internasjonalisering av matvaresektoren. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er avveiningen mellom friest mulig handel og sikring av fellesgoder landbruket bidrar til. Spørsmålet har generell interesse, men e r spesielt viktig for land som har lav ko...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Antibiotikaresistens i marine bakterier - samspillet mellom fiskens og miljøets bakterier

Fra midten av 80-tallet til begynnelsen av 90-tallet ble det i norsk fiskeoppdrett brukt store mengder antibiotika, og resistente bakteriestammer ble et problem. Det har vist seg at mye av resistensen skyldtes overførbare gener, og at disse genene ofte er identiske med gener isolert fra dyre-og ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Strømningsveier i nedbørfelt - vann- partikler-pesticider

Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om kilder, strømningsmønster og transportveier for vann, løste stoffer, partikler og pesticider i små nedbørfelt. Programmet vil aktivt styrke koplingen mellom forskning og overvåking ved å benytte lokaliteter, ned børfelter tilknyttet det nasjonale Progra...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

DNA-based studies of deverse species in the frame of nature management/biology

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Visualisation of vitellogenin dynamics and associated physiology in the honeybee (Apis mellifera).

Access to a cryopreservation technology for honeybee sperm is highly important for commercial as well as for scientific reasons. On the national scene it will improve the Norwegian honeybee breeding system substantially by permitting selection based on pr ogeny testing and more systematic explora...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

More than 100 generations of selection for litter size in mice. Components of improved fertility. Balance between selection and inbreeding.

The long-term selection experiment for litter size is one of the long lasting in the world (selection for more than 100 generations, production of more than 25000 litters). Selection experiments with limited population sizes are influenced by generic drif t and inbreeding. A conservative estimate...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Development of an embryo cloning technology for honeybees

Our laboratory has worked with issues related to the embryo cioning of bees for almost 10 years. Today we have all the key ingredients of such a technology in place except for an efficient technique for removing the native haploid matemal pronucleus or ff ie zygote in the young egg (<2 hours). In...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av norsk fôrkorn

Hovedmålsettingen med dette 5-årige forsknings- og utviklingsprogrammet er å bedre matvaresikkerheten ved å øke andelen av egenproduserte kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr og redusere faren for overproduksjon av fôrkorn. Denne målsettingen kan oppnås ved: 1. <.ze...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Viken

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Integrated Pest Management of the African Rice gall midge, Orseolia oryzivora, in West Africa

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Urban forestry in Norway

We are planning this study to be a thre Dr.scient study of visual perceptions of forest interior and structures, with especial emphasis on structures important for conservation of biodiversity. The research is divided into three parts; 1) National overvie w over urban forestry management, practic...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Digestion of physically processed cereals in exercised horses.

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Use of beneficial fungi to control weeds, insect pests and plant pathogenic fungi.

The Strategic Institute Program will join and strengthen the resources at the Norwegian Crop Research Institute, in collaboration with the Agricultural University of Norway and NORDOX Industrier AS. This will enable the participants to provide viable alte rnatives to chemical pesticides in plant ...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken