0 antall prosjekter

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Improving preparedness through research

The goal of the National Veterinary Institute (NVI) is deliver decision support of good quality for decisions made within the area of animal health and welfare and food safety. According to the political signals and the needs seen, the NVI will intensify the work on preparedness related to all it...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag.Tilleggsøknad

Det er lange tradisjoner for næringsmessig utnytting av utmarksressursene i Norge og det er i løpet av de siste 15 årene gjort en rekke politiske vedtak om en ytterligere satsing på utnyttelsen av disse ressursene. Det er et uttalt mål at omsetningen av i nnlandsfiske skal øke med 45 % i løpet av...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Innlandet

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

SMEs Virtual Platform on Agro-Food Sector to access the Sixth and Seventh Framework Programme

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005

Norge er tildelt ansvaret for å arrangere den 4. verdenskonferansen om fritidsfiske. Tidligere konferanser er arrangert i Dublin (Irland), Vancouver (Canada) og Darwin (Australia). Konferansesekretariatet er lagt til NINA-Lillehammer. Konferanseserien har som siktemål å være møteplass mellom for...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Innlandet

MARKSAM-Marked og samfunn

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005 (samfinansering med 170164)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Innlandet

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nasjonal ekspert i EU-kommisjonens GD for forskning, Dir E: Biotechnology, agriculture and Food

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder - muligheter og hindringer

Vern av natur til ulike formål blir ofte hevdet å gi positive muligheter for reiselivsbasert næringsutvikling, men grunneiers erfaring så langt har i liten grad bekreftet dette. Vernevedtak med tilhørende vernebestemmelser møter ofte motbør hos grunneiere da det fører til tap av næringsmulighete...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

COST E15 Advances in the drying of wood - Internasjonalt møte i Norge 13. og 14. september 2004.

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Vida Marija Rutkoviene, LT09, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Verdenskongress i bygdesosiologi juli 2004 i Trondheim

Bygdeforskning er av The International Rural Sociology Association (IRSA) tildelt ansvaret for å gjennomføre verdenskongressen i bygdesosiologi i Trondheim i 2004. Dette vil bli den ellevte kongressen i rekken, og det er første gang den arrangeres i Norde n. Dette ansvaret består i å forberede og...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Development of a co-ordinated research programme into food allergen identification, quantification, modification and in vivo responses

There are increasing concerns in the area of food allergy. More specific knowledge is needed with regard to foods and components of food that induce allergic reactions and the mechanisms that explain how these reactions are generated and sustained. This p rogramme will therefore establish an anim...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Akershus

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Towards the operationsalization of multifunctionality in the CAPRI modeling system.

The level of support to Norwegian agriculture is partly justified by agriculture’s multifunctionality, i.e., the non-commodity outputs the agricultural sector produces jointly with marketed commodities. Although there exist theoretical and analytical rese arch on the concept of multifunctionality...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Risk exposure and risk management in food production - Comparing aqua- and agriculture

While Norwegian fish farming is a relatively new, fast growing export industry strongly dependent on trade, Norwegian agriculture is oriented towards a limited domestic markets, with increasing foreign competition. While both industries are subject to spe cial types of risks as biological product...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Diagnosis of parasitic diseases and zoonoses in terrestrial animals and fish, utilizing polymerase chain reaction and conventional methods

Project summaryIn order to increase competance and establish conventonal and molecular biological methods for diagnosis of parasitis disease in farmed and wild animals, including fish, a strategic program is planned. The Molecular Biology Unit at NVI, whi ch is close to being operative, builds a ...

Tildelt: kr 18,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Future animal breeding goals. Product development in aquaculture and livestock productions

Definition of sound animal breeding goals requires a strong theoretical basis in quantitative genetics and applied animal breeding, proper medelling of animal production, good knowledge about farm economics, awareness of social aspects, and appropriate as sumptions on future production systems an...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs for fisk og husdyr

Produksjon av protein fra naturgass (encelleprotein -BioProtein)har stort potensiale for verdiskapningen gjennom bruk i fôr til fisk og husdyr. Konvertering av naturgass på land til BioProtein representerer stor verdiøkning sammenlignet med eksportverdien av gassen. Forskningen hittil har vist a...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Planlegging og vern i sjø.

Formålet med prosjektet er å studere betingelser for forvaltning av sjøområder som både ivaretar hensynet til naturbasert næringsutøvelse og naturverdier. Søkelyset rettes mot betydning av nærhet mellom forvaltning og brukere av sjøområder. Vi tar utgangs punkt i en hypotese om at samråd mellom u...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Utvikling og bruk av genkart i avlsprogram for fisk og storfe

Dette instituttprogrammet skal vere med på å byggje opp nasjonal kompetanse i bruk av genetiske markørar for å påvise gen som er viktige i samband med sjukdomsresistens i laks og storfe. Forsøka/undersøkingane når det gjeld laks vil vere a)screening av se gregerande familiar på avlsstasjonane b) ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa