0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition

Kognitiv reduksjon i aldring virker uunngåelig, men grad av reduksjon er ikke gitt. Hjerne og kognisjon hos eldre voksne varierer mye. Nylig har det blitt anerkjent at funksjonsvariasjon sent i livet blir påvirket av faktorer i utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer i eldre ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Dynamics of Civil War Peace Negotiations: Causes and Consequnces

Antall borgerkriger som avsluttes ved hjelp av forhandlinger, øker. Likevel finnes det store variasjoner mellom fredsavtaler. Noen steder arbeides det fram fredsavtaler som er varige, mens andre steder blir avtalene brutt. Noen avtaler forhandles fram på kort tid, mens andre konkluderes etter lan...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stipend application for planned stay in residence at Stanford Universty, january-june 2017

My Ph. D. project researches the dynamics of opinion formation, focusing on three political fields of issue: climate change, immigration and welfare. As regards the issue of climate change, the anticipations are that citizens will have less stable opinions within a multi-party system as it is an ...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens vinterseminar 2017: Migrasjon/integrasjon

Temaet for seminaret er migrasjon og integrasjon, og målsetningen er å problematisere og forklare migrasjon og integrasjon som samfunnsfenomener i en norsk kontekst. Migrasjon/integrasjon er et sentralt område innenfor sosiologisk forskning, og har en lang historie som forskningsområde for sosiol...

Tildelt: kr 46 612

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2017

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap (NFS) er en årlig konferanse som arrangeres på rundgang mellom de norske universitetene. Deltakelse krever paperframlegg, og deltakerne får anledning til å presentere og få tilbakemelding på vitenskapelige manuskripter som er på vei til å bli publiser...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education in Quantitative Macroeconomics with Focus on Inequality: Cooperation Between UiO, UPenn and UToronto

I tråd med Økonomisk institutts strategi om å være del av den europeiske eliten i makroøkonomi, samt strategien til Universitetet i Oslo om å styrke sin posisjon som et ledende forskningsintensivt universitet, arbeider vi nå for å formalisere, styrke og utvide vårt samarbeid med to verdensledende...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ECPRs General Conference 2017

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til ECPRs General Conference som i september 2017 skal arrangeres av Institutt for statsvitenskap ved UiO I samarbeid med European Consortium for Political Research (ECPR).ECPRs General Conferences er den største statsvitenskapelige konferansen i...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

INAS 2017. Conference of the International Network of Analytical Sociologists

The Conference of the International Network of Analytical Sociologists (INAS 2017) will take at University of Oslo on June 8-9, 2017. The annual conferences in analytical sociology are arranged by an international network of academics. The conferences take place at European and North American u...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning i psykologi, UiO

Rammebevilgning for studentforskning og forskerlinjer ble opprettet for å motvirke svikten i rekruttering av medisinere, odontologer og psykologer til forskning. Forskningsrådet bidrar med midler til finansiering av studentforskning i medisin (fire fakulteter), odontologi (to fakulteter) og psyko...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

De siste 30 årene har det skjedd flere store endringer i norske departementer. For det første har departementenes kommunikasjonsenheter blitt kraftig utvidet. Mens det rundt 1990 bare 30 kommunikasjonsarbeidere, er det i dag om lag 130 i hele departementsfellesskapet. For det andre har det kommet...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Materializing Kinship: Cycles of life at the Norwegian hytte

Nesten annenhver person i Norge har tilgang til minst en hytte. Mange hytter er i familiens eie, er blitt arvet, eller kan bli gjenstand for arv i framtiden. Målet med dette prosjektet er å forstå mer om betydningen av slektskap i Norge i dag, og å belyse forholdet mellom materialitet, tilhørigh...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

The Rise of the Modern World and Civilisations: Water-society relations beyond environmental reductionism

The primary objective of the project will be to deepen our understanding of fundamental transformations in human history by integrating water-society interactions into analyses and by further developing a contrastive and genealogical methodology, called the Water-Society System Approach.

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptation: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformations to Sustainability

AdaptationCONNECTS-prosjektet tar for seg spørsmål om hvordan vi skal lykkes med å tilpasse oss klimaendringer, og gjør det ved å fokusere på forholdet mellom tilpasning til klimaendringer og transformasjoner til bærekraft. Prosjektet svarer på et presserende behov for mer integrerte og helhetlig...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Smart Mobility Suburbs

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, og andelen forventes å øke til 70% i 2050. Byregionene genererer over 60% av alle CO2-utslipp og bruker nesten 80% av verdens energi. Transportsektoren er særlig viktig for byers funksjonalitet og utvikling. Sektoren er den største kilden til C...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

THE IMMIGRATION ISSUE IN SCANDINAVIAN PUBLIC SPHERES 1970-2015

Prosjektet tok utgangspunkt i en generell observasjon av at de skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk på området. Spørsmålet er hvorda...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

STOCKSHIFT - Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management

Tre spørsmål har styrt prosjektet: Hvordan påvirker klimaendringene størrelse og geografisk fordeling av polare fiskebestander? Hva er virkningen på de regionale forvaltningsregimenes effektivitet? Og på hvilke måter vil fortsatt effektivitet kreve tilpasninger innenfor eller mellom slike regimer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy (Reflex)

I moderne politiske systemer delegeres makt og myndighet til uavhengige, ekspertbaserte organer, som har et betydelig rom for skjønn. Ekspertorganer som byråer og sentralbanker er ofte nødvendige for å kunne håndtere økende usikkerhet og stadig mer komplekse spørsmål. Slike organer forholder seg ...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic and phenotypic architecture of the ontogenetic determinants of severe mental illness

Alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet og debuterer ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet. Årsakene til disse sykdommene er lite kjent, men vi vet at arvematerialet spiller en viktig rolle. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om år...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Antropologien i møte med globale kriser, Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse

Nyhetsbildet preges av en samtid i krise. Vi konfronteres daglig med en flyktningkrise som utfordrer EU, nasjonalstater og sivilsamfunn og gir grobunn for ekstremisme. Jordens befolkning øker, og med den også presset på matproduksjon som stadig effektiviseres, men fører med seg økologiske sammenb...

Tildelt: kr 71 573

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Resubmission of ERC AdG proposal

Reworking of Advanced Grant proposal (which went through to Step 2 in the previous AdG call) to address remarks of reviewers. Involve colleagues at ARENA and beyond, stage seminar, undertake scop9ing exercise and finally submit improved proposal on 1 September 2016.

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Gjeninnsendelse av ERC AdG-søknad

Forbedre søknad til ERC. Erik O. Eriksens søknad om Advanced Grant.

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science

Forskning støttes i økende grad fordi den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og denne nytteverdien er vesentlig for forskningens legitimitet. Selv om det er stor oppslutning om forskning, har flere stilt spørsmål ved om forholdene ligger til rette for at vi skal kunne ta forskn...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Ecological Challenges Conference 2017: An Exchange between Academics and Activists

Ecological Challenges er en konferanse som samler akademikere som forsker på miljøspørsmål og aktivister fra miljøbevegelsen. Målet er å diskutere noen av de mest brennende temaene i vår tid. Vinteren 2017 ble konferansen arrangert for andre gang ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (I...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Boosting the power of genetics in mental health with new statistical tools.

Psykiske lidelser, som skizofreni, bipolar lidelse og stor depressiv lidelse, er blant de største globale helseproblemer. De har ødeleggende effekter på berørte personer og på samfunn generelt. Til tross for intens forskning, er etiologien til disse forstyrrelsene fortsatt dårlig forstått, og vår...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Role of Global Value Chains in Transitions to Sustainability

Dette prosjektet utforsker rollen til globale verdikjeder i grønn omstilling med fokus på kaffesektoren. Etterspørselen etter kaffe forventes å dobles i løpet av de neste tiårene, mens området egnet for kaffe forventes å bli halvert innen 2050 på grunn av klimaendringer. Hvordan kan industrien pr...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Being in field. The role of fieldwork in ecological and environmental science in Ny-Ålesund (RIS 6664)

Based on anthropological pilot research (June 2014, February, June 2015, RIS 6664), this project explores the contribution of being in the field (landscape, organisms, weather) to environmental and ecological science. Methodologically, it applies 'participant observation' to scientific work in Ny...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence

Terrorangrepene 22. juli 2011 avdekket et behov for oppdatert, forskningsbasert kunnskap om høyreekstremisme i Norge og våre omgivelser - et fenomen som har endret seg betydelig de siste tiårene. «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)» ble i 2...

Tildelt: kr 98,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Oslo