0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The 1926 Siberian Polar Census and Contemporary Indigenous Land Rights in Western Siberia

This proposal is for funds to support an ethnohistorian who will spend three years to organise and analyse the collection of what were then known as the Murmansk and Ural census expeditions. The records for these three areas are spread between several ins titutions located in Moscow, St. Petersbu...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Public involvement in the provision of complex services

I present four closely related projects. All concern the role of the government in the provision of complex services. The services are complex in the literal sense, of having many dimensions, and in the meaning of being complicated. Quality is often diffi cult to observe for outsiders, and if obs...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings vinterseminar 2005

En av foreningens viktigste oppgaver er å arrangere et nasjonalt fagseminar. Det gjøres i januar hvert år, med ulike temaer og innledere. I år er seminaret lagt til Skeikampen i helgen 7.-9. januar. Vanligvis deltar omlag 100 personer. Tematisk vil ulike emner bli tatt opp. I lys av at en av fore...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2005

Prosjektet omfatter planlegging og gjennomføring av Den 13. nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i regi av Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 5.-7. januar 2005. Konferansen finner sted på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter. Målgru ppen er både forskerrekrutter (dr. polit....

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 27. norske forskermøtet for økonomer 2005 i Oslo

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

DESIGNING NORWEGIAN COMPETITIVENESS. PRODUCING AND CONSUMING INDUSTRIAL DESIGN SERVICES

This research seeks to identify how industrial design services are produced, organised and consumed in Norway. Specifically the project explores the geographies, formation processes (sources of design expertise and training) and organisation of the design industry and the ways in which the exper...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2005

Det søkes om midler til delvis dekning av utgiftene til Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap for 2005, som arrangeres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tema for seminaret er "RETTSVITENSKAP, RETTSANVENDELSE OG SAMFUNN: K omparative perspektiver - i tid, rom og r...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2005 PÅ NHH 6. og 7. JANUAR.

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2005, den 22de i re kken. Konferansen er viktig for å skape ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Årskonferanse i Norsk Antropologisk Forening 2005: "Antropologien og Staten"

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening vil arrangeres i Bergen den 20-22. mai 2005. Den nasjonale fagkonferansen for 2005 vil invitere til refleksjon over hvordan antropologien kan bidra med innsikt i statens natur og utvikling. I løpet av de si ste tiår har det vokst frem en betydelig ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

European Group for Organizational Studies (EGOS) konferanse i Bergen 2006

European Group for Organization Studies (EGOS) har vedtatt at den årlige konferansen skal arrangeres i Bergen 6-8 juli 2006. Dette er den sentrale konferansen for organisasjonsforskning i Europa, med 700-1000 deltakere. Invitasjonen til å holde konferanse n i 2006 er en tillitserklæring og en mul...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kjønn, kapital og eierskap - en studie av det moderne kjønnsforholdets kulturelle økonomi

Et gjennomgående trekk ved moderne samfunn er at økonomisk entrprenørskap og eiendom og forvaltning av større kapitalverdier framstår som et mannlig domene, mens kvinner er nærmest usynlige i offentligheten som eiere og kapitalforvaltere. Prosjektet søker å avdekke de underliggende kulturelle me...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Local knowledges in global communication: The impact of information and communication technology on the diversity of human knowledge

The research proposed herein investigates different understandings of knowledge and asks how they result in different designs for the communication of that knowledge. The research will locate this analysis in the area of social and economic development an d examine the impact of Internet-based kn...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Demand, unemployment and inflation

Our project consists of three sub-project. In sub-project 1, Aggregate demand and persistent unemployment, we will explore the reasons for persistent high unemployment in Europe. The dominating view is that this is caused solely by institutional factors, while an alternative view is that persiste...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Incentive contracts in labour market equilibrium

The project examines the relationship between wage contracts in individual firms and the equilibrium in the labour market. We will analyse the interdependence between wage contracts and unemployment, human capital investment, turnover, and entrepreneurshi p. Much of the theoretical analysis will ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

European International Business Academy Annual Conference, Oslo, 2005

The EIBA Annual Conference is hosted each year by a major European university. The 2005 conference will be organized into ten different tracks reflecting the disciplinary and topical diversity of research in international business. The conference tracks a re the following (track chairs in paranth...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Reassessing Civil Society, the State, and Social Capital: A Comparative Approach to Theory, Evidence and Policy

Social capital has become one of the most popular and influential ideas in the social sciences over the past decade. Yet the basic conceptual relationships and empirical methods employed in social capital research remain contested and disputed within and across social science disciplines. We have...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 4. nordisk forskerkonferansen om autisme, Norge 14.04 - 16.04.2005

Den 4. nordiske forskerkonferansen om autisme i Oslo 14. - 16. april 2005 Autismeenheten ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo er den faglige koordinerende enheten for Nasjonalt kompetansenettverk for autisme i Norge. Autismeenheten, r epresentert med sine ansatte, deltar i et...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Demokrati og urfolksrettigheter

Prosjektet tar utgangspunkt i den allmenne observasjon at krav om urfolksrettigheter er blitt reist med stadig større tyngde de senere år. Dette har skjedd parallelt med at nasjonalstatens autoritet er blitt utfordret både utenfra og innenfra. Urfolkskrav ene overfor de enkelte stater har slik ku...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteatferd i en globalisert verden.

Det søkes om økonomisk støtte til å organisere en internasjonal konferanse med begrenset deltakelse om eliteforskning i Norge mai-juni 2005. Formålet med konferansen er å sammenligne resultatene av studier fra ulike områder av verden og diskutere implikas jonene av resultatene for generell teori ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det nasjonale doktorandseminaret i rettsvitenskap 2004

Arrangement av Det nasjonale doktorandseminaret i rettsvitenskap i Tromsø i 2004. Temaet for seminaret som er "grunnrettigheter og rettsvitenskap", har blitt stadig mer aktuelt i de nordiske statene etter inkorporeringen av internasjonale menneskerettighe ter i de nasjonale rettssystemene. Temaet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Economic, cultural or Political? Conseptions of Citizenship in Processes of European Constitution-Making. The Spinelli Projekt, The Maastric

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Human Right to Food and Nutrition, and the Story of 840 Million Court Cases

840 million children, men and women suffer from hunger today. This is preventable . Indeed, every country has the necessary resources to end hunger. It is in this perspective that this research seeks to contribute ideas to the realisation of the human rig ht to food and nutrition . This research ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Halting Nuclear Proliferation in the 21st century

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skolebasert utvikling i skolen: mellom sentral styring og lokal frihet.

Tre ulike styrings- og utviklingsstrategier gjør seg gjeldende i den norske grunnskolen. Den mest framtredende er en sentralt styrt reformstrategi som forsøker å styre og forbedre skolen gjennom departementets regler og forskrifter, spesielt gjennom nasjo nale læreplaner. Den andre er en desentra...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Unge menn med innvandrerbakgrunn i etableringsfasen - om ungdomserfaringer, identitetsopplevelser og hybriditetens grenser

Prosjektet har bakgrunn i to tidligere feltarbeid blant ungdom i et flerkulturelt drabantområde på Oslos østkant, og vil utforske om og hvordan erfaringer og forestillinger fra et hybridisert, inkluderende og flerkulturelt ungdomsmiljø kan sies å virke in n på sentrale valg og væremåter, når unge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fagkonfeanse i bedriftsøkonomiske emer (FIBE) 2004

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI- The Human Right to Food and Nutrition, and the Story of 840 Million Court Cases

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI Economic, Cultural or Political? Conceptions of Citizenship in Processes of EuropConstitution-Making. The Spinelli Projekt, The Maastric

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Illict Images: Contemporary Art Cinema and the Limits of Transgression.

This project explores the forms and functions of transgression in contemporary art cinema, and attempts to come to terms both with the subversive potential inherent in this type of fiction and with the possibilities of emotional response that transgressiv e films elicit from the audience. By exam...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Organisasjonsfaget i Norge

Hensikten med prosjektet er å redegjøre for, analysere og diskutere utviklingen av organisasjonsfaget, dets innhold, anvendelse og utbredelse, i etterkrigstidens Norge og fram til i dag. Prosjektet har en forholdsvis omfattende beskrivende del, som leder fram til noen problemstillinger som skal ...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Agder