0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea

I løpet av perioden 2017-2020 gjennomførte fem verdensledende forskningsorganisasjoner fra Europa og Australia forskningsprosjektet "Induced-seismicity Geomechanics for Controlled CO2 Storage in the North Sea" (IGCCS) for å relatere indusert-seismisitet til geomekanisk respons, og for å demonstre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage Site

Prosjektet SPHINCSS har hatt som mål å undersøke nærmere risikobildet knyttet storskala CO2-lagring, spesielt når det gjelder planer offshore Norge. Fokuset har vært rettet mot geomekaniske innvirkninger på evnen til et valgt lagringsreservoar å holde CO2 trygt i lagerets formasjon og bergart. Me...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Optimized CO2 storage in sloping aquifers

MÅL: Prosjektet CO2-Upslope har hatt som mål å undersøke potensialet for å lagre CO2 på best mulig måte i geologiske reservoarer på den norske kontinentalsokkelen. Akviferer er porøse, vannfylte lag (gjerne sandstein) i undergrunnen, som potensielt har plass til mye CO2. Den såkalte Gassum-forma...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelp...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Improved performance of CO2 EOR and underground storage by mobility control of CO2

CO2 lagring i sedimentære bergarter er en storskala løsning for å redusere utslippene av menneskeskapt CO2. Lagringskapasiteten i Nordsjøen er stor og muligheten av å etablere en storskala infrastruktur for CO2 lagring har blitt vurdert. Realisasjonen av en CO2 infrastruktur i Nordsjøen vil gjøre...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles

Klimaendringar må dempast og ein må halde fast ved ambisiøse mål for å minke CO2 utslepp. Det gjer at ein fange og lagre karbon (CCS). Fleire teknologiar er utvikla for å fange CO2 frå forbrenning. Oksy-forbrenning er ein metode basert på å brenne brensel med oksygen i staden for luft. Avgassen ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Studying moving fluid interfaces during cementing of CCS wells

Brønner har i mange vitenskapelige studier blitt utpekt som "akilleshælene" som kan vanskeliggjøre sikker og kostnadseffektiv CO2-fangst og -lagring (CCS). De er menneskeskapte tuneller inn til lagringsreservoaret, og deres forseglingsevne avhenger av konstruksjonsmaterialer som stål og sement. S...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driven mixing and wettability alteration (UNCOVER)

Det er velkjent at CO2 oppløst i vann vil øke vanntettheten, for derved å føre til konvektiv strømning på grunn av tetthetsforskjellen og gravitasjonskrefter. Konvektiv strømning kan igjen akselerere CO2 miksing i vann ved CO2-vann kontaktflate. Denne prosessen kan bidra til større CO2 lagringspo...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Rational catalyst design for transforming CO2 into industrially attractive products: Formic acid, polycarbonates and polyurethanes.

Den dramatiske effekten massive utslipp av karbondioksid (CO2) har på klimaet understreker behovet for utvikling av nye energikilder og gode gjenbrukstrategier. I dette prosjektet har vi fokusert på sistnevnte tilnærming, og undersøkt bruk av denne drivhusgassen i produksjon av kjemikalier og mat...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovative materials for CO2 Capture by Combined Calcium-Copper Cycles

Formålet med 6Cs prosjektet er å undersøke innovative og industrielt relevante materialer til prosesskonseptet «Calcium Cooper Chemical Looping Combustion» ( CaCu CLC). Ved å kombinere kobber og kalsium i ett og samme materiale kan den eksoterme reduksjonen av kobberoksid, CuO, kobles med den end...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) beskriver prosessen med å fange opp karbondioksidutslipp fra utslippskilder som kraftverk eller industrianlegg, transportere den oppsamlede CO2-en med skip, lastebiler eller rørledninger til et sted offshore og injisere CO2-en i dype underjordiske geologis...

Tildelt: kr 184,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bayesian monitoring design.

CO2 håndtering er en teknologi som har som formål å fange CO2 og lagre den isolert fra atmosfæren. Dermed er denne teknologien sett på som et av flere bidrag i det grønne skiftet som er nødvendig for å oppnå 1.5oC målet satt i Parisavtalen. Den mest hensiktsmessige lagringen vil være i geologiske...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2

Realiseringen av fullskala implementasjon av karbonfangst, transport og lagring (CCS) i nær framtid er i høyeste grad viktig for å redusere global oppvarming. For å realisere CCS i stor skala, trenger vi innovative løsninger som vil gi betydelige kostnadskutt. NanoDrop-prosjektet har hatt som mål...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New polymeric membranes for CO2 capture

Prosjektets mål: Det primære målet for POLYMEM-prosjektet er å redusere kostnader, energibruk og miljømessige konsekvenser av CO2-fangst sammenlignet med eksisterende teknologier, ved å utvikle og implementere "neste generasjon" polymermembraner. Teknisk innhold: Prosjektet fremmer en tv...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Polymer resins for remediation of leakages in CO2 wells

Globale CO2 utslipp er en hovedårsak til klimaendringer og - utfordringer globalt. En vesentlig andel CO2 utslipp kan elimineres gjennom fangst og lagring av CO2. En løsning for lagring er gjenbruk av olje/gass brønner og injisere CO2 inn i reservoarene og deretter sikre at brønnen er tett. Det e...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed seismic monitoring for geological carbon sequestration

Målet med DEMODAS, er å utvikle kosteffektive overvåkningssystem for geologisk CO2 lagring ved bruk av fiberoptisk distribuert akustisk sensing (DAS) teknologi. Med DAS kan man måle rystelser i grunnen. Optiske fiberkabler kan også benyttes som seismiske sensorer for aktiv og passiv seismikk. for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Environmental impacts of leakage from sub-seabed CO2 storage

Mobilisering av metaller: Resultatene våre indikerer at mobilisering av metaller fra sediment definitivt er funksjonen av sedimenttyper, dets organiske innhold, og spesielt geologiske karakterer (mineralsammensetning). Som forventet skapte den laveste pH som ble anvendt under forsøkene (pH 6,3) ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 permeability along fragmented shale interfaces

Fangst og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage; CCS) er skissért som en av metodene som kan implementeres for å redusere mengden CO2 i atmosfæren. CCS kan deles inn i undergruppene fangst, transport og lagring. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner inn i egnede reservoar i undergru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner er et virkemiddel for å redusere utslipp til atmosfæren av denne klimagassen. CO2-lagring kombinert med økt oljeutvinning (EOR) eller økt gassutvinning (EGR) regnes som den mest kostnadseffektive metoden for deponering av fangede CO2-utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Tildelt: kr 153,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CO2 Capture and Retention by Smectite Clays

Leire (lagdelte silikater) er tradisjonsbundne og lett tilgjengelige materialer med mange anvendelser, bl.a. i keramikk, som barrierer mot forurensning eller som rimelige fyllingsmaterialer. Såkalt smektisk leire består av ca. 1 nanometer tykke og ladede plater (negativ overflateladning og en min...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2-Foam for Mobility Control in CCUS

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbonavtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN'...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable Resources into Polymers

Mens de fossile karbonressursene minker har konsentrasjonen av karbondioksid økt kontinuerlig siden den industrielle revolusjonen. Karbondioksid fremstår dermed som en av de rikeste karbonkildene for fremtiden. Imidlertid er CO2 relativt inert (ureaktivt), og kun ca. 0,5% blir for øyeblikket utny...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Biochar as an adaptation strategy for climate change

Biokull er det karbonrike produktet som oppstår som følge av pyrolyse av organisk jordbruksavfall. Når biokull blandes inn i jord vil det: 1) forbli stabilt slik at karbonet lagres i jorda (reduksjon av klimagassutslipp), 2) bidra til å redusere utslipp av andre klimagasser fra jord- nitrogenoks...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage in the North Sea: Quantification of Uncertainties and Error Reduction (CONQUER)

Målet med CO2 lagring er å lagre store mengder CO2 i geologiske formasjoner på en effektiv og trygg måte, uten risiko for lekkasje til grunnvannsressurser og med minimal lekkasje til atmosfæren. Avgjørelser må tas med hensyn på hvilke formasjoner som kan brukes og hvordan man kan overvåke pros...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Buskerud