0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mesospheric Dust in the Small Size Limit: Radar Studies, Model Calculations and Supporting Observations

I den øvre atmosfæren, i ca. 75-110 km høyde, er det små støvpartikler. De kalles nanopartikler og har en størrelse på en milliontedel millimeter. Disse partiklene har andre egenskaper en større støvpartikler. De små støvpartiklene har en viktig funksjon fordi de påvirker de fysikk og kjemiske pr...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Stochastics for Time-Space Risk Models

STORM er nå i sluttfasen og samler stadig resultater mens vi utforsker de nye områdene bærekraft og risiko kvantifisering av horizon-risk. Tidsrommodellering er sentralt i analysen av mange stokastiske fenomener. Som illustrasjon, la oss tenke på fornybar energi. Bruk av vindmøller, for eksempe...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Viscosity of complex polar fluids, electrolytes, and ionic liquids

Friksjon mellom faste overflater er et viktig fenomen i hverdagen. Uten dette ville det være umulig å gjøre noe så enkelt som å holde et papir. En stor del av den totale energiproduksjonen i industrialiserte land tappes gjennom friksjon og slitasje. Med det økende behovet for ren, bærekraftig ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

23rd International Radiocarbon Conference, Trondheim 2018

Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet arrangerte den 23. internasjonale Radiokarbon konferansen i Trondheim i juli 2018. Dette er en serie internasjonale konferanser som har vært arrangert ulike steder i verden hvert 3. år siden 1954. Deltagerne på konferansene er ansatte f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CasCat: Cascade Catalysis for Late-Stage C-H Functionalization

Moderne medisin og teknologiske innovasjoner avhenger av designede molekyler med spesialiserte egenskaper. For å kunne lage disse viktige molekylene trenger man en rekke kjemiske metoder som har blitt utviklet de siste tiårene. I dette prosjektet ønsket vi å utvikle nye, praktiske og mer miljøven...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Parameterized Complexity for Practical Computing

Databehandling er i ferd med å endre alt, fra hvordan vi finner en kjæreste eller handler mat, hvordan alle produkter blir designet og produsert, hvordan vi lytter til musikk, til hvordan strømmen av data innen alle vitenskapsfelt blir analysert. Dette prosjektet gir fornyet styrke til drivkrafte...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking Angstrom Resolution of Nano Crystals and Thin Solid Films via Transmission Electron Microscopy

Atomic Layer Deposition (ALD) setter målet til nedskalering og bruk av mindre verdifulle materialer og representerer den endelige grensen for miniatyrisering i produksjon. Veksten av ALD-filmer starter med at individuelle partikler av nm-størrelser begynner å utvikle seg for senere å smelte samme...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Advancing frequency analysis of nonstationary hydrological extremes for reducing flood risk in a changing climate

Flom er blant de mest ødeleggende naturfarer i verden, og klimaendringer øker sannsynligheten for katastrofale hendelser. Flomkontroll og bærekraftig vannressursforvaltning som tar hensyn til dagens og framtidens klima er avgjørende betydning både globalt og i Norge. Norges velstand er i stor gra...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modified 2D van-der-Waals materials for advanced bio-applications

2D-materialer som grafen og heksagonal bornitrid (h-BN) har interessante funksjonelle egenskaper for anvendelser som f.eks. informasjons- og kommunikasjons- og medisinsk teknologi. h-BN har blitt studert for sine egenskaper som den eneste elektriske isolatoren i 2D-familien, men med en krystallst...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Evolutionary Principles of Biocatalysts From Extreme Environments

Hvordan organismer kan overleve og trives i miljøer som vanligvis ikke anses for å være kompatible med liv, for eksempel temperaturer over kokepunktet og under frysepunktet for vann, har vært utfordrende å forstå fullt ut. Gjennom millioner av år med tilpasning har organismer brukt ulike strategi...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial Methods in Analysis

Analyse er en gren av matematikken der man studerer ulike egenskaper til funksjoner, alt fra polynomer og elementære funksjoner av én variabel til løsninger av partielle differensialligninger eller kompliserte funksjoner i analytisk tallteori. Den grunnleggende ideen i harmonisk analyse er å fin...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleo-perspectives for the future circulation and carbon cycle dynamics in the Arctic Ocean

Det arktiske havet endrer seg raskt og på uventede måter. Dette kan ha alvorlig betydning for jordens klima, de marine økosystemene, samt for forvaltningen av havets ressurser. Et viktig eksempel er at tykkelsen og omfanget av den arktiske sjøisen krymper langt raskere enn tidligere antatt. Et an...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigation of non-Newtonian fluid flow in bioprocessing

Dette prosjektet søker kunnskap om hvordan de suspenderte levende organismene optimalt kan bringes fra småskala bioteknologiske laboratorier til storskala væskesystemer som finnes i industriell produksjon. Dette inkluderer blant annet at vi søker forståelse for hvordan væsker med komplekse og spe...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN Conference 2018

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Robust Estimation and Control of Infinite Dimensional Systems (RECIDS)

Automatisk regulering har blitt en uunnværlig del av vårhverdag. 'Cruise control' som brukes til å regulere hastigheten til en bil, landingen av en romsonde på Mars, samt de utregninger som ligger bak værmeldingen, er alle eksempler der verktøy fra regulering og dynamisk systemteori blir brukt. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer er i ferd med å bli mer utbredt og er viktige for å kunne gjennomføre nye og utfordrende operasjoner, som kartlegging og overvåking av hav og landområder, inspeksjoner av konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig for mennesker, og autonom sjø- og landbasert transport. På den ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Identifying the dominant heat transfer mechanism during two-phase flows

Den enestående etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling over hele verden krever å forbedre kunnskapen om hvordan varme overføres. Selv om varmeoverføring under faseendring har blitt studert intensivt siden 40-tallet, er det ikke oppnådd enighet om hvilken som er den dominerende fysiske mekanis...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

4DSpace investigation of plasma turbulence in the cusp ionosphere

Solvinden genererer turbulens i øvre lag av den polare atmosfæren. Dette gir forstyrrelser på radiosignal. Kraftige solstormer kan blokkere satellittbaserte navigasjons- og kommunikasjonssystemer. Med hensyn til sikkerhet i Arktis ville det vært gunstig om vi kunne varsle bortfall av GPS. Romværv...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The XXX Nordic Hydrological Conference 2018

Den XXX Nordiske Hydrologiske Konferanse (NHC) ble avholdt i Bergen med 145 deltakere. Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening (NHF). I alt ble over 114 bidrag sendt inn fra 24 land, derav 30 ble gitt av master- eller PhD-studenter. I tillegg h...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tropical Temperature Reconstruction Across 0.5 million years from Cave formations

Framtidige klimaendringer i tropene er en av de mest usikre aspektene av klimaprojeksjoner med økende konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, men vil påvirke en stor del av jordens befolkning. Denne mangelen kan bøtes på ved å studere tidligere klimaendringer in tropiske regioner, for eksempel igjenno...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic Methods for Molecular Chiroptical Properties

En hånd og dens speilbilde kan aldri legges over hverandre slik at de fullstendig dekker hverandre. Kirale molekyler deler denne egenskapen og kan dermed sies å ha en "hendthet": de oppfører seg ulikt avhengig av om det er den "venstrehendte" eller den "høyrehendte" formen av et molekyl vi har nå...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Marine cold air outbreaks at high-latitudes: Dynamics and imprints of mesoscale features

Hver vintersesong utvikler det seg små, men kraftige stormer over Nordsjøen. Kraftig vind, grov sjø og kraftig snøfall som følger med disse vinterstormene forårsaker betydelig materiell skade og til og med tap av liv. Foruten den tydelige materialeffekten av disse stormene, spiller de også en vik...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ENUMATH 2017: cutting-edge science building on a long tradition

The European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH) is a series of conferences held every two years to provide a forum for discussion of basic aspects and new trends in numerical mathematics and challenging scientific and industrial applications at the highest lev...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Synthesis and biological evaluations of macrolactam natural products

Naturen og dens biosfære utgjør via evolusjon en viktig kilde til naturprodukter som man kan basere legemiddelutviklingen på. Omtrent halvparten av legemidlene på markedet er enten rene naturprodukter eller analoger som har blitt inspirert av molekylene laget i naturen. Følgelig har denne prosess...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of Surface Kinetics in High Temperature Electrochemistry (FUSKE)

Prosjektet «FUndamentals of Surface Kinetics in High temperature Electrochemistry» (FUSKE) har som mål å bidra til å øke den fundamentale forståelsen av reaksjonene på grenseflaten mellom fast stoff og gassfase i høytemperatur elektrokjemiske prosesser. Elektrokjemiske prosesser er, og kommer til...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

APDS 2017 - Arctic Personal Data Systems Conference

Den første ACM SIGOPS sommerskolekonferansen om avanserte emner i datamaskinsystemer ble arrangert 14. til 17. august 2018 på den pittoreske og bortgjemte øya Sommarøy, som ligger 36 km vest for Tromsø, og 300 km nord for Polarsirkelen. Konferansen ble organisert i fellesskap av Universitetet i T...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel topological spin textures for low-energy spintronics

TOPOSPIN-prosjektet utforsket nye muligheter for mindre og energieffektiv informasjonsteknologi. For dette formålet studerte vi fysikken til spesielle defekter på nanonivå ? kjent som topologiske defekter ? som naturlig oppstår i materialer med kiral magnetisk struktur. I den første fasen av pros...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sources of the Norwegian winter season snow pack constrained by stable water isotopes

Transport av vanndamp i atmosfæren er en viktig grunn for usikkerheter knyttet til vær- og klimaprognoser. En bedre forståelse av vannets kretsløp bidrar til å være forberedt på nedbørsekstremer og forvaltning av fornybare energiressurser. I løpet av SNOWPACE prosjektet undersøkte vi hvor i ha...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Wireless In-Home Healthcare Monitoring System for Supporting Independent Living of Elderlies

Aldring med tilhørende fysiske og psykiske lidelser skaper store bekymringer rundt om i verden. I de senere årene har flere hjemmebaserte helsemonitoreringssystemer blitt tatt i bruk for å forebygge uønskede hendelser hos eldre hjemmeboende personer. Ulempen med eksisterende løsninger er at de er...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combining FTIR-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates

Proteinhydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle kilder til peptider for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle metoder som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus