0 antall prosjekter

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WATER-INNOVATIVE REMOTE AND GROUND SENSORS, DATA AND TOOLS INTO A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR AGRICULTURE WATER MANAGEMENT

Prosjektet IRIDA - Innovative Remote and ground sensors, data and tools Into a Decision support system for Agricultural Water Management startet i 2016 og er et EU/JPI WaterWorks 2014 Cofunded prosjekt med deltakere fra Spania, Italia, Romania og Norge. Gjennom prosjektet skulle det utvikles og t...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic eventS

Klimaet er i endring og det er forventet mer nedbør og spesielt mye nedbør på kort tid. Prosjektet INXCES (Innovasjoner for ekstreme klimahendelser) har som mål å utvikle og tilpasse risikovurderinger og tiltak for ekstreme klimahendelser i byer og urbane strøk. Det er spesielt fokus på vannavhen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturism...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

JPIHDHL-JPI Mat og helse

JPI HDHL: Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products

Målet med prosjekter er å utvikle en verktøykasse som inneholder både optimaliserte eksisterende og nye teknologier som kan brukes til å utvikle sunne, trygge og bærekraftige fiskeprodukter med høy kvalitet fra pelagisk fisk. Pelagisk fisk har et høyt innhold av omega-3 lipider (EPA og DHA) som h...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

SURPLUS Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe

Prosjektets mål er å utvikle kunnskap om hvordan en kan øke avlingen fra marginal og kontaminert jord. Prosjektet har etablert feltforsøk i Spania, Frankrike, Tyskland, Polen, Italia og Norge. De foreløpige resultatene viser at det er gode muligheter også på kort sikt å heve avlingsnivået med opp...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIFES - Def. basel. and standards for micropl. anal. in European waters - stand. of extr. from biota.

Økende mengder mikroplast (MP) akkumuleres i marine habitater. Virkningen av plastpartikler på akvatiske økosystemer er langt fra forstått. Det er mangel på pålitelige data om konsentrasjoner av MP og sammensetningen av polymerer i havmiljøet. Sammenliknbarhet av data på MP-konsentrasjoner hindre...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - WEATHER-MIC - NGI - How microplastic weathering changes its transport, fate and toxicity in the marine environm

Store mengder plast fra blant annet elver, søppelfyllinger og vannrenseanlegg ender opp i havet. Denne plasten er ofte fragmentert i små biter, som kan være vanskelig å se med det blotte øye. Slik plast omtales som mikroplast. Forskningsprosjektet WEATHER-MIC undersøker prosessene som kontrollere...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NIVA - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Siden midten av forrige århundre har en raskt økende global produksjon av plast vært ledsaget av en opphopning av plastavfall i miljøet. Plasten spres ved hjelp av strøm og vind, brytes ned og blir fragmentert over tid, men forsvinner ikke. Sammen med små plastpartikler som stammer fra forbruksp...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans (Joint Programming Initiative for Productive Seas and Oceans), og besto av 15 partnere fra 11 europeiske land. PLASTOX undersøkte interaksjon og effekter (opptak, ekskresjon og toksisitet) av mikroplastpartikler ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

The PrPC / PDK1 / TACE signaling axis at the cross-road of several aggregate-prone protein-associated neurodegenerative diseases

Prosjektet vil undersøke om det er felles underliggende mekanismer som kan forårsake nevrodegenerative hjernesykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, spinocerebellar ataksi og frontotemporal demens. Disse sykdommene er alle kjennetegnet ved at de fører til...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - EPHEMARE - UiO - ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF MICROPLASTICS IN MARINE ECOSYSTEMS

Det overordnede målet til EU-prosjektet EPHEMARE var å beskrive opptak og effekter av både mikroplast og miljøgifter bundet til mikroplast hos pelagiske og bentiske marine organismer. Prosjektet har 16 partnere fra 10 europeiske land og har fokusert på den vanligste typene mikroplast i havet, LDP...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - BASEMAN - NILU - Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters

Den fundamentale utfordringen som må løses før vi kan undersøke risikoen av marin plast, er mangelen av standardiserte metoder for prøvetaking og måling av plast. Som følge er det mangel på nøyaktige data på mengder mikroplastikk og deres sammensetning i det marine miljøet. BASEMAN er et tverrfa...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans -Deep Sea Mining- JPIO-cruise participation on cruise leg SO242-1 on the "Ecological Aspects of deep sea mining" cruise for NTNU

Det vitenskapelige toktet SO242/2 (29. August ? 01. Oktober 2016) var en del av JPIO piloten «Ecological aspects of deep sea mining». Hovedmålet var å studere mulige langsiktige økologiske endringer som følge av utvinning av mangan noduler på dypt vann. Ekspedisjonen SO242 ble gjennomført med for...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Identification of genes that commonly modulate the severity of neurodegenerative diseases

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel bevegelseforstyrelser og demenslidelser, forårsakes av et utall ulike endogene og exogene faktorer. Noen av disse primære hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukom...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

FACCE MACSUR 2: Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security

MACSUR ble etablert som et nettverksprosjekt i 2012 med 73 institusjoner fra 17 land for å studere hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke europeisk matproduksjon og matsikkerhet. (www.macsur.eu). I perioden 2012- 2015 (MACSUR1) deltok Bioforsk, NILF og Institutt for husdyr og akvakulturfor...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klima og arealbruks betydning for gjengroing og karbonutveksling i Serengeti økosystemet

Savanne dekker 20% av landjorden på vår klode og til tross for at savanne ikke har mange trær kan de inneholde store mengder av karbon og dermed være viktige i karbonutveksling mellom atmosfære og biosfære og for det globale karbonbudsjettet. I dette prosjektet har vi målt mengden av karbon i sav...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

CrossSeeds: Mechanisms of pathogenic protein cross-seeding in neurodegenerative disorders

CrossSeeds er et prosjektsamarbeid mellom 5 forskningsgrupper i Europa. Prosjektet vil studere mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av de nevrodegenerative sykdommene Alzheimer, Parkinsons og Huntingtons sykdom. Utgangspunktet er at de tre sykdommene ledsages av avleiring av abnorme p...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Deep Sea Mining - Assessing ecosystem functioning in the DISCOL site 26 years after disturbance

Dette er en av de få studiene som undersøker hvordan økosystemet fungere i en abyssal slette som tidligere ble forstyrret av dyphavs gruvedrift eksperiment. Til tross for det lave antallet av replikasjoner, viser resultatene at behandlingen av frisk phytodetritus er ikke fullt ut gjenopprettet et...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Rogaland

JPIKLIMA-Connecting climate knowledge for Europe

JPI Climate workshop "Science communication and Integrated socio-economic policy and response analysis"

Within the intergovernmental initiative JPI Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) launched in 2011, fourteen European countries have now committed to coordinate their activities in the field of climate research by implementing a jointly developed Strategic Research Agenda. JPI Cli...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

#71049 European perceptions of climate change: Scepticism, energy preferences and societal transformation

EPCC: Popular science presentations - Updated Norwegian Hva kreves for å oppnå et Europa som har lave utslipp av drivhusgasser og som er klart til å møte klimaendringene? Hvor bekymret er folk i Frankrike, Norge, Storbritannia og Tyskland for global oppvarming, og hvordan ser de for seg effek...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia

Et varmere klima vil medføre samfunnsendringer idet 21. århundre. Arktis har opp gjennom historien gjennomgått store klimatiske svingninger, og flere nordlige urfolk har endret sin økonomi fra å være jegere til å bli gjetere. Mennesker har likevel opprettholdt en konstant tilstedeværelse på den n...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

New intervention strategy for tuberculosis: blocking multiple essential targets

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Constraining uncertainties in the permafrost-carbon feedback

Etter hvert som det globale klimaet blir varmere kan tining av permafrost føre til økte utslipp av drivhusgasser som CO2 og metan fra arktiske og boreale økosystemer. Forskere er enige om at denne tilbakekoblingseffekten fra permafrost er viktig for det globale klimasystemet, men vi vet lite om h...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

More than methane: quantifying melt-driven biogas production and nutrient export from Eurasian Arctic lowland permafrost

Karbonlagre i arktisk permafrost er sårbare ved klimaendring. Ny forskning har vist at økt mineralisering av karbon i jorden under oksiske forhold (som favoriserer CO2 produksjon) i stedet for under anoksiske forhold (som favoriserer CH4 produksjon), representerer de viktigste forsterkere av klim...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Svalbard

BIONÆR-Bionæringsprogram

JPI HDHL: The Food Biomarkers Alliance

Det er viktig at man vet hva mennesker spiser for å kunne gi råd og gjennomføre tiltak som kan bedre kostholdet og folkehelsen. Mat frekvens spørreskjemaer, mat dagbøker, og 24 timer memoreingsmetoder er de mest brukte metodene for å kartlegge kostholdet i studier om ernæring og helse. Fordi biom...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

HOusehold Preferences for reducing greenhouse gas Emission in four European High Income Countries

Hovedbudskap: Husholdninger er villig til å endre sine forbruksmønstre for å oppnå 1,5 ° c målet - men frivillig tiltak alene er ikke tilstrekkelig. Derfor er det nødvendig med ulike former og grader av tvang, noe husholdningene i undersøkelsen også selv påpeker. Mer spesifikt budskap: 1. Gje...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Simulations for innovative mechanisms for the selforganizing City: testing new tools for valuecapturing

Om prosjektet SimsCity prosjektet studerer potensialet for egenorganisering og samarbeid i byutviklingsprosesser. Det er designet for å utforske grunnsteinene i samarbeidsrelasjoner, det vil si omfang av tillit, villighet til å ta risiko samt forståelsen av hva som er rettferdig fordeling i mel...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - A novel FRamework to Assess and Manage Emerging contaminants in freshwater supplies

FRAME er et prosjekt finansiert under EUs Joint Programming Initiative «Water challenges for a changing world» (JPI Water) under temaet nye miljøgifter- menneskeskapt forurensning og patogener?. Prosjektet er et samarbeid mellom det tyske føderale institutt for hydrologi (BfG), det tekniske unive...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Multi-centre cohort-studies in Lewy-body dementia: Challenges in harmonizing different clinical and biomarker protocols

The work-plan includes convening an expert workgroup, and organising a workshop, which will identify available DLB cohorts and how these can be involved in the current work. The workgroup will discuss strategies for how to address the aims listed above, a nd identify sub-groups addressing the spe...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland