0 antall prosjekter

KLINISK-Klinisk forskning

Effectiveness of acupuncture-care for treatment of hot flushes among postmenopausal women

Almost two thirds of women experience hot flushes persisting up to five years after menopause and 10-20% find them very distressing. Hormonal replacement therapy (HRT) is effective treatment, but long-term use increases the risk of negative health effects . Sales figures for systemic HRT in Norwa...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLINISK-Klinisk forskning

Third International Stroke Trial in Norway

Thrombolytic treatment for acute stroke has recently been licensed for use in a few, highly selected patients, and under strict regulatory conditions. IST-3 is an independent international randomised-controlled trial designed to provide more reliable data on the effects of thrombolytic treatment...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Ukjent Fylke

KLINISK-Klinisk forskning

Does benfotiamine reduce serum levels of advanced glycation end products and biochemical markers of vascular dysfunction in type 1 diabetes?

Background: Despite intensive efforts to improve glycemic control, diabetic patients are still at a markedly increased risk of microvascular complications associated with long-term hyperglycemia. Advanced glycation end prodcuts (AGEs) are thought to play a central role in the pathophysiology of t...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Påvisning og evaluering av farmakokinetiske interaksjoner mellom legemidler og urter som brukes i alternativ medisin

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Opplevelse av livskvalitet hos pasienter som har gjennomgått brannskader

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Spontan aktivitet i motonevroner til paraspinal muskulator hos normale og hos pasienter med akutte ryggsmerter

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Hormonelle forstyrrelser etter langtidsbruk av antiepileptika

Pasienter med epilepsi har en overhyppighet av hormonelle forstyrrelser. Dette har tidligere vært sett i sammenheng med epilepsisykdommen, men nyere undersøkelser tyder imidlertid på at medikamentene i seg selv kan gi slike bivirkninger. Spesielt er det f unnet at valproat kan gi polycystiske ova...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Thalidomid til tidligere ubehandlede pasienter med myelomatose

Det ble i 1999 oppdaget at thalidomid har virkning ved myelomatose. Nordisk myelomatose studiegruppe (NMSG) har utført en forstudie med thalidomid til pasienter med avansert myelomatose i 2000 med Anders Waage som hovedansvarlig. Den aktuelle studien drei er seg om en placebokontrollert randomise...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Probiotika gitt perinatalt til gravide og ammende, har det effekt på atopisk sykdom og deres barn?

Hypotese: Probiotika (Biola®) gitt til kvinner siste 4 uker av svangerskapet og i 3 mnd etter fødsel vil forebygge utvikling av atopisk sensibilisering og allergisk sykdom ved 2 års alder med 40% eller mer sammenliknet med placebo. Probiotika er le vende mikrober i kosttilskudd, med en gun...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Pasienterfart resultat etter kransarteriekirurgi med eller uten bruk av hjerte-lungemaskin

Studien utgår fra Program for utvikling av hjertekirurgi ved Thoraxkirurgisk avdeling i samarbeid med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, og sammenligner pasienterfart resultat etter kransarteriekirurgi hvor inngrepet er gjort enten med (konvensjone lt) eller uten (ny metode) bruk av hjerte...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Acetabular fractures, examination, classification, complications and outcome

Brudd i acetabulum er assosiert med stor morbiditet og har ved Ullevål universitetssykehus blitt registrert prospektivt i en omfattende papir- og radiologisk database og danner utgangspunktet for prosjektet. Kvaliteten på registreringen og kontrollen på p asientpopulasjonen er unik i internasjona...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Ukjent Fylke

KLINISK-Klinisk forskning

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn

Hvert år blir det født ca 630 barn med svært lav fødselsvekt i Norge. I løpet av de siste 10-årene har den medisinsk-teknologiske utviklingen bidratt til at stadig mindre spebarn kan overleve. Sammenlignet med fullbårne har premature en øket forekomst av cerebral parese, psykisk utviklingshemmin...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Plager fra seneapparatet i skulder/albu etter laser- og intramuskulær nålebehandling samt ergonomisk intervensjon. (akupunktur)

Design: En randomisert kontrollert studie med tre grupper der intramuskulær behandling med akupunkturnåler sammenlignes med laserbehandling og placebo-laserbehandling. Effektparametrene er blindet. Kriterier: Inklusjon: Yrkesaktive kvinner og menn 18-67 år med skulder/albusmerter,...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinsk odontologisk forskning

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Molecular studies of tumour response and tissue sensitivity to radiation therapy among patients with breast cancer.

Brystkreft er en stadig økende kreftsykdom, og ca 1 av 12 kvinner i Norge vil utvikle sykdommen i løpet av sin livstid. Behandlingsstrategien avhenger blant annet av stadium, alder (menopausal status) og hormonreseptorstatus. Strålebehandling utgjør en st adig økende del av behandlingsopplegget. ...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Kompetansesenter for klinisk odontologisk forskning

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Intermittent beta cell rest by diazoxide: a new therapy in type 2 diabetes?

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Hvilke lårhalsbrudd bør opereres med hemiprotese? En prospektiv, randomisert studie mellom skruer og hemiprotese.

Problemstilling. Hovedalternativene ved behandling av lårhalsbrudd er skruefiksasjon av bruddet, eller proteseoperasjon. I Norge er det fortsatt mest vanlig med skruefiksasjon, mens det i resten av den vestlige verden først og fremst opereres med protese. Fordelene med skrueoperasjon er ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Including Patient Preferences in Symptom Management of Cancer Patients: A Randomized Clinical Trial (RCT)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Development and implementation of a computerized assessment tool for palliative care (PAT-C)

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Homøopatisk behandling av luftveisinfeksjoner hos barn - effekt, økonomi og foreldres synspunkt

I løpet av en måned har 7, 1% av en av tre norske fire norske fire-åringer ørebetennelse, 7,5% halsbetennelse og 58,3% er forkjølet. I løpet av ett år har en av tre norske fire-åringer hyppige (>/=4) forkjølelser og 12,7% har residiverende (>/=4) mellomør ebetennelse. Barn med mellomørebetennels...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kroniske underlivssmerter hos kvinner

Ved bruk av trykkalgometer som objektiv tese, måles stress/smerte på kvinner med kroniske underlivssmerter rundt muskulære triggerpunkter etter behandling med mensendieck og akupunktur, sammenlignet med behandling med mensendieck fysioterapi alene.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Evidence-based medicine and pain treatment. NMDA-receptor antagonists in the treatment of intractable pain

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Third International Stroke Trial in Norway ("IST-3 Norway")

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Postoperative enteral feeding or early oral intake at will. A prospective, randomised, clinical, multicentre trial.

...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearb...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall. En kjenner noen behandlinger som reduserer denne risikoen, men flere av disse har uønskede bivirkninger og er kostbare. Observasjonsstudier har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av aminosyren ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 1996-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa