2 084 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Responsive Organising for Low Emission Societies - ROLES

ROLES (https://roles.w.uib.no) har som mål å identifisere hvordan europeiske byregioner kan akselerere dekarboniseringen av energisystemer gjennom digitalisering av energiinfrastruktur på måter som skaper samfunnsnytte. Til tross for innbyggernes ønske om å dekarbonisere samfunnet, er det utfordr...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture- Phase 2

ExcelAQUA2.0 er en videreføring av en felles plattform for fremragende utdanning og forskning innen bærekraftig havbruk og fiskebiologi mellom Norge og Japan. Prosjektet integrerer forskning og utdanning av høy kvalitet gjennom aktivt samarbeid med bioCEED - et senter of fremragende utdanning i b...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknologibransjen gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret er det første forskningssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi. Senteret utvikler ny av...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Bioinformatics for Proteogenomics - looking up the answer in the back of the book

Monogen diabetes er en uvanlig form for pediatrisk diabetes. Avhengig av genetiske profil, kan pasienter unngå livslang insulinmedisinering og tilhørende komplikasjoner. Det kan likevel være utfordrende å (1) utlede konsekvensene av de genetiske mutasjonene pasientene har, samt å (2) forutsi resp...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Conidial NADase - a novel potential target to treat fungal infections

Aspergilloser er blant de vanligste menneskelige soppinfeksjonene og forårsaker mer enn en million dødsfall hvert år. De luftbårne sporene (conidia) fra Aspergillus fumigatus er alltid tilstede i omgivelsene, men hos personer med et normalt immunsystem fører de ikke til sykdom. Imidlertid er A. f...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Egalitarian Futures Research Group (EFRG)

Spørsmål knyttet til økende global ulikhet er viktigere enn noen gang, ikke minst i en tid med en global pandemi. Vår forskningsgruppe, the Egalitarian Futures Research Group (EFRG), tilnærmer seg dette ved å på det vi kaller egalitarianisme, altså de ideer og tanker om ulikhet som en finner i so...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

GOVMAT-prosjektet undersøker framstillingar av indigenitetar og religionar i ulike samanhengar og deira politiske roller i dag. Korleis og kvifor blir dei skipa, og korleis verkar dei i omgivnadane sine? Vi undersøker dette (1) gjennom dømestudiar i Costa Rica, Etiopia, India, Noreg, Peru og Russ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maximizing long-term impacts and synergies of H2020 SponGES

Nord-Atlanteren omfatter en rekke sårbare svampedominerte dyphavsøkosystem som leverer viktige økosystemtjenester. Imidlertid er virkningene fra etablerte og nye menneskelige aktiviteter, samt klimaendringer, på slike økosystemer stort sett ukjente. Forekomsten av svampedominerte økosystem (svamp...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige er vi til ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of energetic electron Precipitation In a Changing climate

Variabelt romvær forårsaker energisk elektronnedbør (EEP) i den øvre atmosfæren på høye breddegrader. EEP produserer nitrogenoksider (NOx), som har en lang kjemisk levetid i polarnatten vinterstid, og synker til stratosfæriske høyder via det meridionale sirkulasjonssystemet. Det har en betydelig ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Towards a sustainable work force in the healthcare sector for the 21st century: Health-promoting Work Schedules (HeWoS)

Én av fire ansatte i Norge jobber skift. Kunnskap om helsefremmende arbeidsplaner er derfor relevant for en stor andel av den norske arbeidsstyrken. Mye av forskningen som er utført på sammenhengen mellom skiftarbeid og helse har fokusert på nattarbeid, men de siste årene har forskning også vist ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Store beindefekter på grunn av traumer, medfødt misdannelse eller fjerning av svulster regnes som betydelige helseproblemer over hele verden. Bone Tissue Engineering (BTE) har utviklet en ny tilnærming for å behandle eller reparere beinfeil. I BTE implanteres 3D-scaffolds (konstruerte biomaterial...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Searching for Dark Matter with Light

Vi har kommet langt med utforskning av universet vårt, og i dag vet vi at det finnes milliarder av stjerner i galaksen vår, og vi har mange millioner av andre galakser i tillegg. Likevel predikerer moderne kosmologiske modeller at vanlig materie bare utgjør 16% av det totale materieinnholdet i un...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequality in adolescent mental health in a life course perspective (LONGTRENDS)

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer,...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian across the Americas: New perspectives on heritage languages

Arvespråk er språk som tilegnes og brukes i hjemmet, men som ikke er det dominante språket i det større, nasjonale språksamfunnet (Rothman 2009). Arvespråkstalere er ofte etterkommere av migranter, og de representerer en ekstremt interessant form for tospråklighet: Arvespråket er førstespråket de...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Unravelling the Drivers of Energetic Electron Precipitation - Revealing the Imprint of Space on Earth (DEEP - RISE)

Sola slyngjer stadig ut ein vind av lada partiklar. Nokre gongar kjem desse med ekstra høg fart mot jorda, medan andre gongar under eksplosjonsliknande tilhøve, kjem ekstra mange partiklar i vår retning. Magnetfeltet i solvinden vekselverkar med magnetfeltet til jorda. Dette driv ei rekkje proses...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The International Project Office of the World Climate Research Program’s Climate and Cryosphere Project (IPO-CliC)

The Climate and Cryosphere Core Project (CliC) of the World Climate Research Programme (WCRP) serves as the focal point for cryosphere research, its variability and change, interaction with the broader climate system and ability for the detection of climate change. Since the project´s launch in 1...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flanders, Norway, and Denmark: Relations and Intertextual Exchanges in the High Middle Ages (ca. 1080-1383)

Bøkene kom til Skandinavia med kristendommen. I takt med dåp og kyrkjebygging lærte nordbuane seg kunsten å skriva bøker på pergament, med det latinske alfabetet, på latin og folkespråk. Forbileta for desse bøkene kom frå fleire ulike regionar og land, noko som speglar dei rike kontaktane skandin...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

What Makes Magnetic Reconnection Stop?

Magnetfelt eksisterer i alle størrelser og former i hele universet - fra galaksehoper og interplanetarisk rom, og til mindre skalaer som på solen, i vår egen magnetosfære og jordens dipolfelt. Magnetfeltene spiller en stor rolle i utviklingen og bevegelsen av plasma i hele universet. Magnetiske e...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinsons disease: The Epi-screening project

Målsetningen med dette prosjektet er utvikling nye og effektive behandlinger mot Parkinsons sykdom. Vi vil kombinere data fra de unike norske helseregistre med eksperimentelle studier i samarbeid med forskere i et av verdens ledende basal-forskningsmiljø. Dette er en innovativ og tverrfaglig stud...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving prognosis of patients with glioblastoma: Linking health registry and clinical data to basic brain tumour research

I GLIO-Link kombinerer vi resultater fra laboratorieforsøk med analyser av nasjonale registerdata og kliniske studier for å identifisere nye terapeutiske muligheter for pasienter med glioblastom, en kreftsykdom med en svært dårlig prognose. Prosjektet har tre hovedformål, og er organisert i fire ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

I trådløse kommunikasjonsmiljøer er interferens med multiple tilganger og flerbane interferens to hoved problemer som påvirker signaloverføring. Krav i ulike kommunikasjonsmiljøer har ført til forskjellige kriterier i sekvensdesign. Vanligvis bør sekvenssett som brukes i kommunikasjon systemer ha...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til september 2021 hadde 120,000 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets til...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Network-building Activities, The CORE Group

Forskningsgruppen «Citizens, Opinion, Representation, and Elections» (CORE) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, fikk høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i Evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL) i 2018. Dette prosjektet vil bidra til ytterligere vitens...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Role of integrin alpha11beta1 in joint destruction in inflammatory arthritis.

The project deals with the role of integrin alpha11 in rheumatoid arthritis (RA) using a genetic mosue model, the hTNFtg mice. Starting point for project was based on the finding that that beta1 integrins are involved in the attachment of synovial fibroblasts (effector cells in RA) to components...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Hypoxia effects on fish in west Norwegian fjords: harnessing the power of multidisciplinary studies

Prosjektet brukar fjordar på Vestlandet som naturleg infrastruktur til å skaffa ny kunnskap om effektar av oksygentap (hypoksia) på mesopelagisk fisk og på bunnfisk. Dette er kunnskap ein treng til bærekraftig forvalting av marine ressursar, og til å vurdere kor oppdrettsnæringa - ei av Norge si...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repurposing in personalized leukemia therapy

Det er kjent at samme medisin kan brukes til ulike sykdommer. Noen ganger er dette utviklet gjennom tilfeldige observasjoner gjort av pasient og lege. Vi vil kombinere to velkjente medisiner som begge i sjeldne tilfeller kan hindre beinmargen i å produsere blodceller. Slik medisin-utløst beinmar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland