0 prosjekter

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - NIVA

...

Tildelt: kr 85 860

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

eXploring the BIOactive PEPtide Space of arctic marine invertebrates

Målsetningen med prosjektet har vært å karakterisere og avdekke nye bioaktive peptider fra marine dyr/evertebrater fra Arktiske og sub-Arktiske områder og få kunnskap om struktur (gener) og virkemåter. Videre ønsket vi å utnytte denne kunnskapen i utvikling av lead forbindelser som kan anvendes i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - NORSAR

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?

NORSK POPULÆRVIT RAPPORT Prosjektet har belyst at idealet om den kompakte byen kan sies å tilhøre en økologisk moderniseringstradisjon, noe som innebærer at den økonomiske veksten kan fortsette, men den skal skje på en måte som belaster miljø og naturressurser minst mulig. Men dette innebærer ikk...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Satellite Remote Sensing of Atmosphere-Surface Systems and Ground Truth Measurements

lys i et koblet atmosfære-hav-system. Spesielt kan man beregne hvor mye tilbakespredt sollys et satellitt-instrument vil måle ved forskjellige bølgelengder når informasjon om aerosoler og marine substanser er kjent. Videre kan strålingstransportmodellen brukes til å gjenvinne informasjon om aero...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A novel cross-disciplinary approach to solve an old enigma: the food-web transfer of the mass-blooming phytoplankter Phaeocystis.

Fytoplanktonarten Phaeocystis pouchetii danner oppblomstringer langs hele norskekysten og inn i Barentshavet samtidig med, eller like etter, den årvisse våroppblomstringen av kiselalger. Arten er derfor en (potensielt) viktig karbonkilde for dyreplankton igjen er føde for større flercellede dyr. ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection and comparison of cell separation processes in plants

Planter har mekanismer for å frigjøre organer når disse har tjent sin hensikt. Men selv om dette er naturlige prosesser fører for tidlig felling av blader, blomster, frø og frukt til store avlingstap (5-20%) i viktige landbruksvekster (f.eks. raps, soya, vindruer, julestjerne) over hele verden. E...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Local ideals, models and pratice in natural resource management. Does local managmenet matter?

LOCALMAN-prosjektet tar for seg forskjellige varianter av lokal forvaltning i Norge. Vi ser en internasjonal trend mot desentralisering av naturressursforvaltningen. Denne trenden har nådd Norge, og det har fått flere utslag i lokale forvaltningsformer. To av disse er den lokale forvaltningsmodel...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Mountain areas in Norway as attractive rural scommunities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy

Det er økt oppmerksomhet om bruk av fjellområder som ressurs for regional utvikling. Samtidig har det vært en stor økning i arealet som er vernet, og en styrking av miljøhensyn i alle utmarksområder gjennom Naturmangfoldloven fra 2009. Vår forskning viser at Norge ikke har en politikk og forvaltn...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive monitoring of carnivores: advancing methodology and ecological knowledge

Store rovdyr er de mest ikoniske og kontroversielle viltartene vi har. Noen av artene har stor økologisk betydning, men på grunn av deres sky og arealkrevende adferd er de vanskelige å studere. Dette er en av grunnene til at "non-invasive" ("ikke-inngripende") metoder raskt har blitt tatt i bruk ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Constructing an integrated modeling framework for decision support in ecosystem-based management: case study Lofoten/Barents Sea

Ecosystem based management (EBM) is today the accepted regulatory mechanism for managing the sustainable use of marine goods and services while maintaining good environmental status. The SYMBIOSES project initiates development of a first of its kind integ rated modeling system to support the prac...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO-Biologi og biomedisin

18th International Symposium on Chironomidae (Diptera)

De internasjonale symposia på Chironomidae (fjærmygg) har forløpt uavbrutt siden 1964 og er en konferanseserie som blir arrangert på rundgang, normalt hvert 3. år. På konferansene treffes kolleger fra ulike fagmiljø som økologi, genetikk, systematikk, pal eolimnologi, etc. for å få tilført aktuel...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From host plants to host ants: Evolution of phyto-predation in butterflies

Målet med dette prosjektet har vært å studere evolusjon av samarbeid og parasitisme mellom sommerfugler og maur i et fylogenetisk perspektiv. Mange sommerfugler, spesielt i familiene Lycaenidae og Riodinidae er assosiert med maur. Disse assosiasjonene er stort sett mutualistiske hvor sommerfuglla...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Peroxisome-Mediated Mechanisms of Plant Innate Immunity

Rapporteringsperiode 1, 20120301 - 20130930 Ikke bare mennesker, men også planter har et medfødt immunsystem som gjør at de kan forsvare seg mot virus- og bakteriepatogener, sopp, insekter og nematoder. Hvis vi forstår hvordan dette immunforsvaret fungerer på cellenivå i en modellplante, kan vi m...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fisheries induced evolution in Atlantic cod investigated by ancient and historic samples

I dette prosjektet har hovedmålet vært å kvantifisere de evolusjonære selektive effekter som industrielt fiske kan ha hatt på torsk, hvor vi sammenligner sekvenseringsdata fra historiske prøver med nålevende bestander av torsk. De historiske prøvene er fra det 20. århundre samt fra begynnelsen av...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Uncertainty Assessments Related to Opening New Areas for Petroleum Activity

The present political and public debate on whether to open new areas within the Norwegian E.E.Z for oil operations is heated. The legitimacy of the expert groups consulted has been questioned, adding heat to the discussion. The high knowledge uncertainty allows for quite different interpretation...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Direct and indirect climate forcing of ecological processes: integrated scenarios across freshwater and terrestrial ecosystems

1. Temperatur og næring påvirker vekst og alder ved kjønnsmodning hos vekselvarme dyr. Vi har vist hvordan økt temperatur og fettinnhold i maten reduserer alder ved kjønnsmodning hos laks. Maten er som bensin for en motor og temperaturen er akseleratoren. 2. Klimaet under fosterutviklingen påvi...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Second Generation Rural Tourism

Gardsturisme er ikkje som anna turisme Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. Dei innlosjerer deg i stabbur, tenner stearinlys og serverer familiehistorie i lag med mat frå garden. Gardsturismen ha...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic architecture in Drosophila - The role of the Y chromosome in gene expression across the genome.

Understanding genetic architecture, the underlying basis of phenotypic traits, and its relationship to evolutionary change, is a major challenge for evolutionary biologists. Variation in gene expression is one of the most important factors causing phenoty pic variation. We will study the role of ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics - towards permanent existence

Biosystematics includes studies of variation (morphological, genetic, geographic) of species and species groups, the processes that causes variation, and evolutionary relationships. Taxonomic knowledge is fundamental for such studies and a prerequisite fo r biodiversity estimates. Biosystematics ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Response of pelagic food webs to warmer, acidified oceans

I dette prosjektet skal vi utføre en kombinasjon av laboratorieforsøk og større skala økosystemtilnærminger for å teste hypoteser som at CO2-indusert forsuring, ved oppvarming, vil resultere i en forskyvning av autotrofe planktonsamfunn som favoriserer mindre flagellaten-arter heller enn store ki...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: SAR Monitoring of the Brazilian Amazon and Central African Rainforests - a PhD project to support EU FP7 ReCover

Målet med dette prosjektet er å forbedre overvåkningen av tropisk skog for å redusere avskoging og skogdegradasjon og støtte REDD initiativet (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation) ved å utvikle automatiske metoder for å kartlegge skogen og skogs endring med avbildende radar...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

On the evolutionary genomics and behavioural ecology of homoploid hybrid speciation in Passer sparrows

Hybridisering er et nye omtalt fenomen i evolusjonsbiologi. Godt hjulpet av ny sekvenseringsteknologi oppdager forskere stadig at svært mange taxa man tidligere anså som gode arter viser genetiske tegn på å være av blandet herkomst, og hyppigheten av genutveksling mellom arter er mye høyere enn m...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer)

Det overordnete målet for prosjektet «TickDeer» er å forstå betydningen av hjortens trekk for flått og omvendt i områder nær den høydemessige begrensningen i utbredelse. (WP1) Omfattende data på flåttens fordeling (>15000) i landskapet har dannet basis for PhD graden til Lars Qviller (levert, dis...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND - Terrestrial biodiversity through time - novel methods and their applications

Målet med prosjektet er å videreutvikle metoder for bedre å kunne estimere terrestrisk biodiversitet gjennom tid. Det har vært viktig innenfor prosjektet å utvikle og bruke nye numeriske metoder samtidig som vi også vurdere om disse gir et bedre resultat enn tradisjonelle metoder (se Felde et al ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control

Askeskuddsjuke forårsakes av Hymenoscyphus fraxineus (tidligere kalt H. pseudoalbidus), en invaderende art fra nordøst Asia. Sjukdommen er i stadig spredning i Norge og er nå etablert i store deler av askas utbredelsesområde i Norge, fra svenskegrensen og opp til Romsdal. Sjukdommen er nå godt et...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biololgical methane oxidation by methanotrophic Verrucomicrobia under hot and acidic conditions; evolution of an ancient metabolic trait

Methylacidiphilum representerer en ny utviklingslinje av ekstremofile metanoksyderende bakterier tilhørende fylumet Verrucomicrobia. Disse bakteriene er ekstremt acidofile (syreelskende) og vokser i geotermale miljø med pH ned til 1 og under. De er moderat termofile (varmeelskende). Gruppen er fj...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genome-wide chromatin regulatory signatures in an ultra-compact chordate genome

Kromatin inneholder genetisk informasjon som kan leses og brukes til å styre en rekke forskjellige funksjoner i celler og organismer. Histon H3 variantene spiller en nøkkelrolle i kromatin. Disse proteinene dikterer hvordan kromatinet settes sammen. og deres post-transkripsjonelle modifiseringer ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exploring Legal Conditions and Framework for Marine-based Bioprospecting and Innovation

Marin bioprospektering innebærer å lete etter og samle inn gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. Dette kan være bakterier, alger og dyr som lever på havbunnen eller i vannsøylen og som har tilpasset seg de ekstreme forhold som finnes der. Det er store forventinger til at marin b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken