0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-DRIVEN TESTING OF FALSE DATA INJECTION ATTACKS AGAINST TRANSPORT INFRASTRUCTURES

TSAR -prosjektet utvikler nye metoder basert på kunstig intelligens (AI) for automatisk påvisning av falske datainnsprøytningsangrep (FDIA) i transportinfrastrukturer. Vi utviklet en ny tilnærming basert på egenkontrollert læring for påvisning av AIS-nedleggelse. En læringsmetode for representasj...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Renovasjon av bygg for å bedre energieffektivitet

I prosjektet foreslår Smedvig Eiendom å utarbeide en søknad til programmet Horisont 2020. Målet er å pilotere en sammensatt løsning hvor flere innovasjoner innen både konstruksjonsteknikk og digitale løsninger kombineres. Dette inkluderer løsninger for energistyring ("smarte" hus), bruk av mer tr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

JPIURBAN-Urban Europe

Designing Sponge Cities for multiple benefits: integrating nature-based solutions to create sustainable places

Klimaendringer vil forsterke urbane og globale problemer som flom, dårlig vannkvalitet, hetebølger, luftforurensning og reduksjon av biologisk mangfold. I Kina og Europa prøver man å motvirke disse negative trendene ved å bruke naturbaserte løsninger (NbS), som er positive for biologisk mangfold,...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bioenergys role in a sustainable future: An assessment of environment, technology, supply chains and uncertainty

FNs klimapanel har vist at bioenergi kan spille en nøkkelrolle i å oppfylle klimamålene i Parisavtalen. Samtidig har en mulig global storsatsing på bioenergi vekket bekymringer. Dette inkluderer bekymringer om tap av naturmangfold når landområder brukes til å produsere råstoff for bioenergi. Det ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Integrated evaluation of energy and emission reduction potential and management strategies for urban road systems

HERMES har som hovedmålsetting å gjøre store forbedringer i databasen for lifvsyklusanalyser (LCA) for veibygging. Prosjektet har også som mål å utforske kvaliteten og holdbarheten til forskjellige asfaltsammensetninger, og komme med anbefalinger til beslutningstagere for den kombinasjonen som gi...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EU...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system - Flexbuild

I prosjektet FLEXBUILD analyserer vi sluttbrukerfleksibilitet i bygninger og hvordan dette påvirker resten av energisystemet. Termisk fleksibilitet som lastflytting, lokalt varmelager og utskiftning av panelovner med andre varmeteknologier ? fjernvarme, varmepumpe, bioenergi ? og elektrisk fleksi...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

I dag oppdages ofte lekkasjer i en takkonstruksjon og påfølgende skader når den har fått utviklet seg en tid og en får lekkasjer inn i bygningen. På dette tidspunktet er ofte materialene i bærekonstruksjonen så svekket at reparasjonskostnadene er omfattende og ikke nødvendigvis lokale (f.eks råte...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Prosjektet gir oss ny kunnskap om effekten av mikroplastforurensing og sammenhengen mellom slike partikler og spredning av antibiotikaresistensgener. COVID-19 pandemien har gjort utveksling vanskelig og således forsinket prosjektet, som nå er planlagt ferdig i mars 2023. I prosjektet har 2 Master...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Knowledge Systems, Planning and Environmental Decision Making: The Role of Community-Based Impact Assessments

En av de tilknyttede IndKnow forskerne - Charles Roche - har i 2021 disputert ved Murdoch University, Australia. En del av hans avhandling er artikkelen Understanding why impact assessment fails; a case study of theory and practice from Wafi-Golpu, Papua New Guinea. I artikkelen undersøkes det pr...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Tildelt: kr 48,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration [ADAPT]

ADAPT har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt med formål å foreta en integrert analyse av byomformingsprosesser. Et sentralt spørsmål har vært hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en ves...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Facilitating Integrated and Responsive Coastal Governance

I FAIRCoast-prosjektet analyserer vi hvordan ulike former for integrering kan bidra til mer bærekraftig forvaltning av kystsonen i Norge. Spørsmål vi belyser er hva som bidrar til eller hindrer inkludering, koordinering og avveining av ulike interesser. Det arbeides med tre ulike problemstillinge...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddeler. Den første delen måler oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å fordele reduk...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nanoparticle-2D hybrid structures for smart environmental sensing

Ren luft er nødvendig for mennesket. Dårlig luftkvalitet hadde ansvaret for over 4.2 millioner dødsfall I 2016. Som følge av dette er det et stort behov for veldig følsomme gassensorer, som kan bli integrert i et målesystem som kan detektere om luftforurensingen overstiger gitte grenseverdier. I ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

RockStore - develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems

RockStore vil overvåke dokumentere og utvikle brønnparker (Borehole Thermal Energy Storage -BTES) for større bygg, nabolag og fjernvarme. RockStore følger opp et utvalg energianlegg som bruker berggrunnen som termisk energilager. Prosjektets flaggskip er GeoTermos, anlegget til fjell skole Dra...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSK - Cultivating Public Spaces: urban agriculture as a basis for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities.

I prosjektperioden 2021/22 jobbet vi hovedsakelig med nøkkelleveranser av prosjektet - en prosjektbasert vitenskapelig antologi som presenterer samlet resultater fra prosjektet med bidrag fra den norske prosjektgruppen og de internasjonale partnere (publiseres med Springer Dodrecht midt 2023, og...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-constructing city futures

'Samskaping av fremtidens byer', også kjent som 3C (co-constructing city futures) er et prosjekt som ble skapt under Forskningsrådets idelab i 2016 med mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å utvikle praksiser, metoder og teknologier for medvirkning og samskaping som igjen kan føre til ra...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage