41 709 antall prosjekter

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Fra imperiale mellommenn til statsbærende sjikt ? det danske imperium og dets norske embedsmenn

«Manning the state» har hatt to hovedformål. For det første har det vært et mål å vurdere om den samfunnsvitenskapelige imperielitteraturen kunne gi nye perspektiver på 1814 og den norske selvstendigheten. For det andre har prosjektet hatt et særlig fokus på de mennene som først kan forstås som ...

Tildelt: kr 28 803

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting....

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Effects of eggshell membrane nano particles on calcium uptake to prevent osteoporosis

In the food industry, eggshell is an unutilized resource which has indicated in the last 20 years to be a valuable source of glycoaminoglycans (GAGs)and fibrous protein such as collagen. In the recent years this has enabled the development of novel produc ts (nutraceuticals and cosmetics). In nat...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High performance coatings for PEM electrolyser metallic bipolar plates

Bakgrunn Bipolare plater (BPP) for PEM (Polymer Electrolyte Membrane) elektrolysører står for mer enn ¼ av de totale systemkostnadene. Kostbare materialer og prosessering bidrar til de ca EUR 600/kW. Når målet til både EU og DoE er å halvere denne kostnaden i løpet av de neste ~10 år må store ku...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CILS-NOR: Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (Module I)

Målet med CILS-NOR Modul I var å etablere et datasett for å studere økonomiske, kulturelle og sosiale integrasjonsprosesser blant ungdom, som på sikt skal kunne brukes til komparative studier med andre Europeiske land og utvides til et longitudinelt design der ungdommene følges inn i voksenlivet....

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

FP7-PEOPLE-2010-IIF - Marie Curie Actions Toppfinansiering av postdoc ved Sars internasjonale senter

The origin of simple nervous systems marks a key moment in animal evolution. To identify the genetic processes that underpinned this event, we need to study how neurogenesis occurs in early branching animal groups with simple non-centralised nervous syste ms. The Cnidaria (corals, sea anemones, j...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PhD in Computational Geoscience

Forskningsprosjektet har dreid seg om å skape mer geologisk realistiske 3D-modeller basert på satellittbilder og hydrodynamiske prosessimuleringer (med programvaren Delft3D fra Deltares). Dette er viktig bl.a. for å modellere sedimentære strukturer som er relevant for CO2-lagring, hydrokarboner o...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Ukjent Fylke

TRANSPORT-Transport 2025

National Ship Risk Model

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er nødt til å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for ulykkesforebyggende arbeid. Innsatsen de gjør for å bedre maritim sikkerhet bør brukes på områder der risikoen er høy. NSRM har utviklet en risikomodell som kan brukes til å overvåke og kommunisere ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion

Prosjektet har analysert samfunnsmessige utviklingstrekk som representerer e nye utfordringer for et likhetssøkende velferdssamfunn. Prosjektet studerer forhold knyttet til arbeidsmarkedet, helsetilstanden, og familiesituasjonen, med fokus på mekanismer som påvirker utviklingen i sosial (intergen...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic Network on Disability Research 13th Research Conference

NNDR sin forskningskonferanse har i løpet av sine første 25 år etablert seg som en av verdens viktigste møteplasser for forskere innen forskning om funksjonshemming. Konferansen samler vel 300-400 deltakere fra hele verden. Den neste konferansen vil bli arrangert i Bergen 6.-8. mai 2015 av Univer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Life science imaging and visualisation, enabling new technologies

Seminaret det støttes støtte til, er første arrangement i en planlagt seminarserie på Campus Ås, for å stimulere økt engasjement og tverrfaglig samarbeid for å utnytte den raske teknologiutvikling visualisering innen life science. Arrangementet vil spes ielt tematisere potensialet som ligger i ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

KLINISK-Klinisk forskning

An International Network in Evidence-Based Research

Vi har tatt initiativ til å danne et internasjonalt nettverk som sammen skal utvikle metoder, prosesser og verktøy for å redusere unyttig forskning og øke bruken av systematiske oversikter som basis for ny forskning. Nettverket består av internasjonale nøkkelpersoner som igjennom mange år har arg...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

29 September 2014, Brussels. LEIT ICT 19 Delta på "Information Day on Technologies for Creative Industries, Social Media and Convergence"

Titles-On: En løsning som gir brukerne sømløse valg og betalingsordninger av flerspråklige undertekster for film, video-on-demand og web-TV med store internasjonale markedsmuligheter innenfor underholdning og utdannelse. Titles-On er en sky-basert databa se for undertekster som gir brukerne tilb...

Tildelt: kr 38 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferanse...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bio2Hydrogen

Prosjektet handler om uttesting av en reformer for produksjon av hydrogen fra biogass. Reformeren har katalytisk brenner som øker effektiviteten og reduserer størrelsen og kostnader. Reaktoren skal testes i Hynor LIllestrøms testsenter i Lillestrøm. Reformeren skal integreres med Hynor Lillestrøm...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Supporting Social Innovation and Unlocking potential in Europe's Rural Areas

The project summary is not available at this stage of preparation. Many ideas are discussed at CRR and with some of the other partners, but this is at a very early stage. The project will be established through discussions and cooperation among the partners. The first meeting will be held in Brus...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Geofysisk kartlegging med ubemannede farkoster

Datainnsamling av geofysisk informasjon utføres i dag med sensorer/innsamlingsmetoder som opereres fra større bemannede farkoster. Robotiserte farkoster har stort potensiale for reduserte driftskostnader i oppgaver som medfører høy grad av repetitive oppdrag i en døgnkontinuerlig operasjon. Eksem...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Rheumatiod Arthritis and Periodontal Inflammatory Disease (RAPID)

The most prevalent chronic inflammatory diseases of humans are complex disorders influenced by genes, environment and their interactions. Periodontitis (PD) and rheumatoid arthritis (RA) are two such chronic inflammatory diseases associated with significant morbidity and mortality, and have recen...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Determination of the Internal Temperature Distribution of Objects from Surface Measurements

There is an industrial requirement for accurately and rapidly measuring the internal temperature distribution of objects non-destructively and that such measurements should be made from inspection of the exterior surfaces of the object without the need for inserting a temperature probe or other d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Multi-centre cohort-studies in Lewy-body dementia: Challenges in harmonizing different clinical and biomarker protocols

The work-plan includes convening an expert workgroup, and organising a workshop, which will identify available DLB cohorts and how these can be involved in the current work. The workgroup will discuss strategies for how to address the aims listed above, a nd identify sub-groups addressing the spe...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hosting the 7th Annual Conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) at the University of Agder

UiA will host the 7th Annual conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) in Kristiansand during Fall 2014. The conference attracts approximately 250 scholars and policy makers, within the fields of Economics, Business Admin istration, and Management. Participants a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decentralised Production of Hydrogen from Urea

The expression Hydrogen Economy refers to the policy of implementing hydrogen as a low carbon energy source to replace the combustion of gasoline in vehicles and as a replacement for fossil fuels for heating. The appeal of using hydrogen in this way is that whether it is burned to produce heat or...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Musikk, teknologi og matematikk på Parkteatret.

Ikke bare kan lydbølgene som musikk er bygd opp av beskrives matematisk men også mange musikalske grunnelementene som rytme, melodi, harmoni og klangfarge har en underliggende matematisk struktur. Matematikken kan derfor hjelpe med å svare på grunnleggend e spørsmål som: Hva er egentlig god musik...

Tildelt: kr 9 216

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: A nine institution multicenter study on specialized stroke rehabilitation

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til å skrive EU-søknad: SIE 1 -2014/2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

Storskala datadrift er kraftkrevende industri. Veksten i dette markedet er ca 50% i året og den globale IT industrien passerte den global flytrafikken allerede i 2007 vedrørende karbon utslipp. Fjord IT har utviklet en løsning for databehandling og lagring som er mijøvennlig. Tjensten leveres på...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-JSPS-JSPSmobilitet fra Japan

Cognitive neuropsychological research on inhibitory function

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Non-Literal communication and the role of shared knowledge: From cognitive theory to real-world applications and back again

Much of language is used non-literally and its interpretation involves metaphor and metonymy. The comprehension of non-literal language requires a considerable amount of shared knowledge on the part of the interlocutors and many theories of metaphor and metonymy are based on studies where this sh...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Veien mot lavutslippssamfunnet: modellering av energimarkedene

Prosjektet tar utgangspunkt i utlysningens (LCE 21-2015) scope: "Proposals should cover one or several of the following aspects: - Comparative assessment of the impacts and the sustainability performance of all relevant energy technologies, including r enewable, fossil, and nuclear technologie...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Discovering new Digital Advertisement models - DP023

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestland