0 antall prosjekter

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 39,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pilotanlegg knyttet til saltkraft-prosjektet

Det etableres et pilotanlegg for saltkraft ved Aura kraftverk, som i første omgang etableres med en enkel membranmodul, og som vil være tilrettelagt for vesentlige utvidelser etter hvert. Statkraft og SINTEF vil være aktive i arbeidet knyttet til forsknin g og utvikling av membraner og annet utst...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi - utvikling av en rekombinant markørvaksine

Antallet nye tilfeller av ILA har økt sterkt de siste to år og aktualisert behovet for nye metoder som kan supplere eksisterende virkemidler i bekjempelsen av sykdommen. Inntil nylig forekom ILA bare i Norge, men siden 1997 er sykdommen påvist både i Cana da, Skottland, Shetland, Færøyene, Chile ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Cryptosporidium og Giardia i Noreg

I utlandet er det vist at dei to eincella tarmparasittane Cryptosporidium parvum og Giardia intestinalis er ei viktig og hyppig årsak til tarmsjukdom, ofte med kraftig diare, hos huspattedyr og menneske. Begge parasittane dannar store mengder svært hardfø re overføringsstadium som blir skilde med...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikativ planlegging og utvikling Videreføres på prosjekt 165886/V10.

Det er ein sentral tese i kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling at ei endring i ei meir dynamisk retning krev forbetring av den sosiale (institusjonelle) kapitalen til samfunn, dvs. at kunnskapsressursane, relasjonsressursane og mobiliseringsevnen må styrkast (Healey et.al. 1999). Nye re...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Møre og Romsdal

SIP-Strategiske instituttprogram

Økt verdiskapning av marine ressurser gjennom utnyttelse av ny teknologi. Kompetansebygging ved Møreforskning Ålesund. Videref. i DL 166152

Marin sektor er et nasjonalt satsingsområde innen forskning og utvikling. Det er en målsetning å øke verdiskapningen fra de marine ressursene. Dette kan blant annet skje gjennom kompetanseheving og forskning relatert til ny teknologi for å frambringe nye og forbedrede produkter og nye distribusjo...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Møre og Romsdal

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Besteforeldre og barns oppvekstvilkår: Et tregenerasjonsperspektiv

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nærings- og konkurransepolitikk.

Med fagdisiplinen "industrial organization" som basis, vil det fokuseres på tre ulike tema: 1. Elektronisk handel, verdikjede og markedsintegrasjon 2. Markedsdominans og nærings- og konkurransepolitikk 3. Nærings- og konkurransepolitikk i en å pen økonomi Innenfor hvert av de tre tem...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climate change on ecosystems in Svalbard: Past and future immigration of thermophilous key species

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

The role of climatic variation in the dynamics and persistence of an Arctic predator - prey/host - parasite system

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

Bygge videre på den erfaringen som er blitt vunnet gjennom å utvikle Nettverk for Stillehavsasia-studier siden oppstarten i 1996. Styrke nettverket organisatorisk og geografisk ved å inkludere Sør-Asia, ved at forskere som arbeider med denne regionen og N orsk Forum for Sør-Asia har gått med i ne...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Krigsbarns levekår, en registerbasert undersøkelse. (tilknyttet 144155/530)

Prosjektets hovedmål er å belyse følgende problemstillinger: - Hva preget barndommen til de krigsbarna som opplevde store vansker og lidelser? - Hvilke politiske, samfunnsmessige og andre forhold gjorde dette mulig? Spørsmålene skal besvares gjen nom hhv. en realhistorisk og en livshisto...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiske analyser av helhetlig virkemiddelbruk Prosjektet videreføres på 165885 i DocuLive

Prosjektet vil drive systematisk vedlikehold, validering og utbygging av et eksisterende modellsystem for integrert arealbruks- og transportplanlegging, RETRO/lMREL, samt vurdere andre modellverktøy med sikte på å prøve ut flere av dem. Prosjektet vil ogs å utvikle ulike optimeringsalgoritmer som...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Family policies, fertility trends and family shanges in the Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of family welfare?

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Active citizenship and marginality in a European context

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Welfare policy and employment in the context of family change

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Inntektsskatt, fordeling og effektivitet

Prosjektet er en viderføring av et forprosjekt igangsatt i 1998, og sikter mot en videreutvikling av et modellapparat for diskrete arbeidstilbudsbeslutninger som er utviklet over flere år i regi av bl.a. John K. Dagsvik, Rolf Aaberge og Steinar Strøm. Arb eidet vil finne sted i nært samarbeid med...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Etniske relasjoner i Nordre Nordland i historisk perspektiv

Gjennom et flerfaglig prosjekt bestående av seks disiplinært forankrede delprosjekter (innenfor arkeologi, historie og sosialantrolopologi) vil en søke å klarlegge de historiske forutsetningene for dagens flerkulturelle samfunn i nordre Nordland, med hove dfokus på det lulesamiske samfunnet og de...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energi-og kostnadseffektiv vannbåren varme i moderne boliger

Prosjektet skal utvikle innovative systemløsninger og produkter for vannbåren varme i moderne boliger som gir høyere energieffektivitet og lavere totalkostnader enn dagens løsninger og produkter. Prosjektet inkluderer tre FoU-oppgaver: Utvikle energi-og kostnadseffektive heteflater. Utvikle løs...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solar cell production technology

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microseismic Emissions-Heartbeats of a Reservoir

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Wood as a building material

This programme focus on use of wood as a renewable resource and the sustainable material, and increased added value in the building, construction, furniture and furnishing sectors in the future. The main part of this programme will be 6 Dr.ing. (Ph.D) pro jects carried out at 6 departments at the...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Bacillus cereus, Bacillus anthracis and Bacillus thuringiensis: comparative genomics and functional analysis

This project aims at advancing the current state of the art by: 1) Revealing the control mechanisms for expression of PlcR, to clarify whether additional factors are involved in transcriptional control of the PlcR-regulated genes and of plcR itself, to identify additional genes under PlcR regulat...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2011

Sted: Oslo