0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nøkkeltall for effektive terminaler

Havnene selv, kundene og norske myndigheter ønsker alle å bli mer effektive. Men hva er definisjonen på en effektiv havn og hvordan måler vi effektivitet? Hva er de viktigtiste nøkkeltall? Dette er hovedtema for Nøkkeltall prosjektet. Målet er å forske frem de viktigste måleparametere for effe...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt - utvikling av bargesystem for bruk til bunkring av LNG til skip

NLI Innovation AS har i samarbeid i samarbeid med flere partnere i perioden 2009-2011 gjennomført et MAROFF støttet prosjekt med sikte på å utvikle et LNG tank konsept for bruk som drivstofftanker for skip med LNG framdrift. Dette prosjektet "LNG Fuel T ank for ships and other marine applicatio...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bedre sjøveis transporttjenester? Hvordan kan ny teknologi bistå i bedre renommé for maritim transport?

Helt overordnet skal hovedprosjektet bidra til bedre kontroll av selve transport tjenesten, og hvor det i så måte vil være naturlig å fremheve følgende elementer: Enkelhet i bestilling av transport o Innovative løsninger for transportplanlegging o Resourc e management and market hub Effektiv hånd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Pre-project for Efficient power system for marine vessels on renewable fuel

Prototech will establish a MAROFF project, which will focus on development of an APU and propulsion system for marine vessels based on HTPEM fuel cells. The planned project will combine the ideas from REMKOF and BioHTPEM projects in order to demonstrate an efficient and reliable low-emission po...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - SINTEF Fiskeri og havbruk AS

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av Maritime Environmental Web (MEW) - Miljøportal for rederier og maritim virksomhet.

Bakgrunn: Omlag 2/3 av varetransporten i verden foregår på kjøl. Skip bidrar derfor med en betydelig andel av de globale utslipp av NOx, SOx og CO2. Tradisjonelt har ikke skipsfarten hatt strenge miljøkrav, men i dag er imidlertid miljøkrav for internasjo nal skipsfart høyt oppe på den politiske ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NIVA

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Veterinærinstituttet

...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Bioprospecting for drug and enzymes discovery from from Antarctic and Arctic sub-sea sediments.Mobile researcher: Concetta De Santi, Italy

Microorganisms living in hash extreme polar environments have through evolution been adapted to low temperature. These microorganisms produce cold-adapted (psychrophilic) enzymes, which generally display high catalytic efficiency at low temperature making these biocatalysts particularly interest...

Tildelt: kr 81 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Støtte til søknad om EU FP7 prosjekt: Assessment, STrategy And Risk Reduction for Tsunamis in Europe

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Prediction of Scaling Potential in Oil and Gas Reservoirs and Process Systems

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NOVA

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biogas operated proton ceramic fuel cells with novel S-tolerant functional materials

Biogass er en fornybar energikilde som kan brukes som brensel i for eksempel proton-keramiske brenselceller (PCFC) for produksjon av elektrisitet. Siden biogass inneholder mye hydrogensulfid (H2S) må elektrolytten og anoden på brenselsiden være tolerante til svovel. Prosjektet har som mål å utvik...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kulturminner og Landskapsbruk i resurssområdet rundt Vestertana

Prosjektet er ment å resultere i en omforent plan for en populærvitenskapelig publikasjon om kulturminner og landskapsbruk. I forbindelse med et doktorgradsprosjekt har det blitt samlet inn og bearbeidet et stort materiale som dokumenterer og visualiser er historisk bruk i resurssområdet rundt ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Novel wind park deployment and servicing concepts with direct delivery of foundations and turbine components to offshore site

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable hydropower development in China and Norway to meet future demands

-

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

ARCtic Urban SUStainability in Russia

Arctic Urban Sustainability in Russia (ARCSUS) Norwegian Research Council Project Number 220613 Over the next decade, most of the world's population will live in cities, spaces of urban development that provide a core of centralized services expec ted by city-dwellers including but not li...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bjerknes Centre 10-Year Anniversary Conference: Climate Change in High Latitudes

Bjerknessenteret for klimaforskning feirer i år sitt 10-årsjubileum som et Senter for Fremragende Forskning, og skal markere dette med en internasjonal forskningskonferanse i Bergen 3-6. September 2012. Det er ventet ca 300 nasjonale og internasjonale del takere til konferansen. På konferansen v...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

High-resolution dinoflagellate cyst biostratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the Cretaceous succession in the Norwegian Sea area

The proposed project is a part of PhD study held at the Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences. It involves reconstruction of the geological history and palaeoenvinronmental conditions of the Norwegian and Barents Sea areas during th e Late Cretaceous and early Paleogene usi...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NGI

...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Centre 10-Year Anniversary Conference: Climate Change in High Latitudes

Bjerknessenteret for klimaforskning feirer i år sitt 10-årsjubileum som et Senter for Fremragende Forskning?. Dette skal markeres med en internasjonal forskningskonferanse i Bergen 3-6. September 2012. Til konferansen er det ventet minst 300 nasjonale og internasjonale deltakere. På konferansen...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Blood microRNAs for the early diagnosis of Alzheimers disease

Occurence of miRNA in blood specific for a number of different diseases including neurological diseases has been reported. We intend with this project to explore the potential of using an expression pattern with selected miRNAs isolated from whole blood, plasma or serum as biomarkers for the ear...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable hydrogen production from Biogas using Sorption-Enhanced Reforming (BioSER)

Hovedmålet med forskningsprosjektet BioSER var å videreutvikle og forbedre den såkalte SER teknologien (Sorption Enhanced Reforming) med biogass som brensel og med vekt på kritiske teknologiske utfordringer mot fremtidig oppskalering. Prosjektet var delt i to delmål hvor det første fokuserte på t...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Zweimonatiger Forschungsaufenthalt bei der Freie Universität Berlin, als Teil des PhD-Projektes "Über die Entstehung der Forderung"

Mein PhD-Projekt geht um die Entstehung der Forderung in verschiedene vermögensrechtliche Zusammenhangen, und auch die Grenze zwischen zukünftige Forderungen (die jetzt nicht entstanden haben) einserseits und bedingte Forderungen andererseits. Zum Ablauf meines PhD-Projektes ist zu bemerken, das...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KnowMo: Knowledge in Motion across Contexts of Learning. Investigating Knowledge Practices In and Out of School

Prosjektet 'Knowledge in Motion' (KnowMo) har pågått i tre år og hoveddelen av datainnsamlingen er nå ferdigstilt. En norsk betegnelse på prosjektet er ?Læring på tvers?. Prosjektet har to hovedfokus. Det ene er rettet mot hvordan elever lærer på ulike arenaer, i og utenfor skolen. Det andre er r...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Assessment of the role of the thymic transcriptome in genetic predisposition to autoimmune diseases

Autoimmune sykdommer er kroniske inflammatoriske sykdommer som skyldes et immunologisk angrep mot eget vev. Tymus er et sentralt organ med hensyn til å lære immunapparatet å ikke angripe seg selv. Autoimmune sykdommer rammer ca 5% av befolkningen, og en kompleks genetiske sårbarhetsprofil kombine...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

HEALTHPRIO-Priority Setting in Global Hea

Priority Setting in Global Health - 2020

Priority Setting in Global Health 2020 hadde som mål å utvikle verktøy for prioriteringsbeslutninger som inkluderer kostnadseffektivitet, rettferdighetsvurderinger og ikke-helsemessige konsekvenser av tiltak. En systematisk og utvidet informasjonsbruk er viktig i kunnskapsbaserte prioriteringsbes...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Marin Plattform

Marin Plattform har siden oppstart gått igjennom faser der man i den første perioden har klarlagt rammebetingelser for modularisering og hvordan gevinstene skal realiseres. Til dette arbeidet er det benyttet BEEM- metodologi. I løpet av 2013 er det de retter kjørt en modulariseringsprosess, v...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wood-polymer composites for use in marine environments

Polywood prosjektets resultater og fremdrift Den underliggende ideen for verdiskaping er å tilby et holdbart trevirke til bruk i marine miljøer. Materialet fremstilles fra bærekraftig fremstilte råvarer og uten bruk av toksiske forbindelser. For å oppnå det overordnede målet er det jobbet ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISUAL - et visuelt språk for servicedesign

Det forventes at fremtidig vekst innen tjenestesektoren primært kommer gjennom digitalisering. Offentlige og private tjenester blir stadig mer sammensatte og komplekse, og formidles gjennom et spekter av digitale kanaler i stadig endring. Dette gjør det utfordrende for tjenesteleverandører å utv...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo