0 antall prosjekter

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Politikkens retrett? Velferdspolitiske utfordringer

Skiftet i vår selvforståelse fra medborger til (for)bruker av velferdsstatens ytelser har vært påpekt som et sentralt trekk ved samfunnsutviklingen. Tre utfordringer knyttet til dette utviklingstrekket drøftes. For det første diskuteres det om bruk av rettslige styringsmidler innebærer en "polit...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Leders holdninger og adferd: En komparativ studie av tre historiske generasjoner.

Norsk fiskeindustri står ovenfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av ledere når den generasjonen født på 1940-tallet går av med pensjon. Håndtering av endringsprosesser blir stadig viktigere i næringen og ledere er avhengig av legitimitet ho s de ansatte for å kunne oppnå ønsket utv...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effekt av temperatur i tidlige livsstadier på utvikling av deformiteter hos torsk

Prosjektet har som mål å klarlegge eventuelle sammenhenger mellom temperatur i rogn- og starfôring-/-weaningfasen og forekomst av misdannelser hos torsk, spesielt ryggdeformiteter. En tar også sikte på å finne eventuelle artsspesifikke grenser for tempera turtoleranse hos torsk i tidlige livsstad...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AKLIMED-Klinisk medisin

Type 1 diabetes. Enterovirus - startskuddet til ødeleggelse av de insulinproduserende celler?

Type 1 diabetes (T1DM) skyldes en autoimmun destruksjon av de insulin-produserende beta cellene i bukspyttkjertelen, kalt insulitis. Insulitis starter hos personer med økt genetisk risiko for sykdommen etter eksponering for initierende miljøfaktorer. Tvil lingstudier viser at de utløsende miljøfa...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regional løysning for drift og trygging av felles nett i Nordfjordkommunane (Kommunenett Nordfjord - Fase 2)

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innan-for IKT. Kommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtaler for utvikling a v nett og tenester mellom kommunane. Komm...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Møre og Romsdal

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Nye tider, nye trender- og nye grep? Om ungdom og rus i et nytt årtusen

Alkoholkonsumet og narkotikabruken blant ungdom har økt dramatisk de siste årene. Nye stoffer er blitt introdusert, og brukerne av disse beskrives ofte som vanlige, ressurssterke ungdommer. Samtidig har alkoholpolitikken blitt stadig mer liberal. Røyking er derimot gjenstand for økte restriksjon...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukermedvirkning: idealer og realiteter i lys av et bottom-up perspektiv

Prosjektet besvarer følgende overordnede spørsmål: Har Opptrappingsplanen ført til at brukerne involveres i utformingen av tjenestetilbudet innenfor psykisk helse, og gjøres dette på en måte som tilfredsstiller brukernes behov og ønsker? Det er et hovedp oeng å få fram et bottom-up perspektiv på...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Rusmidler, medisiner og "kontroll": En etnografisk undersøkelse av rusmiddel- og substansbruk blant unge voksne i Oslo

Norge har inntil de siste ti år hatt en relativt lav prevalens i bruk av narkotiske stoffer. Nyere forskning viser at illegal stoffbruk økte betydelig i løpet av 1990-tallet, og at økningen forekommer både i nye bruksgrupper og med nye bruksmønstre. Vi ve t lite om årsakene til denne utviklingen,...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legedekning og stillingsstabilitet som utfordringer for fastlegeordningen.

Tilfredsstillende legedekning og stillingsstabilitet er avgjørende forutsetninger for at fastlegeordningens intensjoner om kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege skal kunne oppfylles. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er å undersøke hvordan fastlegeordningen fungerer i omr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic, relapsing intestinal inflammation. The initial lesion in IBD has not been clearly defined, but there is substansial evidence for an overactivation of the immune mechanisms in the gut. During recent years nume rous new signal molecules that direct and...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Olympiatoppen

Prosjektet tar utgangspunkt i at toppidrett i dag i mange henseende kan kalles ekstrem, og at dette vil ha innvirkning både på organiseringen av og kulturen innen toppidretten. Innen NIF er toppidrettsatsingen blitt institusjonalisert i Olympiatoppen. Den ne modellen for toppidrettsatsing høster ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Viken

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Advanced Cryptographic Techniques

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Security of Approaches to Personnel Authentication

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Innlandet

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Sikkerhet i trådløse medisinske datanett.

Prosjektet skal søke å finne frem til sikre løsninger og metoder for autentisering og meldingsformidling basert på digital ID, for bruk i medisinske nettverk hvor trådløse enheter inngår. En vil ha fokus på utvalgte anvendelser i helsesektoren, men vil sa mtidig søke å komme fram til løsninger so...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Structure and function of lipid rafts; investigating the role of membrane microdomains in cellular signalling

Biological membranes are no longer considered as homogenous fluid structures with embedded proteins; rather, the have been shown to contain microdimains or lipid rafts that function as platforms for co-ordination, organisation adn assembly of proteins inv olved in cellular processes such as signa...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Cross-faculty Research Programme in Information Security organized within the strategic focus area of ICT established at NTNU

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Immunoproteomics: Development of new cancer diagnostics and therapeutics by using the immunogenic part of the cancer proteome

Antibodies are long known to be valuable tools for cancer diagnostic. Within the last few yeard, the first antibodies for cancer therapy use have been introduced to the market with excellent results, and possibilities for developing cancer vaccines are w ithin reach. However, identifying tumour...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Troybodies - en ny strategi for effektive vaksiner. Induksjon av CD4+ og CD8+ T celle responser

Troybodies with specificity for APC (IgD and MHC class II) have been shown to improve T cell activation <i>in vitro </i>and <i>in vivo</i>. However, these Abs are for various reasons, not optimal for <i>in vivo </i>function. The project wants to extend th e Troybody strategy by making Troybodies ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Sesongvarierende verdiskapning i kommersielle fiskerier - norsk-arktisk torsk.

Tradisjonelt har det vært stor sesongvariasjon i verdiskapingen i fiskeriene. Sesongsvingningene i det norske torskefisket skyldes hovedsakelig variasjoner over året i fiskens tilgjengelighet for ulike redskap og i forskjellige områder, samt varierende rå stoffkvalitet, markedspris og råfiskpris....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

HØYKOM - Evaluering

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pigment and beta-hemolysin activity of the genus Propionibacterium

Propionibacteria are used for production of Swiss-type cheeses and are in addition used for production of nutraceuticals and as probiotics. Propionibacterium thoenii and Propionibacterium jensenii contain an unknown red pigment and in addition beta-hemoly tic activity (Food safety and Health). Th...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Symposium on "Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges" Bergen Norway June 13-16 2004

1. To organize an international symposium on Gadoid Mariculture: Development and Future Challenges in Bergen, Norway on June 20 - 23, 2004. 2. To publish peer-reviewed articles in a symposium book, ICES Journal of Marine Science

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

Kryokonservering av sæd er en bioteknologi som er mye brukt i husdyrnæringen i Norge. Både når det gjelder produksjon, distribusjon og praktisk anvendelse har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert sæd gir stor fleksibilitet i avlsarbeidet. Videre...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

A dynamic model for fish feed development

The main objective is to develop a mathematical model of fish metabolism and growth, which can be used for simulation and prediction of the effects of feed composition and feeding ratios on growth, feed utilisation, body composition and phosphorous and ni trogen discharges in fish farming. The mo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development and application of RNA interference technology for understanding the regulation of key somatic maintenance functions in honeybee

Due to its social attributes, its learning capabilities, and several facultative physiological and behavioural traits under social control, the honeybee provides opportunities for cutting-edge research not possessed by the Drosophila, Caenorhabditis elega ns, zebrafish and the mice systems. The h...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

<i>Bakgrunn</i>. Epidemiologiska studier har visat att 0,4-8% av tonåringar har depressiv störning eller dystymi. Den kumulativa prevalensen for depressiv störning är 15-20%. Förekomsten ökar särskilt hos flickor under puberteten. Komorbiditeten är hög oc h vanligast är ängeststörning, missbruk a...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources

The aim of the project is to develop a basis for a national and international regulation of access aquatic genetic resources for breeding and equitable sharing of the benefits rising from such use. By combining law, biology, and political science, the pr oject will aquire systematic knowledge on...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Fastlegenes tilbud og samarbeid med andre tjenester når det gjelder pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Prosjektet skal undersøke fastlegenes tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig rusmiddelproblem eller kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelproblem. Det legger vekt på fastlegenes tilgjengelighet, kontinuiteten i relasjon og kontakt mellom fastlegen og pasienten,...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Hvordan fungerer allmennlegetjenesten for barn og unge med psykiske problemer?

Barn og unge med psykiske problemer representerer en pasientgruppe som stiller spesielle krav til hjelpeapparatet. De har ofte omfattende og sammensatt problematikk, og det adekvate behandlingstilbudet innebærer samordnede tilbud fra ulike tjenesteytere m ed ulik kompetanse og arbeidsformer. Fast...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage