0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

CRAFTTRANS - Innovating for more efficient and sustainable transportation among Norwegian craftsmen

Dette prosjektet har undersøkt mulighetene som ligger i bruk av elektriske varebiler og mobilstyringsapplikasjoner for å utvikle mer effektive og bærekraftige transporter bland håndverks- og servicebedrifter i Norge. Datagrunnlaget har innbefattet trafikktellinger, spørreundersøkelser blant nærin...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Collab II: High-performance transportation optimization through parallel and collaborative methods II

Vi utvikler nye, parallelle optimeringsmetoder for koordinering av transport. Derved vil verktøy for transportplanlegging bli mer effektive slik at bedre transportplaner med mindre ressursbruk kan utarbeides på kortere tid. Store planleggingsoppgaver som i dag er uløselige vil kunne løses. I mots...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Smartere Returtransport - Effektiv logistikk av EE-avfall

Over 140 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) samles årlig inn fra mottakssteder spredt over hele landet. Mengden har økt jevnt fra rundt 20 000 tonn i 1999, men ambisjonene er høyere, og økt innsamling av elektronisk avfall er blant de vi ktigste elementene i regjeringens nye avf...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Priority of safety and security in future urban transport systems

Datainnsamlingen i to surveyundersøkelser, er avsluttet, fire artikler er publisert i internasjonale forskningstidsskrifter, ytterligere en artikkel er akseptert for publisering g flere andre artikler er sendt inn til vurdering. I tillegg er to artikler basert på ulykkesdata under utarbeidelse. R...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Increasing foreign actors in road and sea transport of goods in Norway: safety challenges and regulatory measures

Prosjektets hovedmål er å vurdere om økningen av utenlandske aktører som transporterer gods på veg og sjø i Norge har effekt på ulykkesrisiko, og bidra med kunnskap som norske myndigheter kan bruke for å utvikle risikoreduserende tiltak. Resultatene for godstransport på veg viser at utenlandsk...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Behavioural adaptation, risk perception and vulnerable road users: Prediction of outcomes of Intelligent Transport Systems (ITS)

Prosjektet, i kortform kalt ITS4VRU, har fokusert på tre sentrale temaer: Sårbare trafikanter (fotgjengere, syklister og motorsyklister), intelligente transportsystemer (ITS), og atferdstilpasning. Både nasjonalt og internasjonalt har trafikksikkerhet for sårbare trafikanter blitt satt på dagsord...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

NonStop

Tunge kjøretøy skal veies i fart - prosjekt NonStop Tungtransport på norske veier skal nå bli kontrollert og veid automatisk - i fart. Innledning Avanserte sensorer i veibanen, kombinert med nummerskiltgjenkjenning, skal avsløre flere feillastede tunge kjøretøy enn i dag. Dette er kjernen i ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Integrert planlegging i mediebransjen - Respons

Vår visjon er en fullintegrert og optimalisert planlegging og styring av logistikk-kjedene for papirbaserte medieprodukter. Årlig brukes ca. 500.000 tonn papir til trykksaker i Norge. Det transporteres store mengder papir i forbindelse med utkjøring av aviser og andre medieprodukter fra trykke...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Regulative rationalities and safety culture development.

Rescue-prosjektet ser på forholdet mellom regulering og sikkerhetskultur. Tre transportgreiner blir studert: Hurtigbåtnæringen, fraktefartøy og godstransport på jernbane. I prosjektet er det gjennomført over 100 intervjuer og spørreskjemadata er også analysert for de tre næringene. Det er også g...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Safety culture and sustainable safety performance in the maritime transportation sector

Mesteparten av aktiviteten i prosjektet siden sist rapportering har vært konsentrert rundt å avslutte pågående publikasjoner og prosjekt. I 2015 og 2016 har resultat fra flere ulike delprosjekt enten blitt publisert eller sendt inn til vurdering i fagfellvurderte tidsskrift. Blant annet er to...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland